2020-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2021

Ανακοινώνεται ο Πίνακας Αποτελεσμάτων για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημείας για την περίοδο 2021. Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να συμβουλευτούν τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης που είναι αναρτημένος εδώ.

Οι επιλεγέντες φοιτητές θα ενημερωθούν για την περαιτέρω διαδικασία από τη Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης.

Η Επιτροπή Πρακτικής Ασκησης

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Α ΚΑΙ Β ΚΥΚΛΟΥ)

Παρακαλούνται όλοι οι  προπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές α’ και β’ κύκλου να γραφτούν στο e class με τίτλο ”Γραμματεία” στο https://eclass.uoa.gr/courses/CHEM312/  ώστε να μπορούν να λαμβάνουν μηνύματα, ανακοινώσεις και αποφάσεις που τους αφορούν.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΕΝΗΝΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΑΕΙ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28259 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1866 Β’/7-5-2021), που αφορά στην Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Πρόσκληση των Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας για τη συνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 10-5-2021 και ώρα 10.00πμ με τηλεδιάσκεψη.

  • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Πρόσκληση των Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 5-5-2021 και ώρα 10.00πμ με τηλεδιάσκεψη.

  • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια

Προκήρυξη Υποτροφίας Κ.Α.Δ. Αλέξανδρου Σταυρόπουλου

Ο Διαχειριστής του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχειρίσεως Αλέξανδρου Σταυρόπουλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11ης Μαρτίου 2005 διαθήκης του Αλέξανδρου Σταυρόπουλου και τις διατάξεις του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών (άρθρο 56 παρ.1 εδάφιο α΄ του νόμου 4182/2013)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση, χωρίς διαγωνισμό, μιας θέσης υποτρόφου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για μεταπτυχιακές σπουδές στο τομέα της βιοτεχνολογίας σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Η υποτροφία θα χορηγηθεί στον/στην χημικό (απόφοιτο τμήματος Χημείας) που θα συγκεντρώσει κατά την αποφοίτησή του/της τη μέγιστη αθροιστικά βαθμολογία στα μαθήματα: οργανική χημεία, βιολογία και φυσική για την εξειδίκευσή του/της στον τομέα της βιοτεχνολογίας, (ενδεικτικά αναφέρονται ως τομείς προς εξειδίκευση η Βιοργανική Χημεία, η Ενζυμική τεχνολογία και μελέτη ενζύμων με εφαρμογές στην χημεία, οι Βιομετατροπές οργανικών ενώσεων (Biotransformation), οι Μικροβιακές μετατροπές οργανικών ενώσεων (microbial transformation), η Βιοκατάλυση και γενικότερα εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην συνθετική οργανική χημεία).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν ή να έχουν γίνει δεκτοί για παρακολούθηση προγράμματος ελληνικού Πανεπιστημίου το οποίο θα διεξαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, χωρίς διάκριση φύλλου, μέχρι 12 Ιουλίου 2021, να υποβάλλουν προς το Ίδρυμα Ευγενίδου – Κ.Α.Δ. Αλέξανδρου Σταυρόπουλου (Λ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο ΤΚ 17564) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου τμήματος ΧΗΜΕΙΑΣ. Οι αιτούντες υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι χημικοί (απόφοιτοι τμήματος ΧΗΜΕΙΑΣ ελληνικού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου).  
  3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων φοιτήσεως από την οποία να προκύπτει και η συνολική βαθμολογία και η βαθμολογία στα μαθήματα οργανική χημεία, βιολογία και φυσική.
  4. Πιστοποιητικό εγγραφής για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή (διαζευκτικά) βεβαίωση αποδοχής των υποψηφίων σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο, για μεταπτυχιακές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, πλήρους φοίτησης.
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έλαβε ή λαμβάνει για τις ίδιες σπουδές υποτροφία από άλλο φορέα και ότι δεν έχει εκπέσει από υπαιτιότητά του από υποτροφία η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως.
  6. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή/και Διαβατηρίου.
  7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Η εκλογή θα γίνει την 29η Σεπτεμβρίου 2021 στην Αθήνα και στην έδρα του Ιδρύματος Ευγενίδου-Κ.Α.Δ. Αλέξανδρου Σταυρόπουλου με βάση την μέγιστη αθροιστικά βαθμολογία στα μαθήματα: οργανική χημεία, βιολογία και φυσική. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ακολουθήσει (την 29η Σεπτεμβρίου 2021)  κλήρωση.

Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν ατομικά στον επιτυχόντα και κάθε επιλαχόντα υποψήφιο με e-mail ή/και τηλεφωνικά και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου (www.eef.edu.gr) με τον αριθμό κατάθεσης της αίτησης και χωρίς προσωπικά στοιχεία. Για την λήψη της υποτροφίας ο επιτυχών θα υπογράψει σύμβαση.

Σε περίπτωση όπου ο υποψήφιος υπότροφος είναι χημικός αλλά στις προπτυχιακές του σπουδές αποδεδειγμένα δεν ήταν υποχρεωτική η παρακολούθηση και στα τρία μαθήματα (οργανική χημεία, βιολογία, φυσική) θα προτιμηθεί ο υπότροφος ο οποίος έχει διδαχθεί όλα ή τα περισσότερα από τα εν λόγω μαθήματα και μόνον σε περίπτωση μη ύπαρξης άλλου υποτρόφου που θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις θα χορηγηθεί η υποτροφία στον υπότροφο που έχει διδαχθεί ορισμένα από τα εν λόγω μαθήματα. 

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι για ένα έτος και το ποσό αυτής ανέρχεται στις έξι χιλιάδες ευρώ (500,00€ Χ12 μήνες) το οποίο θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις μετά την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αρχεία. 

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 210-9469642

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Ανακοινώνεται ότι  από την Παρασκευή 16/04/2021 αναρτήθηκαν από τον Ε.Λ.Κ.Ε. οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανταποδοτικές υποτροφίες, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΔΒΜ143 με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014- 2020».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 26/04/2021, στις 15.00.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα πρωτοκολληθούν από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και θα αποσταλούν στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας συγκεντρωτικά μετά τη λήξη της πρόσκλησης.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι οι αιτήσεις της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να κατατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση και όχι στη διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος: eprotocol.uoa.gr

Επίσης παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να μην αιτούνται αναλυτική βαθμολογία καθώς θα επισυνάπτεται μετά από τη Γραμματεία.

Από τη Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης