2018-2019

Προκήρυξη 47ου Τακτικού Προγράμματος Υποτροφιών Ακαδ. Έτους 2019-2020 του Ιδρύματος Μποδοσάκη

Ανακοινώνεται η προκήρυξη  του 47ου τακτικού Προγράμματος Υποτροφιών ακαδ. έτους 2019-2020 του Ιδρύματος Μποδοσάκη σύμφωνα με τον σύνδεσμο https://www.bodossaki.gr/protovoulies/ypotrofies/ ,  στον οποίο θα βρείτε την σχετική προκήρυξη, το συνοδευτικό ενημερωτικό σημείωμα αυτής, τις οδηγίες υποβολής της αίτησης καθώς και τις συχνές ερωτήσεις.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Ανακοινώνεται ότι από την Τρίτη 15-1-2019 έως και την Τρίτη 29-1-2019 (σύμφωνα με την από 14-1-2019 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω:

 1. Σχετική αίτηση όπου θα αναγράφεται:

  α) ο προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής

  β) ο προτεινόμενος Επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής

  γ) η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής

 2. Αντίγραφο πτυχίου και Αναλυτική Βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών.
 3. Αντίγραφο Διπλώματος Ειδίκευσης και Αναλυτική Βαθμολογία.
 4. Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε ψηφιακή και έντυπη μορφή για διπλωματούχος που δεν είναι του Τμήματος Χημείας ΕΚΠΑ.
 5. Βιογραφικό σημείωμα.
 6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ο υποψήφιος εξετάζεται για τις γνώσεις του στην αγγλική γλώσσα από την τριμελή επιτροπή που αξιολογεί το φάκελό του.
 7. Αναγνώριση ισοτιμίας του διπλώματος Μεταπτυχιακών σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. (για πτυχιούχους του εξωτερικού).
 8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 9. Δύο Συστατικές επιστολές.
 10. Επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.
 11. Τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση ως προσχέδιο διδακτορικής διατριβής που συνυπογράφεται από τον υποψήφιο διδάκτορα και τον προτεινόμενο Επιβλέποντα και στην οποία αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησης της αντίστοιχης ερευνητικής εργασίας.
 12. Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Αρχείο DOC)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ανακοινώνεται ότι οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών  Εργασιών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθούν από την  Τρίτη 15-1-2019 έως και τη Δευτέρα 25-2-2019, ενώ οι αιτήσεις ορκωμοσίας που θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στη Γραμματεία έως και την Τετάρτη 13-3-2019

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΑΔΑΣΚΟΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημείας στη συνεδρίαση της 14-1-2019 αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδάσκοντα, με μερική απασχόληση για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2018-19:

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας (στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, ΤΚ 15784) από 14/1/2019 έως 25/1/2019 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων
 4. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας)
 5. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς

Το πιστοποιητικό γέννησης, Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης των επιλεγέντων θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία για τη σύναψη συμβάσεων και την έκδοση των Πρυτανικών Πράξεων πρόσληψης.

Οι πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλ. 210 7274098 και 210 7274947.

 

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

Πρόσκληση των Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας για τη συνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 14-01-2019 και ώρα 10.00 πμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος. 

 • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημείας μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από 09/01/2019 έως και 21/01/2019 (σε ημέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχουν οι φοιτητές που:

 1. έχουν ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο σπουδών τους, και
 2. δεν έχουν εκκρεμότητες σε εργαστηριακές ασκήσεις υποχρεωτικών μαθημάτων.

Υπογραμμίζεται ότι οι φοιτητές είναι πλέον αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη δήλωση προτίμησης των φορέων στους οποίους πρόκειται να ασκηθούν. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η εγγραφή των ενδιαφερόμενων φοιτητών στο σύστημα ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr). Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν με σειρά προτεραιότητας μέχρι και πέντε (5) φορείς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο σύστημα ΑΤΛΑΣ ή θα εγγραφούν μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων (21/01/2019). Σε διαφορετική περίπτωση, οι φορείς δεν θα είναι επιλέξιμοι για την Πρακτική Άσκηση.

Τονίζεται ότι, η Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις 31/10/2019.

 • Αίτηση (αρχείο PDF, DOC)

 

Από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Σήμερα 9-1-2019 Μαθήματα και Εργαστήρια ξεκινούν στις 11:00

Ανακοίνωση Κοσμητορα

Όπως ενημερώθηκα, υπάρχουν ακόμα σημεία στην Πανεπιστημιούπολη, όπου οι δρόμοι έχουν πάγο και έτσι δυσκολεύουν την πρόσβαση στους χώρους της Σχολής. Καθώς η θερμοκρασία στην περιοχή μάλλον δεν θα ξεπεράσει τους 2-3 βαθμούς Κελσίου μέχρι αύριο το πρωί στις 9:00, αυτά τα σημεία θα παραμείνουν επικίνδυνα. Κατά συνέπεια, για λόγους ασφαλείας στη μετακίνηση τόσο των των φοιτητών όσο και του προσωπικού, για αύριο Τετάρτη 9/1:

1) Δεν θα γίνουν μαθήματα στα Τμημάτα της ΣΘΕ το δίωρο 9-11.
2) Οι Γραμματείες των Τμημάτων της ΣΘΕ και της Κοσμητείας θα
ανοίξουν στις 11:00.
3) Η Βιβλιοθήκη της ΣΘΕ θα ανοιξει στις 11:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2019

Στις αρχές Απριλίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η 7η Ημερίδα Χημείας των φοιτητών του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ. Όσοι προπτυχιακοί φοιτητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν καλούνται να επεξεργασθούν ένα θέμα της επιλογής τους και να ετοιμάσουν μια 15λεπτη παρουσίαση. Ενδεικτικά θέματα υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://jupiter.chem.uoa.gr/chem/talks/talks_2019/. Φυσικά θα μπορούσαν να προταθούν και άλλα θέματα σε συνεργασία με όποιο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος επιθυμεί έκαστος. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να στείλουν ένα μήνυμα στην επιτροπή του προγράμματος της ημερίδας με το θέμα της παρουσιάσεώς τους και, εφόσον υπήρξε, το όνομα του μέλους ΔΕΠ με το οποίο συνεργάστηκαν για την προετοιμασία της. Η παρουσιάσεις μπορεί να είναι και θεατρικές παραστάσεις, επίδειξη πειραμάτων κλπ. 

Αυτή η ενημέρωση πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, ώστε να διαμορφωθεί το πρόγραμμα και να ανακοινωθεί εγκαίρως.

ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ 8-1-2019 ΤΟ ΤΜΗΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Κατόπιν και της ανακοίνωσης της Κοσμητείας όπου παρατίθενται ακολούθως δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα 8/1/2018 τα μαθήματα στο Τμήμα Χημείας. 
«Τα μαθήματα στη Σχολή Θετικών Επιστημών δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα 8/1/2019, λόγω των δυσκολιών που υπάρχουν στην πρόσβαση στους χώρους. Οι Γραμματείες των Τμημάτων και η Κοσμητεία της Σχολής θα είναι κλειστές.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

Πρόσκληση των Μελών της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας για τη συνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 9-01-2019 και ώρα 13.00 πμ στην Κεντρική Αίθουσα τηλεδιασκέψεων του κέντρου λειτουργίας και διαχείρισης δικτύου (για λόγους τεχνικής υποστήριξης της τηλεδιάσκεψης) που βρίσκεται στο Τμήμα Πληροφορικής του ΕΚΠΑ.

 • Πρόσκληση & Θέματα Ημερήσιας διάταξης (αρχείο PDF)

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Καθηγήτρια