Η ερευνητική ομάδα ACTC Lab 3η διεθνώς στον τομέα της υγρής βιοψίας

Η υγρή βιοψία (liquid biopsy) αποτελεί σήμερα την αιχμή του δόρατος στην έρευνα του καρκίνου και αποτελεί μία καινοτόμο προσέγγιση αντιμετώπισης των ασθενών. Παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης του όγκου σε πραγματικό χρόνο μέσω μίας απλής μη-επεμβατική αιμοληψίας και ενδείκνυται κυρίως για τις περιπτώσεις εκείνες όπου η κλασική βιοψία καθίσταται δύσκολη έως αδύνατη, αλλά όχι μόνο. Συγκεκριμένα η υγρή βιοψία περιλαμβάνει την ανίχνευση, καταμέτρηση και τον μοριακό χαρακτηρισμό των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων (circulating tumor cells, CTCs) στο περιφερικό αίμα ασθενών με καρκίνο, αλλά και την ανάλυση στο πλάσμα μεταλλάξεων συγκεκριμένων γονιδίων και γενετικών αλλαγών στο εξωκυττάριο καρκινικό DNA (circulating tumor DNA, ctDNA), ή κυκλοφορούντων microRNAs (circulating miRNAs). Η υγρή βιοψία προσφέρει μια καινοτόμο μη-επεμβατική προσέγγιση, η οποία επιτρέπει τη συνεχή λήψη πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη του όγκου, με σκοπό την πρόγνωση, αλλά και την επιλογή ασθενών για την χορήγηση συγκεκριμένης θεραπείας.
Στον τομέα αυτό η Ερευνητική ομάδα Ανάλυσης Κυκλοφορούντων Καρκινικών Κυττάρων (ACTC lab, http://en.actc-lab.chem.uoa.gr/) της Καθ. Ε. Λιανίδου, στο Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ δραστηριοποιείται ενεργά κατά τα τελευταία 15 χρόνια, και είναι πρωτοπόρα σε διεθνές επίπεδο, όπως αυτό πιστοποιείται από την πληθώρα των ερευνητικών δημοσιεύσεων, ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά και της διεξαγωγής τριών διεθνών συνεδρίων, με θέμα την Υγρή Βιοψία. Με βάση πρόσφατα δεδομένα, η ερευνητική ομάδα της Καθ. Ε. Λιανίδου στο ΕΚΠΑ κατατάσσεται ως προς τις δημοσιεύσεις τρίτη διεθνώς στον τομέα της υγρής βιοψίας, σε σύγκριση με μεγάλα διεθνή κέντρα (https://www.linknovate.com/search/?query=liquid+biopsy).

Liquid biopsy consists today one of the most important research topics in the fight against cancer, and represents a novel approach for the selection of patients for individualized treatments. Liquid biopsy provides the potential to follow tumor evolution over time, through simple and non-invasive blood tests, especially in cases where the classic biopsy approach is not feasible. The liquid biopsy approach consists of detection, enumeration and molecular characterization of circulating tumor cells (CTCs) in peripheral blood, or detection of specific alterations in circulating tumor DNA (ctDNA), such as mutations, and methylation, or circulating miRNAs in plasma. This novel approach provides continuous information on tumor evolution and is very important for prognosis and patient selection for individualized treatments.
The Analysis of Circulating Tumor Cells Research team of Prof. Evi Lianidou (ACTC lab, http://en.actc-lab.chem.uoa.gr/), based in the Department of Chemistry, in the National and Kapodistrian University of Athens (NKUA), is working on this area during the last 15 years and is widely recognized based on publications, research grants and the organization of three International meetings on liquid biopsy up to now. It is our pleasure to announce that based on recent data (https://www.linknovate.com/search/?query=liquid+biopsy), the ACTC research group, led by Prof. Evi Lianidou in the Department of Chemistry in NKUA is recognized as one of the top research groups worldwide in the area of liquid biopsy.