Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Χημεία-Χημική Οργανολογία»

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 4947)

ΦEK 977/7-10-2016 (τ.Γ΄)

ΤΟΜΕΑΣ:  Θεωρητικής Χημείας-Φυσικοχημείας-Ανόργανης Ανάλυσης-Ενόργανης Ανάλυσης-Οργανολογίας-Χημικής Μηχανικής (Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας

Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Χημεία-Χημική Οργανολογία»

 

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 21 – 12 -16

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.

 

Αθήνα, 20/10/2016

Ο Πρύτανης
Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος