ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Ανακοινώνεται ότι από την Τρίτη 20-2-2018 έως και την Πέμπτη 1-3-2018 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Γραμματεία του Τμήματος. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω:

 1. Σχετική αίτηση όπου θα αναγράφεται:

  α) ο προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής

  β) ο προτεινόμενος Επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής

  γ) η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής

 2. Τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση ως προσχέδιο διδακτορικής διατριβής που θα  συνυπογράφεται από τον Υ.Δ. και τον προτεινόμενο Επιβλέποντα και στην οποία να αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησης της αντίστοιχης ερευνητικής εργασίας.
 3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 4. Αναγνώριση ισοτιμίας του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού)
 5. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
 6. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών
 7. Αντίγραφο και Αναλυτική βαθμολογία ΔΜΣ
 8. Αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας του ΔΜΣ σε ψηφιακή και έντυπη μορφή (σε περίπτωση που δεν είναι διπλωματούχος του Τμήματος Χημείας ΕΚΠΑ).
 9. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επίπεδου Β2, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ο υποψήφιος εξετάζεται για τις γνώσεις του στην αγγλική γλώσσα από την τριμελή επιτροπή που αξιολογεί το φάκελο του.
 10. Δύο συστατικές επιστολές
 11. Επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις

 

 • Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Αρχείο DOC)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ 21η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Σύμφωνα με την από  13-6-2017 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου την 21η Φεβρουαρίου 2018 (Ημέρα κατάληψης του κτιρίου της Νομικής το 1973)  δεν θα διεξαχθούν μαθήματα και εργαστήρια λόγω αργίας.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημείας στη συνεδρίαση της 5-2-2018 αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων, με μερική απασχόληση για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων, ως εξής:

 1. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙΙ για το εαρινό εξάμηνο 2017-18
 2. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ για το εαρινό εξάμηνο 2017-18

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας (στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, ΤΚ 15784) από 8/2/2018 έως 20/2/2018 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων
 4. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας)
 5. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς

Το πιστοποιητικό γέννησης, Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης των επιλεγέντων θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία για τη σύναψη συμβάσεων και την έκδοση των Πρυτανικών Πράξεων πρόσληψης.

Οι πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλ. 210 7274098 και 210 7274947.

 

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ “ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ” ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. 11601/17.05.2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, με κωδικό ΟΠΣ 5008975 προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο Εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017 – 2018, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανά εξάμηνο (έως δυο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-18), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών και από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Πληροφορίες: κ. Ευσταθία Πολυζώη, τηλ. 210 7275804

Λήψη Αρχείου

Αναλυτικά : http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=1940

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Πρόσκληση των Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας για τη συνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 5-02-2018 και ώρα 9.00πμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος. 

 • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ανακοινώνεται ότι οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών  Εργασιών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθούν έως και την Παρασκευή 2-3-2018, ενώ οι αιτήσεις ορκωμοσίας που θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στη Γραμματεία έως και την Παρασκευή 16-3-2018.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18

Ανακοινώνεται ότι μετά από τις κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργήθηκαν τον Δεκέμβριο 2017 κηρύσσονται επιτυχόντες οι κ.κ. Α. Γομάτος, Χρ. Δέδες και Μ. Παππά, οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας για την εγγραφή τους από την Τετάρτη 31-1-2018 έως τη Δευτέρα 5-2-2018 και ώρες 11.00-14.00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας και
 • 2 φωτογραφίες

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 15-1-2018 ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις των μαθημάτων που δεν πραγματοποιήθηκαν στις 15-1-2018 θα γίνουν :

  Δευτέρα 12-2-2018
9-12 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ (816)
   
  Τρίτη 13-2-2018
12-3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (701) 
3-6 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (422)

Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου θα αρχίσουν την Τετάρτη 14-2-2018 σύμφωνα με το αναρτημένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ-ΜΑΣΤΕΡ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ

Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους, κατόχους Πτυχίων,Μάστερ,Διδ/κών που έκαναν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας για περγαμηνή από 1/1/2017 – 30/05/2017, ότι μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας (με το αποδεικτικό πληρωμής) για παραλαβή κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 – 14.00.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

Ανακοινώνεται η προκήρυξη εκλογών Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. για θητεία τριών (3) ετών από 16-04-2018 και Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών, που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους έως την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15.00, στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, η οποία είναι η αρμόδια υπηρεσία για την πρωτοκόλληση των σχετικών αιτήσεων.

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

Page 1 of 2612345...1020...Last »