048
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι τελειόφοιτοι φοιτητές του Τμήματος Χημείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2016 στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Χημείας», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, να υποβάλουν αίτηση είτε στη Γραμματεία του προγράμματος (Γραμματεία Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας, 4ος όροφος, πτέρυγα Ε, γραφείο 13), είτε με εmail στο gkika@chem.uoa.gr , από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 μέχρι την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016, προσκομίζοντας μία πρόσφατη αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας και φωτοτυπίες των αποδεικτικών γνώσεως ξένης γλώσσας.

Η πρακτική άσκηση είναι διάρκειας 4 μηνών, η καθημερινή παρουσία του φοιτητή/φοιτήτριας στην επιχείρηση/οργανισμό είναι υποχρεωτική και επιβλέπεται από στέλεχος της επιχείρησης/οργανισμού και από τον επιστ. Υπεύθυνο του προγράμματος καθηγ. κ. Μ. Κουππάρη. Η αμοιβή του ασκούμενου φοιτητή είναι 800,00 ευρώ συνολικά (200,00€ x 4) και παρέχεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών μετά την πλήρη άσκηση του φοιτητή/φοιτήτριας και υποβολή των σχετικών εκθέσεων και βεβαιώσεων στο Υπουργείο Παιδείας. Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η εκμάθηση χημικών τεχνικών και ελέγχων και μπορεί να συνδυασθεί με την πτυχιακή εργασία.

Κατεβάστε την κατάσταση εταιριών για Πρακτική Άσκηση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση (διανέμεται από τη γραμματεία του προγράμματος και είναι διαθέσιμη και στον ιστότοπο του Τμήματος Χημείας).
  2. Αναλυτική Βαθμολογία
  3. Φωτοτυπία αποδεικτικών γνώσης ξένης γλώσσας

Η επιλογή θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Γενική βαθμολογία και βαθμολογία στα μαθήματα που απαιτεί η θέση.
  2. Κάλυψη προϋποθέσεων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε θέσης (π.χ. πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας, γνώση διαφόρων τεχνικών, γνώση Η/Υ)
  3. Αριθμός οφειλομένων μαθημάτων, και κατάσταση προόδου πτυχιακής εργασίας

 

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος