ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2009-2011

Α. Διπλωματικές εργασίες (Διατριβές ειδίκευσης)
Master Theses

 1. Η. Καραγιαννίδης:
  Επικύρωση μεθόδου HPLC για τον προσδιορισμό των προσμίξεων της υδροχλωρικής ρανιτιδίνης σε ενέσιμα και πόσιμα φαρμακευτικά σκευάσματα.
  2009, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  Ε. Karagianidis:
  Validation of HPLC method for the determination of impurities of ranitidine hydrochloride in injection and oral pharmaceutical formulations.
  2009, Advisor: M. A. Koupparis (Specialization: Analytical Chemistry)

 2. E. Καλογρηά:
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδου ποσοτικού προσδιορισμού παρακεταμόλης, υδροχλωρικής ψευδοεφεδρίνης και μηλεϊνικής χλωροφαινιραμίνης σε δισκία με την τεχνική HPLC-UV σε στήλη πορώδους γραφιτοποιημένου άνθρακα.
  2009, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  E. Kalogria:
  Development and evaluation of a method for the assay of paracetamol, pseudoephedrine hydrochloride, and chlorpheniramine maleate in tablets with HPLC-UV and porus graphitized carbon column.
  2009, Advisor: M. A. Koupparis (Specialization: Analytical Chemistry)

 3. Κ. Αθανασίου: 
  Αεριοχρωματογραφικός προσδιορισμός του dechlorane plus σε υδατικά δείγματα με μικροεκχύλιση στερεάς φάσης. 
  2009, Επιβλέπων: Ευ. Μπακέας (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  K. Athanasiou:
  Gas-crhomatographic determination of dechlorane plus in aqueous samples by solid state microextraction.
  2009, Advisor: Ev. Bakeas (Specialization: Analytical Chemistry)

 4. Ε. Κωνσταντινίδης: 
  Προσδιορισμός πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων και των νιτρο/οξο-παραγώγων τους σε αιωρούμενα σωματίδια ΡΜ10 με αεριοχρωματογραφία/ φασματομετρία μαζών (ΕΙ/NCI). 
  2009, Επιβλέπων: Ευ. Μπακέας (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  E. Konstantinidis:
  Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons and of their nitro/oxo-derivatives in particulates PM10 by gas-chromatography/mass spectrometry (EI/NCI).
  2009, Advisor: Ev. Bakeas (Specialization: Analytical Chemistry)

 5. Κ. Μπούρος: 
  Αεριοχρωματογραφικός προσδιορισμός πολυβρωμιωμένων διαφαινυλο-αιθέρων σε αέρια δείγματα με μικροεκχύλιση στερεάς φάσης. 
  2009, Επιβλέπων: Ευ. Μπακέας (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  K. Bouros:
  Gas-chromatographic determination of polybrominated diphenyl-ethers in gaseous samples by solid state microextraction.
  2009, Advisor: Ev. Bakeas (Specialization: Analytical Chemistry)

 6. K. Αστρακά:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου ελέγχου νοθείας κρόκου με συνθετικές και φυσικές χρωστικές με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης και ανιχνευτή σειράς φωτοδιόδων.
  2009, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  C. Astraka:
  Method development and validation for the crocus adulteration with synthetic and natural pigments using HPLC and photodiode array detector.
  2009, Advisor: M. A. Koupparis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 7. Θ. Ρόμπα:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου HPLC για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων καρβεδιλόλης και ολικού οργανικού άνθρακα για τον προσδιορισμό υπολείμματος απορρυπαντικού κατά τον έλεγχο απόδοσης διαδικασίας καθαρισμού γραμμής παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων.
  2009, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  Th. Romba:
  Development and validation of an HPLC method for the determination of carbedilole residues and total organic carbon for the determination of detergent residue during the performance control of cleaning procedure of pharmaceutical formulations manufacturing line.
  2009, Advisor: M. A. Koupparis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 8. Θ. Παπακονδύλη:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου HPLC ποσοτικού προσδιορισμού ακενοκουμαρόλης και συγγενών προσμίξεων.
  2009, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  Th. Papakondili:
  Development and validation of an HPLC method for the quantitative determination of acenocoumarol and related impurities.
  2009, Advisor: M. A. Koupparis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 9. Χρ. Καπριδάκη: 
  Προσδιορισμός δισφαινολης Α σε κονσερβοποιημένα τρόφιμα με εκχύλιση στερεάς φάσης σε στήλες ανοσοσυγγένειας, μονοκλωνικού αντισώματος, και υγροχρωματογραφικές τεχνικές LC-FLD και LC-MS/MS.
  2009, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  Chr. Kapridaki: 
  Determination of bisphenol A in canned food with monoclonal antibody immunoaffinity solid phase extraction and liquid chromatographic techniques, LC-FLD and LC-MS/MS. 
  2009, Advisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 10. Σπ. Δρίβελος: 
  Προσδιορισμός ισοασκορβικού οξέος σε ιστό ιχθύος με υγροχρωματογραφία υδρόφιλων αλληλεπιδράσεων και ανιχνευτές ορατού υπεριώδους (HILIC-UV) και φασματομετρίας μαζών σε σειρά (HILIC-MS/MS).
  2009, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  Sp. Drivelos:
  Determination of isoascorbic acid in fish tissue by hydrophilic interaction liquid chromatography and UV (HILIC-UV) and tandem mass spectrometry detectors (HILIC-MS/MS).
  2009, Advisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 11. Κ. Παππάς: 
  Προσδιορισμός βιοκτόνων ουσιών των υφαλοχρωμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον της Ελλάδος.
  2009, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

  K. Pappas:
  Determination of antifouling biocides in the marine environment of Greece.
  2009, Advisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Environmental Chemistry and Technology)

 12. Δ. Αμπατζόγλου:
  Αξιολόγηση της προέλευσης των σωματιδίων PM10 και PM2.5 στην ατμόσφαιρα της Αθήνας. 
  2009, Επιβλέπων: Ευ. Μπακέας (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

  D. Abatzoglou:
  Evaluation of the origin of particulates PM10 and PM2.5 in the atomsphere of Athens.
  2009, Advisor: Ev. Bakeas (Specialization: Environmental Chemistry and Technology)

 13. Γ. Δεββές: 
  Προσδιορισμός των εκπομπών πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων και των νιτρο/οξο- παραγώγων τους σε καυσαέρια αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν βιοκαύσιμα και σε διάφορους κύκλους οδήγησης.
  2009, Επιβλέπων: Ευ. Μπακέας (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

  G. Devves:
  Determination of polycyclic aromatic hydrocarbon emissions and of their nitro/oxo-derivatives in biofuel fuelled car exhausts, and at different driving rounds.
  2009, Advisor: Ev. Bakeas (Specialization: Environmental Chemistry and Technology)

 14. Φ. Παπανίκος: 
  Ανάπτυξη ταχείας δοκιμασίας για την ταυτόχρονη ανίχνευση 5 σημειακών μεταλλάξεων (10 αλληλίων) στο γονίδιο της β-σφαιρίνης.
  2009, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία – Μοριακή Διαγνωστική)

  F. Papanikos:
  Development of a rapid test for the simultaneous detection of 5 mutations in β-globin gene based on polymerase chain reaction.
  2009, Advisor: P. Ioannou (Specialization: Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

 15. A. Tζίτζιρα: 
  Κλινική αξιολόγηση της μεθυλίωσης του γονιδίου CST6 ως νέου δείκτη καρκίνου. 
  2009, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία – Μοριακή Διαγνωστική)

  A. Tzitzira: 
  Clinical evaluation of CST6 methylation as a novel tumor biomarker.
  2009, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

 16. Α. Κωνσταντινίδου: 
  Μελέτη της έκφρασης του γονιδίου TWIST-1 στον μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
  2009, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία – Μοριακή Διαγνωστική)

  A Konstantinidou:
  Study of the expression of TWIST-1 gene in non small cell lung cancer.
  2009, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

 17. M. Στάμου:
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδου ανίχνευσης απαγορευμένων φαρμακευτικών ουσιών στον έλεγχο φαρμακοδιέγερσης σε ούρα αθλητών με την τεχνική αεριοχρωματογραφίας – φασματομετρίας μαζών χρόνου πτήσεως ιόντων.
  2009, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Εργαστήριο Ελέγχου Doping, OAKA) (Ειδίκευση: Παραγωγή και ‘Ελεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων)

  M. Stamou:
  Method development and validation for the detection of prohibited pharmaceutical compounds in urine doping control of athletes with gas chromatography – time-of-flight spectrometry technique.
  2009, Advisor: M. A. Koupparis, Scientific Advisor: C. Georgakopoulos (OAKA Doping Control Laboratory) (Specialization: Production and Quality Control of Drugs)

 18. Θ. Τσουμάκας:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου ιοντικής χρωματογραφίας για τον προσδιορισμό ορίου σιδήρου (ΙΙ) σε ενέσιμα διαλύματα σιδήρου (ΙΙΙ).
  2010, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης (Ειδίκευση: Παραγωγή και ‘Ελεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων)

  Th. Tsoumakas:
  Development and validation of an ion-chromatographic method the determination of iron(II) limit in injections of iron(III).
  2010, Advisor: M. A. Koupparis (Specialization: Production and Quality Control of Drugs)

 19. Β. Κακανή:
  Ανάπτυξη μεθόδου ανίχνευσης της μετάλλαξης V617F του γονιδίου JAK2 με διπλή αντίδραση επέκτασης εκκινητή και ταινία ξηρών αντιδραστηρίων διπλής ανίχνευσης.
  2010, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία – Μοριακή Διαγνωστική)

  V. Kakani:
  Visual detection of the JAK2V617F mutation by duplex primer extension reaction and dual-allele dry reagent strip test.
  2010, Advisor: P. Ioannou (Specialization: Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

 20. Θ. Γεωργίου:
  Μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο λιμένα Πειραιά.
  2010, Επιβλέπων: Ε. Μπακέας (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

  Th. Georgiou:
  Study of atmospheric pollution at Piraeus port.
  2010, Advisor: E. Bakeas (Specialization: Environmental Chemistry and Technology)

 21. Ι. Αναστασίου: 
  Αεριοχρωματογραφικός προσδιορισμός της 6:2 και της 8:2 φθοροτελομερούς αλκοόλης σε υδατικά διαλύματα με μικροεκχύλιση στερεάς φάσης. 
  2010, Επιβλέπων: Ευ. Μπακέας (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  J. Anastasiou:
  Gas-chromatographic determination of 6:2 and 8:2 fluorotelomeric alcohol in aqueous solutions by solid state microextraction.
  2010, Advisor: Ev. Bakeas (Specialization: Analytical Chemistry)

 22. Σ. Κολοκούρη:
  Προσδιορισμός φυτοπροστατευτικών γεωργικών προϊόντων με την τεχνική υγροχρωματογραφίας – φασματομετρίας μαζών χρόνου πτήσης.
  2010, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Λιαπής (Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Ουσιών, Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου) (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  S. Kolokouri:
  Determination of pesticide residues with liquid chromatography – time-of-flight mass spectrometry technique.
  2010, Advisor: M. A. Koupparis, Scientific Advisor: C. Liapis (Pesticide Residues Laboratory of the Benaki Phytopathological Institute) (Specialization: Analytical Chemistry)

 23. Γ. Γεωργουλόπουλος:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού 4-εξυλορεσορκινόλης σε ιστό γαρίδας με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης και ανιχνευτές UV-FLD.
  2010, Επιβλέπων: Α. Κ. Καλοκαιρινός (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  G. Georgoulopoulos:
  Development and validation of a method for the determination of 4-hexylresorcinol in shrimp tissue by high performance liquid chromatography – UV/FL detection.
  2010, Advisor: A. C. Calokerinos (Specialization: Analytical Chemistry)

 24. B. Μπούτσικα:
  Προσδιορισμός πολυκυκλικών, νιτρο- & οξο-πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων και κ-αλκανίων, σε εκπομπές αυτοκινήτων από τη χρήση βιοκαυσίμων φυτικής και ζωϊκής προέλευσης.
  2010, Επιβλέπων: Α. Κ. Καλοκαιρινός (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  V. Boutsika:
  Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons and their nitrated and oxygenated and n-alkanes derivatives emitted by a vehicle fuelled with biodiesel from vegetable oil and animal fat
  2010, Advisor: A. C. Calokerinos (Specialization: Analytical Chemistry)

 25. Μ. Χειμωνίδου: 
  Mελέτη μεθυλiωσης ογκοκατασταλτικών γονιδίων σε κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα (CTCs).
  2010, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  M. Chimonidou:
  Methylation study of tumor suppressor genes in circulating tumor cells (CTCs).
  2010, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 26. Κ. Παρίση:
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση αναλυτικής μεθοδολογίας για τη μελέτη έκφρασης των εναλλακτικών μεταγράφων του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF) με την τεχνολογία υγρών μικροσυστοιχιών σφαιριδίων. 
  2010, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  K. Parisi:
  Development and clinical evaluation of analytical methodology for the study of gene expression of VEGF splice variants based on Liquid bead array technology.
  2010, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 27. Λ. Δημητρακόπουλος: 
  Ανάπτυξη και κλινική αξιολόγηση μεθόδων ανίχνευσης της μεθυλίωσης των γονιδίων CST6 και BRCA1 με υψηλής διακριτικότητας ανάλυση καμπυλών τήξης DNA (MS-HRMA). 
  2010, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  L. Dimitrakopoulos:
  Development and clinical evaluation of methodology for the detection of CST6 and BRCA1 methylation by High Resolution Melting Analysis (MS-HRMA).
  2010, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 28. Κ. Δάγλα:
  Ανίχνευση κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων με πολυπαραμετρική κυτταρομετρία ροής. 
  2010, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  K. Dagla:
  Detection of circulating tumor cells by multiparametric flow cytometry.
  2010, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 29. Χ. Τσαφαράς: 
  Ανάπτυξη υγροχρωματογραφικής μεθόδου αποκλεισμού μεγεθών για χρήση σε πρωτεoμική μέθοδο. 
  2010, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  C. Tsafaras: 
  Development of a size exclusion liquid chromatography method suitable for proteomics applications.
  2010, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 30. Φ. Βασιλάκη:
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδου για τον ποσοτικό προσδιορισμό των ενδογενών στεροειδών σε ούρα αθλητών με τη χρήση αεριοχρωματογραφίας / φασματομετρίας μαζών (GC/MS).
  2010, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Εργαστήριο Ελέγχου Doping, OAKA) (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  Development and evaluation of a method for the quantitative determination of endogenous steroids in athletes urine using gas chromatography – mass spectrometer (GC/MS).
  2010, Advisor: M. A. Koupparis, Scientific Advisor: C. Georgakopoulos (OAKA Doping Control Laboratory) (Specialization: Clinical Chemistry)

 31. I. Αθανασιάδου:
  Βελτίωση ευαισθησίας αναβολικών ανδρογόνων στεροειδών με μεθόδους χημικής παραγωγοποίησης για ανάλυση με υγροχρωματογραφία – φασματομετρία μαζών.
  2010, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Εργαστήριο Ελέγχου Doping, OAKA) (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  I. Athanasiadou:
  Improvement of sensitivity of anabolic androgenic steroids with derivatisation methods for LC-MS analysis.
  2010, Advisor: M. A. Koupparis, Scientific Advisor: C. Georgakopoulos (OAKA Doping Control Laboratory) (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 32. Γ. Λιάπατα:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού σιπροφλοξασίνης και λαιβοφλοξασίνης σε πλάσμα με την τεχνική LC-MS.
  2010, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  G. Liapatas:
  Development and validation of a method for the determination of ciprofloxacin and levothyroxine in plasma with LC-MS technique.
  2010, Advisor: M. A. Koupparis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 33. Σ. Καράμπελα:
  Προσδιορισμός Δ9τετραϋδροκανναβινόλης και 11-nor-Δ9-τετραϋδροκανναβινοϊκού οξέος σε προνύμφες διπτέρων εντόμων με χρήση υγροχρωματογραφίας – φασματομετρίας μαζών (LC-MS) για ιατροδικαστικούς / τοξικολογικούς ελέγχους.
  2010, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  S. Karambela:
  Determination of Δ9tetrahydrocannabinol and 11-nor-Δ9-tetrahydrocannabinoic acid in larvae of diptera insects using LC-MS for forensic/toxicological tests.
  2010, Advisor: M. A. Koupparis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 34. Ε. Φασούλα:
  Κατασκευή αυτοματοποιημένου συστήματος διαδοχικών εγχύσεων με ανιχνευτή χημειοφωταύγειας και εφαρμογή του στην ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου για τον προσδιορισμό της αντιοξειδωτικής ικανότητας λευκών οίνων.
  2010, Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  Ε. Fassoula:
  Construction of an automated sequential-injection analysis system with chemiluminescence detection-Application to the development and validation of a method for the determination of antioxidant capacity of white wines.
  2010, Advisor: A. Economou (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 35. Μ. Σιουσιουλίνη:
  Aνάπτυξη και επικύρωση πολυ-υπολειμματικών μεθόδων προσδιορισμού φυτοφαρμάκων σε αλεύρι με υγροχρωματογραφία-φασματομετρία μαζών σε σειρά (LC-MS/MS).
  2010, Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  M. Siousioulini:
  Development and validation of multi-residue methods for the determination of pesticides in flour by liquid chromatography – tandem mass spectrometric detection (LC-MS/MS).
  2010, Advisor: A. Economou (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 36. Μ. Στρούθου: 
  Ανάπτυξη και επικύρωση πολυ-υπολειμματικής μεθόδου προσδιορισμού μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων σε προϊόντα ζωικής προέλευσης με υγροχρωματογραφία και διαδοχική φασματομετρία μαζών (LC-MS/MS).
  2010, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  M. Strouthou:
  Development and validation of a multi-residue method for the determination of non-steroidal anti-inflammatory drugs in foodstuff of animal origin by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/ MS).
  2010, Advisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 37. ‘O. Αρβανίτη: 
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού υπερφθοριωμένων ενώσεων σε υδατικά δείγματα με υγροχρωματογραφία και διαδοχική φασματομετρία μαζών (LC-MS/MS).
  2010, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  O. Arvaniti:
  Development and validation of a method for the determination of perfluorinated compounds (PFCs) in aqueous samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
  2010, Advisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 38. Γ. Γεωργουλόπουλος: 
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού 4-εξυλο-ρεσορκινόλης σε κατεψυγμένες γαρίδες με υγροχρωματογραφία.
  2010, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  G. Georgoulopoulos:
  Development and validation of an HPLC method for the determination of 4-hexyl-resorcinol in frozen shrimps.
  2010, Advisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 39. Μ. Κόκοτου: 
  Ανάπτυξη μεθόδου προσδιορισμού μελαμίνης και προϊόντων αποδόμησης της με υγροχρωματογραφία – φασματομετρία μαζών.
  2010, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  M. Kokotou:
  Development of a method for the determination of melamine and its degradation products by liquid chromatography – mass spectrometry.
  2010, Advisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 40. Ε. Βεντούρη: 
  Προσδιορισμός υπερφθοριωμένων ενώσεων σε στερεά περιβαλλοντικά δείγματα με υγροχρωματογραφία και διαδοχική φασματομετρία μαζών (LC-MS/MS)
  2010, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  E. Ventouri:
  Determination of perfluorinated compounds in solid environmental samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
  2010, Advisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 41. Α. Ασημακόπουλος: 
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου για τον προσδιορισμό της δισφαινολης Α, της 4-t-οκτυλοφαινόλης και της 4-εννεϋλοφαινόλης σε ορό ανθρώπινου αίματος με υγροχρωματογραφία συζευγμένη με φασματομετρία μαζών σε σειρά (LC – MS/MS).
  2010, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  A. Asimakopoulos:
  Development and validation of a method for the determination of bisphenol A, 4-t-octylphenol and 4-nonylphenol in human serum by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
  2010, Advisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 42. Χρ. Πυργάκη: 
  Ανάπτυξη νέας μεθόδου προσδιορισμού των διαρροϊκών τοξινών οκαδαϊκό οξύ και δινοφυσιστοξίνη με HPLC-FLD μετά από παραγωγοποίηση με το αντιδραστήριο 3-bromomethyl-7-methoxy-1,4-benzoxazin-2-one.
  2011, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  Chr. Pyrgaki:
  Development of a new method for the determination of diarrheal toxins ocadaic acid and dinophysistoxin by HPLC-FLD after derivatization with 3-bromomethyl-7-methoxy-1,4-benzoxazin-2-one.
  2011, Advisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 43. Γ. Μαυρoειδή: 
  Αξιολόγηση λειτουργίας υβριδικού συστήματος υγροχρωματογραφίας συζευγμένης με δίδυμο αναλυτή φασματομετρίας μαζών IT-TOF (LCMS-IT-TOF).
  2011, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  G. Mavroeidi:
  Evaluation of a hybrid liquid chromatography tandem mass spectrometric IT-TOF system (LCMS-IT-TOF).
  2011, Advisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 44. Α. Αργυράκη: 
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού καταλοίπων τετρακυκλινών σε ιστό ψαριού με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης και ανιχνευτές UV και MS/MS.
  2011, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  A. Argyraki:
  Development and validation of a method for the determination of tetracyclines residues in fish tissue by high performance liquid chromatography and UV and MS/MS detectors.
  2011, Advisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 45. Α. Μπλέτσου: 
  Προσδιορισμός έξι φυτοπροστατευτικών ενώσεων διαφορετικών χημικών τάξεων, σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης με υγροχρωματογραφία συζευγμένη με φασματομετρία μαζών σε σειρά (LC-MS/MS).
  2011, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  A. Bletsou:
  Determination of six pesticides from different chemical classes in foodstuff of plant origin by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
  2011, Advisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 46. Γ. Παπανδρέου:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου RP-HPLC για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό ανιρακετάμης και των κυριοτέρων προσμίξεών της σε πρώτη ύλη και δισκία.
  2011, Επιβλέπουσα: Ε. Αρχοντάκη (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  G. Papandreou:
  Development and validation of a RP-HPLC method for the simultaneous determination of aniracetam and its related substances in the bulk drug and tablet formulations.
  2011, Advisor: H. Archontaki (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 47. Ι. Αρβανίτη:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου RP-HPLC για τον προσδιορισμό δοριπενέμης σε εγκεφαλονωτιαίο υγρό.
  2011, Επιβλέπουσα: Ε. Αρχοντάκη (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  I. Arvaniti:
  Development and validation of a RP-HPLC method for the determination of doripenem in cerebrospinal fluid.
  2011, Advisor: H. Archontaki (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 48. Σ. Κατσίκης:
  Ανάπτυξη πολυϋπολειμματικών μεθόδων υγροχρωματογραφίας – φασματομετρίας μαζών σε σειρά (LC-MS/MS) για τον προσδιορισμό φυτοπροστατευτικών ουσιών σε οίνους.
  2011, Επιβλέπων: Α. Οικονόμου. (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  S. Katsikis:
  Development of liquid chromatography – tandem mass spectrometric (LC-MS/MS) multi-residue methods for the determination of pesticides in wines.
  2011, Advisor: A. Economou (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 49. M. Ρουμάνα:
  Βελτιστοποίηση και επικύρωση μεθόδου για τον έλεγχο ντόπινγκ απαγορευμένων ουσιών με GC/HRMS και GC/MS.
  2011, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Εργαστήριο Ελέγχου Doping, OAKA) (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  M. Roumana:
  Optimization and validation of a method for the doping control of prohibited substances with GC/HRMS and GC/MS.
  2011, Advisor: M. A. Koupparis, Scientific Advisor: C. Georgakopoulos (OAKA Doping Control Laboratory) (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 50. Αικ. Μπουρμποπούλου:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου ανίχνευσης απαγορευμένων ουσιών με υγροχρωματογραφία-φασματομετρία μαζών και αναλυτή χρόνου πτήσης.
  2011, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Εργαστήριο Ελέγχου Doping, OAKA) (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  Ek. Bourbopoulou:
  Development and validation of a method for the detection of prohibited substances with liquid chromatography – time-of-flight mass spectrometry.
  2011, Advisor: M. A. Koupparis, Scientific Advisor: C. Georgakopoulos (OAKA Doping Control Laboratory) (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 51. Σ. Ζερβού:
  Προσδιορισμός φυτοφαρμακων και κυανοτοξινών με την τεχνική εκχύλισης στερεάς φάσης (SPE) σε συνδυασμό με υγρή χρωματογραφία συζευγμένη φασματομετρία μαζών (LC-MS/MS)
  2011, Επιβλέπων: Α. Κ. Καλοκαιρινός, Επιστημονική Υπεύθυνη: Δρ. Α. Χισκιά, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας)

  S. Zervou:
  Determination of pesticides and cyanotoxins by using solid phase extraction technique (SPE) with liquid chromatography mass spectrometric detection (LC-MS/MS)
  2011, Advisor: A. C. Calokerinos, Scientific Advisor: Dr A. Hiskia, NCSR «Demokritos» (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 52. Χ. Σχίζα: 
  Ανάπτυξη και εφαρμογές ευαίσθητων μεθόδων ανάλυσης μεταλλάξεων που βασίζονται στην υψηλής-διακριτικότητας ανάλυση καμπυλών τηξης DNA (HRMA) και ARMS – PCR. 
  2011, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  C. Sxiza: 
  Development and applications of highly sensitive mutation analysis methods based on High-Resolution Melting Analysis (HRMA) and ARMS-PCR.
  2011, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 53. Σ. Φάρκωνα:
  Ανάλυση μεταλλάξεων στο γονίδιο PIK3CA στον καρκίνο του μαστού.
  2011, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

  S. Farkona:
  Mutation analysis of the PIK3CA gene in breast cancer.
  2011, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 54. O. Θεολόγου:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων HPLC για ποσοτικό προσδιορισμό και έλεγχο προσμίξεων του ισοπροπυλεστέρα της φλουπροστενόλης και της υδροχλωρικής μετφορμίνης σε φαρμακευτικά σκευάσματα.
  2011, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

  O. Theologos:
  Development and validation of HPLC methods for the quantitative determination and impurities control of fluprostenol isopropyl ester and metformin hydrochloride in pharmaceutical formulations.
  2011, Advisor: M. A. Koupparis (Specialization: Analytical Chemistry)

 55. Α. Πούλα:
  Ανάπτυξη μεθόδων ανίχνευσης γνωστών σημειακών μεταλλάξεων στο γονίδιο της α-σφαιρίνης με την αντίδραση επέκτασης εκκινητή.
  2011, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία – Μοριακή Διαγνωστική)

  A. Poula:
  Development of detection methods for known point mutations in the α-globin gene with primer extension reaction.
  2011, Advisor: P. Ioannou (Specialization: Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

Β. Διδακτορικές Διατριβές
Ph. D. Theses

 1. Δ. Ελένης: 
  Ανάπτυξη μεθόδων πολλαπλής ανίχνευσης νουκλεϊκών οξέων και εφαρμογές στη Μοριακή Διαγνωστική.
  2009, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου

  D. Elenis:
  Development of multianalyte detection methods of nucleic acids and applications in molecular diagnostics.
  2009, Advisor: P. Ioannou

 2. Χ. Κόκκινος:
  Κατασκευή και εφαρμογές μικροαισθητήρων για χημική ανάλυση.
  2009, Επιβλέπων: Α. Οικονόμου.

  C. Kokkinos:
  Construction of microfabricated sensors and their application in chemical analysis.
  2009, Advisor: A. Economou

 3. K. Σμυρνιωτάκης:
  Συγκριτική μελέτη ανάλυσης πολύπλοκων δειγμάτων και θεωρητική προσέγγιση χρωματογραφικών παραμέτρων με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) με τη χρήση μεμονωμένων στηλών και συνδυασμού αυτών.
  2009, Επιβλέπουσα: Ε. Αρχοντάκη

  C. G. Smyrniotakis:
  Comperative study on analysis of complicated samples and theoretical approach of chromatographic parameters in HPLC using single columns and columns in series.
  2009, Advisor: H. Archontaki

 4. Μ. Βικεντίου:
  Μελέτη κυτταρικών πληθυσμών μυεολοδυσπλαστικών και μυεολοδυσπλαστικών/μυεολουπερπλαστικών συνδρόμων με κυτταρομετρία ροής και μοριακές τεχνικές. Συσχέτιση με άλλες κλινικοεργαστηριακές παραμετρους. 
  2009, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου

  M. Vikentiou:
  Study of myelodysplastic syndrome cell populations by flow cytometry. Correlation with other parameters.
  2009, Advisor: E. Lianidou

 5. Α. Μάρκου: 
  Μοριακή διάγνωση της μικρομεταστατικής νόσου στον καρκίνο του μαστού με αξιοποίηση της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών μικροσυστοιχιών DNA. 
  2009, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου

  A Markou:
  Molecular detection of micrometastatic disease in breast cancer by liquid bead array technology.
  2009, Advisor: E. Lianidou

 6. Α. Στρατή: 
  Μοριακή διάγνωση της μικρομεταστατικής νόσου στον καρκίνο μαστού. 
  2009, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου

  A. Strati:
  Molecular detection of micrometastatic disease in breast cancer 
  2009, Advisor: E. Lianidou

 7. Ε. Κώνστα:
  Επικύρωση μεθόδου και μελέτη ανοσοφαινοτύπου ΝΚ και Τα λεμφοκυττάρων με κυτταρομετρία ροής.
  2009, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης

  E. Konsta
  Method validation and study of immunophenotype NK and Ta lemphocytes with flow cytometry.
  2009, Advisor: M. A. Koupparis

 8. Α. Φραγκάκη:
  Μοντέλα πρόβλεψης μεταβολισμού, οδών θραυσματοποίησης GC-MS και QSRR χρόνων ανάσχεσης για τον έλεγχο σάρωσης αναβολικών στεροειδών.
  2009, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης

  A. Fragkaki:
  Prediction models of metabolism, GC-MS fragmentation and QSRR of retention times for screening of anabolic steroids.
  2009, Advisor: M. A. Koupparis

 9. Ν. Μαραγκού:
  Ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού ενώσεων που προκαλούν ορμονικές διαταραχές με υγροχρωματογραφία – φασματομετρία μαζών.
  2010, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης
  N. Maragou:
  Development of methods for the determination of endocrine disrupter compounds with liquid chromatography – mass spectrometry.
  2010, Advisor: M. A. Koupparis
 10. M. Τσίβου:
  Μελέτη σταθεροποιητικών παραγόντων για τον έλεγχο φαρμακοδιέγερσης σε ούρα. 
  2010, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης

  M. Tsivou:
  Study of stabilization agents for urine doping control.
  2010, Advisor: M. A. Koupparis

 11. Θ. Ρουμελιώτης: 
  Πρωτεομική ανάλυση ανθρωπίνων ορών για την ανάδειξη νέων βιοδεικτών για τον καρκίνο του προστάτη. 
  2010, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου

  T. Roumeliotis:
  Proteomic analysis of human sera for the discovery of novel biomarkers in prostate cancer.
  2010, Advisor: E. Lianidou

 12. Α. Ηλιάδη:
  Αξιοποίηση τροποποιημένων ολιγονουκλεοτιδίων στην ανάπτυξη μεθόδων Μοριακής Διαγνωστικής.
  2010, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου

  A. Iliadi:
  Modified oligonucleotides as tools in the development of molecular diagnostic methods.
  2010, Advisor: P. Ioannou 

 13. Π. Ζερεφός:
  Πολυδιάστατες τεχνικές διαχωρισμού και δυναμικές τεχνικές φασματοσκοπίας μάζας για την ανίχνευση πρωτεϊνικών βιοδεικτών.
  2011, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου, Ίδρυμα Βιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΒΕΑΑ), Επιστ. Υπεύθυνοι: Μ. Φουντουλάκης, Α. Βλάχου

  P. Zerefos:
  Development of multidimensional separation techniques combined with MS and tandem MS for the detection of protein biomarkers.
  2011, Advisor: P. Ioannou, Institute for Biomedical Research of the Academy of Athens, Scientific Advisors: M. Fountoulakis, A. Vlachou

 14. Π. Κιούση:
  Ανάπτυξη ενιαίας μεθόδου σαρώσεως απαγορευμένων ουσιών σε ούρα αθλητών με την τεχνική GC/MS, για εφαρμογή σε εργαστήρια ελέγχου doping.
  2011, Επιβλέπων: Μ. Α. Κουππάρης

  P. Kiousi:
  Development of single screening method of prohibited compounds in athletes urine with the GC/MS technique for application in doping control laboratories
  2011, Advisor: M. A. Koupparis

 

Γ. Ερευνητικές εργασίες
Research papers

 1. V. Tsiakalou, M. Petropoulou, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos, E. Kanavakis, N. I. Anagnostopoulos, I. Savvidou, J. Traeger-Synodinos:
  Bioluminometric assay for relative quantification of mutant allele burden: application to the oncogenic somatic point mutation JAK2 V617F.
  Anal. Chem., 81, 8596 (2009) 
 2. A. Iliadi, P. Makrythanasis, M. Tzetis, M. Tsipi, J. Traeger-Synodinos, P. C. Ioannou, E. Kanavakis, T. K. Christopoulos: 
  Association of TLR4 single nucleotide polymorphisms and Sarcoidosis in Greek patients.
  Genet. Test. Mol. Biomarkers, 13, 849 (2009) 
 3. I. K. Litos, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos, J. Traeger-Synodinos, E. Kanavakis:
  Multianalyte, dipstick-type, nanoparticle-based DNA biosensor for visual genotyping of single-nucleotide polymorphisms.
  Biosens. Bioelectron., 24, 3135 (2009) 
 4. D. K. Toubanaki, T. K. Christopoulos, P. C. Ioannou, C. S. Flordellis: 
  Identification of single-nucleotide polymorphisms by the oligonucleotide ligation reaction: a DNA biosensor for simultaneous visual detection of both alleles.
  Anal. Chem., 81, 218 (2009) 
 5. D. K. Toubanaki, T. K. Christopoulos, P. C. Ioannou, C. S. Flordellis: 
  High-throughput chemiluminometric genotyping of single nucleotide polymorphisms of histamine, serotonin and adrenergic receptor genes.
  Anal. Biochem., 385, 34 (2009) 
 6. D. S. Elenis, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos: 
  Quadruple-allele chemiluminometric assay for simultaneous genotyping of two single-nucleotide polymorphisms.
  Analyst, 134, 725 (2009)
 7. D. P. Kalogianni, I. K. Litos, T. K. Chistopoulos, P. C. Ioannou: 
  Dipstick-type biosensor for visual detection of DNA with oligonucleotide-decorated colored polystyrene microspheres as reporters.
  Biosens. Bioelectron., 24, 1811 (2009) 
 8. J. K. Konstantou, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos:
  Dual-allele dipstick assay for genotyping single nucleotide polymorphisms by primer extension reaction.
  Eur. J. Hum. Gen., 17, 105 (2009) 
 9. D. K. Toubanaki, T. K. Christopoulos, P. C. Ioannou, A. Gravanis:
  Visual genotyping of single nucleotide polymorphisms by tetra-primer PCR coupled with a dry-reagent disposable biosensor.
  Pharmacogenomics, 10, 495 (2009)
 10. M. Tsivou, D. Livadara, D. G. Georgakopoulos, M. A. Koupparis, J. Atta-Politou, C. G. Georgakopoulos:
  Stabilization of human urine doping control samples: II. Microbial degradation of steroids.
  Analytical Biochemistry, 388, 146 (2009)
 11. M. Tsivou, D. Livadara, D. G. Georgakopoulos, M. A. Koupparis, J. Atta-Politou, C. G. Georgakopoulos:
  Stabilization of human urine doping control samples (Review). 
  Analytical Biochemistry, 388, 179 (2009) 
 12. P. Kiousi, Y. S Angelis, E. Lyris, M. Koupparis, A. Calokerinos, J. Atta-Politou, C. G. Georgakopoulos:
  Two-step silylation procedure for the unified analysis of 190 doping control substances in human urine samples by GC-MS.
  Bioanalysis, 1, 1209 (2009)
 13. Π. Νικολάου, Τ. Αττά – Πολίτου, Ι. Παπουτσής, Σ. Αθανασέλης, Χ. Σπηλιοπούλου, Κ. Μαραβέλιας:
  Η χρήση της μεθαδόνης στη θεραπεία υποκατάστασης ατόμων εξαρτημενων από οπιοειδή.
  Φαρμακευτική, 22I, 1, (2009)
 14. C. Kokkinos, A. Economou, M. Koupparis:
  Determination of trace cobalt(II) by adsorptive stripping voltammetry on disposable microfabricated electrochemical cells with integrated planar metal-film electrodes.
  Talanta, 77, 1137 (2009)
 15. C. Kokkinos, A. Economou, I. Raptis, T. Speliotis:
  Novel disposablemicrofabricated antimony-film electrodes for adsorptive stripping voltammetry of trace Ni(II).
  Electrochem. Commun., 11, 250 (2009)
 16. A. Economou, H. Botisti, S. Antoniou, D. Tsipi:
  Determination of multi-class pesticides in wines by solid-phase extaction ans liquid-chromatography-tnadem mass-spectrometry.
  J. Chromatog. A, 1216, 5856 (2009) 
 17. S. Maragos, H. Archontaki, P. Macheras, G. Valsami:
  Effect of cyclodextrin complexation on the aqueous solubility and solubility/dose ratio of praziquantel.
  AAPS PharmSciTech., 10, 1444 (2009)
 18. D. Christodouleas, C. Fotakis, K. Papadopoulos, E. Yannakopoulou, A. C.
  Calokerinos:
  Development and validation of a chemiluminogenic method for the evaluation of antioxidant activity of hydrophilic and hydrophobic antioxidants.
  Analytica Chimica Acta, 652, 295 (2009)
 19. E. Varchalama, A. Rodolakis, A. Strati, T. Papageorgiou, C. Valavanis, G. Vorgias, E. Lianidou, A. Antsaklis:
  Quantitative analysis of heparanase gene expression in normal cervical, cervical intraepithelial neoplastic, and cervical carcinoma tissues.
  Int J Gynecol Cancer., 19, 1614 (2009) 
 20. G. Kallergi, H. Markomanolaki, V. Giannoukaraki, M. A. Papadaki, A. Strati, E. S. Lianidou, V. Georgoulias, D. Mavroudis, S. Agelaki:
  Hypoxia-inducible factor-1alpha and vascular endothelial growth factor expression in circulating tumor cells of breast cancer patients. 
  Breast Cancer Res., 11, R84 (2009)
 21. S. M. Metias, E. Lianidou, G. M. Yousef:
  MicroRNAs in clinical oncology: at the crossroads between promises and problems.
  J Clin Pathol., 62, 771 (2009) 
 22. E. Zygalaki, L. Kaklamanis, M. Lolaka, N. Nikolaou, M. Koutouzis, E. S. Lianidou, Z. S. Kyriakides:
  Systemic hypertension augments, whereas insulin-dependent diabetes down-regulates, endothelin A receptor expression in the mammary artery in coronary artery disease patients. 
  Cardiol J., 16, 348 (2009) 
 23. T. F. Chow, Y. M. Youssef, E. Lianidou, A. D. Romaschin, R. J. Honey, R. Stewart, K. T. Pace, G. M. Yousef: 
  Differential expression profiling of microRNAs and their potential involvement in renal cell carcinoma pathogenesis. 
  Clin Biochem., 43, 150 (2009) 
 24. G. Sotiropoulou, G. Pampalakis, E. Lianidou, Z. Mourelatos:
  Emerging roles of microRNAs as molecular switches in the integrated circuit of the cancer cell. 
  RNA, 15,1443 (2009)
 25. M. Kioulafa, I. Balkouranidou, G. Sotiropoulou, L. Kaklamanis, D. Mavroudis, V. Georgoulias, E. S. Lianidou:
  Methylation of cystatin M promoter is associated with unfavorable prognosis in operable breast cancer. 
  Int J Cancer., 125, 2887 (2009)
 26. A. Strati, Z. Papoutsi, E. Lianidou, P. Moutsatsou:
  Effect of ellagic acid on the expression of human telomerase reverse transcriptase (hTERT) alpha+beta+ transcript in estrogen receptor-positive MCF-7 breast cancer cells. 
  Clin Biochem., 42, 1358 (2009)
 27. M. Kioulafa, L. Kaklamanis, D. Mavroudis, V. Georgoulias, E. S. Lianidou:
  Prognostic significance of RASSF1A promoter methylation in operable breast cancer. 
  Clin Biochem., 42, 970 (2009)
 28. N. Xenidis, M. Ignatiadis, S. Apostolaki, M. Perraki, K. Kalbakis, S. Agelaki, E. N. Stathopoulos, G. Chlouverakis, E. Lianidou, S. Kakolyris, V. Georgoulias, D. Mavroudis:
  Cytokeratin-19 mRNA-positive circulating tumor cells after adjuvant chemotherapy in patients with early breast cancer. 
  Clin Oncol., 27, 2177 (2009)
 29. M. Vikentiou, K. Psarra, V. Kapsimali, K. Liapis, M. Michael, K. Tsionos, E. Lianidou, C. Papasteriades:
  Distinct neutrophil subpopulations phenotype by flow cytometry in myelodysplastic syndromes. 
  Leuk Lymphoma, 50, 401 (2009)
 30. M. Kioulafa, L. Kaklamanis, E. Stathopoulos, D. Mavroudis, V. Georgoulias, E. S. Lianidou:
  Kallikrein 10 (KLK10) methylation as a novel prognostic biomarker in early breast cancer. 
  Ann Oncol., 20, 1020 (2009)
 31. A. Vonaparti, E. Lyris, I. Panderi, M. Koupparis, C. Georgakopoulos:
  Direct injection liquid chromatography / electrospray ionization mass spectrometric horse urine analysis for the quantification and confirmation of threshold substances for doping control. II. Determination of theobromine. 
  Rapid Comm. Mass Spectr., 23, 1 (2009)
 32. A. Fragkaki, Y. Angelis, A. Tsantili-Kakoulidou, M. Koupparis, C. Georgakopoulos:
  Schemes of metabolic patterns of anabolic androgenic steroids for the estimation of metabolites of designer steroids in human urine.
  J. Steroid Biochem. Mol. Biol., 115, 44 (2009)
 33. A. Fragkaki, Y. Angelis, A. Tsantili-Kakoulidou, M. Koupparis, C. Georgakopoulos:
  Statistical analysis of fragmentation patterns of electron ionization mass spectra of enolized -trimethylsilylated anabolic androgenic steroids.
  Intern. J. Mass Spectr., 285, 58 (2009)
 34. A. Fragkaki, A. Tsantili-Kakoulidou, Y. Angelis, M. Koupparis, C. Georgakopoulos:
  Gas chromatographic quantitative structure retention relationships of trimethylsilylated anabolic androgenic steroids by multiple linear regression and partial least squares analyses.
  J. Chromarogr. A, 1216, 8404 (2009)
 35. A. Vonaparti, E. Lyris, I. Panderi, M. Koupparis, C. Georgakopoulos:
  Direct injection horse-urine analysis for the quantitation and confirmation of threshold substances for doping control. IV. Determination of 3-methoxytyramine by hydrophilic interaction liquid chromatography / quadropole time-of-flight mass spectrometry.
  Drug Testing and Analysis, 1, 365 (2009)
 36. A. Vonaparti, E. Lyris, I. Panderi, M. Koupparis, C. Georgakopoulos:
  Direct injection horse urine analysis for the quantitation and identification of threshold substances for doping control. III. Determination of salicylic acid by liquid chromatography / quadrupole time-of-flight mass spectrometry.
  Anal. Bioanal. Chem., 395, 1403 (2009)
 37. A. G. Fragkaki, Y. S. Angelis, M. Koupparis, A. Tsantili-Kakoulidou, G. Kokotos, C. Georgakopoulos:
  Structural characteristics of anabolic androgenic steroids contributing to binding to the androgen receptor and to their anabolic and androgenic activities. Applied modifications in the steroidal structure.
  Steroids, 74, 172 (2009)
 38. G. Karavalakis, S. Stournas, E. Bakeas:
  Light vehicle regulated and unregulated emissions from different biodiesels. 
  Science of the Total Environment, 3338 (2009)
 39. G. Fontaras, G. Karavalakis, M. Kousoulidou, T. Tzamkiozis, L. Ntziachristos, E. Bakeas, S. Stournas, Z. Samaras:
  Effects of biodiesel on passenger car fuel consumption, regulated and non-regulated pollutant emissions over legislated and real-world driving cycles.
  Fuel, 1608 (2009)
 40. G. Karavalakis, F. Alvanou, S. Stournas, E. Bakeas:
  Regulated and unregulated emissions of a light duty vehicle operated on diesel/palm-based methyl ester blends over NEDC and a non-legislated driving cycle.
  Fuel, 1078 (2009)
 41. G. Karavalakis, S. Stournas, E. Bakeas:
  Effects of diesel/biodiesel blends on regulated and unregulated pollutants from a passenger vehicle operated over the European and the Athens driving cycles. 
  Atmospheric Environment, 1745 (2009)
 42. G. Karavalakis, G. Fontaras, D. Ampatzoglou, M. Kousoulidou, S. Stournas, Z. Samaras, E. Bakeas:
  Effects of low concentration biodiesel blends application on modern passenger cars. Part 3: Impact on PAH, nitro-PAH, and oxy-PAH emissions.
  Environmental Pollution, 1584 (2010)
 43. G. Fontaras, G. Karavalakis, M. Kousoulidou, L. Ntziachristos, E. Bakeas, S. Stournas, Zissis Samaras:
  Effects of low concentration biodiesel blends application on modern passenger cars. Part 2: Impact on carbonyl compound emissions.
  Environmental Pollution, 2496 (2010)
 44. G. Fontaras, M. Kousoulidou, G. Karavalakis, T. Tzamkiozis, P. Pistikopoulos, L. Ntziachristos, E. Bakeas, S. Stournas, Z. Samaras:
  Effects of low concentration biodiesel blend application on modern passenger cars. Part 1: Feedstock impact on regulated pollutants, fuel consumption and particle emissions.
  Environmental Pollution, 1451 (2010)
 45. G. Karavalakis, G. Deves, G. Fontaras, S. Stournas, Z. Samaras, E. Bakeas:
  The impact of soy-based biodiesel on PAH, nitro-PAH and oxy-PAH emissions from a passenger car operated over regulated and nonregulated driving cycles.
  Fuel, 3876 (2010)
 46. G. Karavalakis, E. Bakeas, S. Stournas: 
  Influence of oxidized biodiesel blends on regulated and unregulated emissions from a diesel passenger car.
  Environmental Science and Tecnology, 5306 (2010)
 47. A. Vonaparti, E. Lyris, Y. S. Angelis, M. Koupparis, A. Tsantili-Kakoulidou, R. J. B. Peters, M. W. F. Nielen, C. Georgakopoulos:
  Preventive doping control screening analysis of prohibited substances in human urine using rapid-resolution liquid chromatography / high-resolution time-of-flight mass spectrometry.
  Rapid Comm. Mass Spectr., CRM 24, 1595 (2010) 
 48. E. Kalogria, M. Koupparis, I. Panderi:
  A porus graphitized carbon column HPLC method for the quantification of paracetamol, pseudoephedrine, and chlorpheniramin in pharmaceutical formulations. 
  J. of AOAC, 93, 1093 (2010)
 49. A. Gremilogianni, N. Megoulas, M. Koupparis:
  Hydrophilic interaction vs ion pair liquid chromatography for the determination of streptomycin and dihydrostreptomycin residues in milk based on mass spectrometric detection.
  J. Chromatogr. A, 1217, 6646 (2010)
 50.  E. S. Lianidou, D. Mavroudis, G. Sotiropoulou, S. Agelaki, K, Pantel:
  What’s new on circulating tumor cells? A meeting report.
  Breast Cancer Res., 12, 307 (2010)
 51. P. A. Vorkas, N. Poumpouridou, S. Agelaki, C. Kroupis, V. Georgoulias, E. S. Lianidou:
  PIK3CA hotspot mutation scanning by a novel and highly sensitive high-resolution small amplicon melting analysis method.
  J Mol Diagn., 12, 697 (2010) 
 52. P. A. Vorkas, K. Christopoulos, C. Kroupis, E. S. Lianidou: 
  Mutation scanning of exon 20 of the BRCA1 gene by high-resolution melting curve analysis., Clin Biochem., 43, 178 (2010)
 53. A. Economou, A. Voulgaropoulos:
  Stripping voltammetry of trace metals at bismuth-film electrodes by batch-injection analysis. 
  Electroanalysis, 22, 1468 (2010)
 54. C. Kokkinos, I. Raptis, A. Economou, T. Speliotis:
  Determination of trace Tl(I) by anodic stripping voltammetry on novel disposable microfabricated bismuth-film sensors.
  Electroanalysis, 22, 2359 (2010)
  55. A. Economou:
  Recent delopments in on-line electrochemical stripping analysis – An overview of the last 12 years.
  Anal. Chim. Acta, 683, 38 (2010) 
 55. M. A. Vlachou, K. M. Glynou, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos, G. Vartholomatos:
  Development of a three-biosensor panel for the visual detection of thrombophilia-associated mutations.
  Biosens. Bioelectron., 26, 228 (2010) 
 56. J. K. Konstantou, A. C. Iliadi, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos, N. I. Anagnostopoulos, E. Kanavakis, J. Traeger-Synodinos: 
  Visual screening for JAK2V617F mutation by a disposable dipstick.
  Anal. Bioanal. Chem., 397, 1911 (2010) 
 57. I. A. Trantakis, M. Fakis, S. S. Tragoulias, T. K. Christopoulos, P. Persephonis, V. Giannetas, P. C. Ioannou: 
  Ultrafast fluorescence dynamics of Sybr Green I/DNA complexes.
  Chem. Phys. Letters, 485, 187 (2010)
 58. D. V. Stergiou, M. I. Prodromidis, C. E. Efstathiou: 
  On the possibility of a pH-metric determination of ozone.
  Electrochemistry Communications, 10, 252 (2010)
 59. S. Helali, A. Abdelghani, N. Jaffrezic-Renault, P. N. Trikalitis, C. E. Efstathiou, M. I. Prodromidis: 
  On-site monitoring of fish spoilage using vanadium pentoxide xerogel modified interdigitated gold electrodes.
  Electrochimica Acta, 55, 4256 (2010)
 60. M. Tsivou, H. A. Dimopoulou, I. P. Leontiou, D. G. Georgakopoulos, M. A. Koupparis, J. Atta-Politou, C. G. Georgakopoulos: 
  Stabilization of human urine doping control samples: III. Recombinant human erythropoietin.
  Clinica Chimica Acta, 411, 448 (2010) 
 61. E. Papas, C. Haldezos, J. Atta-Politou, M. Koupparis:
  Construction of a fluoxetine ion chemical sensor and its application for the determination of pKa value of fluoxetine conjugated acid, complexation study with β- cyclodextrin and formulations assay.
  Analytical Letters, 43, 2171 (2010)
 62. G. Gatidou, E. Vassalou, N. S. Thomaidis:
  Bioconcentration of selected endocrine disrupting compounds in the marine mussel, Mytilus Galloprovincialis.
  Marine Pollution Bulletin, 60, 2111 (2010)
  64. M. Tsivou, H. A. Dimopoulou, D. G. Georgakopoulos, M. A. Koupparis, J. Atta-Politou, C. G. Georgakopoulos:
  Stabilization of human urine doping control samples: IV. Human chorionic gonadotropin. 
  Analytical and Bioanalytical Chemistry, 398(3), 1313 (2010)
 63. M. E. Dasenaki, Ν. S. Τhomaidis:
  Multi-residue determination of seventeen sulfonamides and five tetracyclines in fish tissue using a multi-stage LC-ESI-MS/MS approach based on advanced mass spectrometric techniques.
  Analytica Chimica Acta, 672, 93 (2010) 
 64. I. K. Dimitrakopoulos, Tr. S. Kaloudis, An. E. Hiskia, N. S. Thomaidis, M. A. Koupparis:
  Development of a fast and selective method for the sensitive determination of anatoxin-a in lake waters using liquid chromatography-tandem mass spectrometry and phenylalanine-d5 as internal standard.
  Analytical & Bioanalytical Chemistry, 397, 2245 (2010)
 65. I. K. Dimitrakopoulos, N. S. Thomaidis, N. C. Megoulas, M. A. Koupparis: 
  Effect of suppressor current intensity on the determination of glyphosate and aminomethylphosphonic acid by suppressed conductivity ion chromatography. 
  Journal of Chromatography A, 1217, 3619 (2010)
 66. S. Drivelos, M. E. Dasenaki, Ν. S. Τhomaidis:
  Determination of isoascorbic acid in fish tissue by hydrophilic interaction liquid chromatography – ultraviolet detection.
  Analytical & Bioanalytical Chemistry, 397, 2199 (2010)
 67. Ι. N. Pasias, E. G. Farmaki, Ν. S. Τhomaidis, Ε. A. Piperaki:
  Elemental content and total antioxidant activity of Salvia Fruticosa.
  Food Analytical Methods, 3, 195 (2010)
 68. 70. A. S. Stasinakis, K. Kordoutis, V. Tsiouma, G. Gatidou, N. S. Thomaidis:
  Removal of endocrine disrupters in activated sludge systems: effect of sludge retention time on their sorption and biodegradation.
  Bioresource Technology, 101, 2090 (2010) 
 69. E. G. Farmaki, N. S. Thomaidis, C. E. Efstathiou:
  Artificial Neural Networks in water analysis: Theory and applications.
  International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 90, 85 (2010)
 70. 72. V. G. Samaras, N. S. Thomaidis, A. S. Stasinakis, G. Gatidou, Th. D. Lekkas:
  Determination of selected non-steroidal anti-inflammatory drugs in wastewater by gas chromatography-mass spectrometry.
  International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 90, 219 (2010)
 71. A. S. Stasinakis, N. S. Thomaidis:
  Fate and biotransformation of metal and metalloid species in biological wastewater treatment processes.
  Critical Reviews on Environmental Science and Technology, 40, 307 (2010)
 72. M. Gkikas, H. Iatrou, N. S. Thomaidis, P. Alexandridis, N. Hadjichristidis: 
  Well-defined homopolypeptides, copolypeptides, and hybrids of poly(L-proline).
  Biomacromolecules, 12, 2396 (2011)
 73. N. C. Maragou, N. S. Thomaidis, M. A. Koupparis: 
  Optimization and comparison of ESI and APCI LC-MS/MS methods: A case study of Irgarol 1051, Diuron and their degradation products in environmental samples.
  Journal of the American Society of Mass Spectrometry, 22, 1826 (2011)
 74. V. G. Samaras, N. S. Thomaidis, Ath. S. Stasinakis, Th. D. Lekkas:
  An analytical method for the simultaneous trace determination of acidic pharmaceuticals and phenolic endocrine disrupting chemicals in wastewater and sewage sludge by gas chromatography-mass spectrometry.
  Analytical & Bioanalytical Chemistry, 399, 2549 (2011) 
 75. 77. A. Iliadi, M. Petropoulou, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos, N. I. Anagnostopoulos, E. Kanavakis, J. Traeger-Synodinos: 
  Absolute quantification of the alleles in somatic point mutations by bioluminometric methods based on competitive polymerase chain reaction in the presence of a locked nucleic acid blocker or an allele-specific primer. 
  Anal. Chem., 83, 6545 (2011
 76. I. K. Litos, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos, M. Tzetis, E. Kanavakis, J. Traeger-Synodinos:
  Quadruple-allele dipstick test for simultaneous visual genotyping of A896G (Asp299Gly) and C1196T (Thr399Ile) polymorphisms in the toll-like receptor-4 gene.
  Clin. Chim. Acta, 412, 1968 (2011)
 77. E. Emmanouilidou, D. Elenis, T. Papasilekas, G. Stranjalis, K. Gerozissis, P. C. Ioannou, K. Vekrellis: 
  Assessment of a-synuclein secretion in mouse and human brain parenchyma.
  PLoS One, 6, e22225 (2011)
 78. D. P. Kalogianni, L. M. Boutsika, P. G. Kouremenou, T. K. Christopoulos, P. C. Ioannou: 
  Carbon nano-strings as reporters in lateral flow devices for DNA sensing by hybridization.
  Anal. Bioanal. Chem., 400, 1145 (2011)
 79. D. S. Elenis, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos: 
  A nanoparticle-based sensor for visual detection of multiple mutations.
  Nanotechnology, 22, 155501(2011)
 80. M. Tsivou, D. G. Georgakopoulos, H. A. Dimopoulou, M. A. Koupparis,
  J. Atta-Politou, C. G. Georgakopoulos:
  Stabilization of human urine doping control samples: a current opinion. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 401, 553 (2011) 
 81. M. I. Karayannis, C. E. Efstathiou: 
  Self-assessment and controlled examination in Analytical Chemistry by EChemTest.
  Analytical and Bioanalytical Chemistry, 400, 3181 (2011) 
 82. M. A. Sabra, V. S. Chedea, A. Economou, A. Calokerinos, P. Kefalas:
  Antioxidant/prooxidant properties of model phenolic compounds: Part I. Studies of equimolar mixtures by chemiluminescence and cyclic voltammetry.
  Food Chem., 125, 622 (2011)
 83. E. Czop, A. Economou, A. Bobrowski:
  A study of in situ plated tin-film electrodes for the determination of trace metals by means of square-wave anodic stripping voltammetry.
  Electrochim. Acta, 56, 2206 (2011)
 84. D. Christodouleas, C. Fotakis, A. Economou, K. Papadopoulos, M. Timotheou-Potamia, A. C. Calokerinos:
  Flow based methods with chemiluminescence detection for food and environmental analysis: A review.
  Anal. Lett., 44, 176 (2011) 
 85. C. Kokkinos, A. Economou:
  Disposable Nafion-modified micro-fabricated bismuth-film sensors for voltammetric stripping analysis of trace metals in the presence of surfactants.
  Talanta, 84, 696 (2011)
 86. C. Kokkinos, A. Economou, I. Raptis, T. Speliotis:
  Disposable lithographically fabricated bismuth microelectrode arrays for stripping voltammetric detection of trace metals.
  Electrochem. Commun., 13, 391 (2011)
 87. E. Fassoula, A. Economou, A. Calokerinos:
  Development and validation of a sequential-injection method with chemiluminescence detection for the high throughput assay of the total antioxidant capacity of wines.
  Talanta, 85, 1412 (2011)
 88. H. V. Botitsi, S. D. Garbis, A. Economou, D. F. Tsipi:
  Current mass spectrometry strategies for the analysis of pesticides and their metabolites in food and water matrices.
  Mass Spectrometry Reviews, 30, 907 (2011)
 89. K. M. Zorpas, G. N. Valsami, E. V. Vryonis, A. T. Skoutelis, H. A. Archontaki:
  Robust and sensitive liquid chromatographic / UV detection technique for the determination of tigecycline in rabbit plasma.
  J. AOAC Int., 94, 847 (2011)
 90. K. Margetis, E. Dimaraki, G. Charkoftaki, E. Vryonis, S. Markantonis, N. Boutos, H. Archontaki, D. E. Sakas, G. Valsami, A. Skoutelis:
  Penetration of intact blood-brain barrier by doripenem.
  Antimicrob. Agents Chemoth., 55, 3637 (2011)
 91. G. Papandreou, K. Zorpas, H. Archontaki:
  Development and validation of a liquid chromatographic method for the simultaneous determination of aniracetam and its related substances in the bulk drug and a tablet formulation.
  J. Pharm. Biomed. Anal., 56, 615 (2011)
 92. A. Nikokavoura, D. Christodouleas, E. Yannakopoulou, K. Papadopoulos, A. C. Calokerinos:
  Evaluation of antioxidant activity of hydrophilic and lipophilic compounds in edible oils by a novel fluorimetric method.
  Talanta, 84, 874 (2011)
 93. D. Christodouleas, K. Papadopoulos, A. C. Calokerinos:
  Determination of total antioxidant activity of edible oils as well as their aqueous and organic extracts by chemiluminescence.
  Food Analytical Methods, 4, 475 (2011)
 94. P. Anastasopoulos, M. Timotheou-Potamia:
  Chemiluminescence determination of tetracyclines via aluminum sensitized fluorescence.
  Analytical Letters, 44, 25 (2011)
 95. Α. Strati, Α. Markou, C. Parisi, E. Politaki, D. Mavroudis, V. Georgoulias, E. Lianidou:
  Gene expression profile of circulating tumor cells in breast cancer by RT-qPCR. 
  BMC Cancer., 11, 422 (2011) 
 96. E. S. Lianidou, A. Markou:
  Circulating tumor cells as emerging tumor biomarkers in breast cancer. 
  Clin Chem Lab Med., 49, 1579 (2011)
 97. E. S. Lianidou, A. Markou:
  Circulating tumor cells in breast cancer: detection systems, molecular characterization, and future challenges. 
  Clin Chem., 57, 1242 (2011)
 98. A. Markou, Y. Liang, E. Lianidou:
  Prognostic, therapeutic and diagnostic potential of microRNAs in non-small cell lung cancer. 
  Clin Chem Lab Med., 49, 1591 (2011)
 99. A. Markou, A. Strati, N. V. Georgoulias, E. S. Lianidou:
  Molecular characterization of circulating tumor cells in breast cancer by a liquid bead array hybridization assay. 
  Clin Chem., 57, 421 (2011)
 100. M. Chimonidou, A. Strati, A. Tzitzira, G. Sotiropoulou, N. Malamos, V. Georgoulias, E. S. Lianidou:
  DNA methylation of tumor suppressor and metastasis suppressor genes in circulating tumor cells. 
  Clin Chem., 57, 1169 (2011)
 101. E. P. Diamandis, K. Pantel, H. Scher, L. Terstappen, E. Lianidou:
  Circulating cancer cells and their clinical applications. 
  Clin Chem., 57, 1478 (2011)
 102. M. K. Kiousi, Y. S. Angelis, A. T. Cawley, M. Koupparis, R. Kazlauskas, J. T. Brenna, C. G. Georgakopoulos:
  External calibration in gas chromatography – combustion – isotope ratio mass spectrometry measurements of endogenous androgenic anabolic steroids in sports doping control.
  J. Chromatogr. A, 1218, 5675 (2011)
 103. E. Bakeas, G. Karavalakis, G. Fontaras, S. Stournas:
  An experimental study on the impact of biodiesel origin on the regulated and PAH emissions from a Euro 4 light-duty vehicle
  Fuel, 3200 (2011)
 104. G. Karavalakis, E. Bakeas, G. Fontaras, S. Stournas:
  Effect of biodiesel origin on regulated and particle-bound PAH (polycyclic aromatic hydrocarbon) emissions from a Euro 4 passenger car
  Energy, 5328 (2011)
 105. G. Fontaras, M. Kousoulidou, G. Karavalakis, E. Bakeas Z. Samaras:
  Impact of straight vegetable oil-diesel blends application on vehicle regulated and non-regulated emissions over legislated and real world driving cycles 
  Biomass and Bioenergy, 3188 (2011) 
 106. E. Bakeas, G. Karavalakis, S. Stournas:
  Biodiesel emissions profile in modern diesel vehicles. Part 1: Effect of biodiesel origin on the criteria emissions
  Science of the Total Environment, 1670 (2011)
 107. G. Karavalakis, V. Boutsika, S. Stournas, E. Bakeas:
  Biodiesel emissions profile in modern diesel vehicles. Part 2: Effect of biodiesel origin on carbonyl, PAH, nitro-PAH and oxy-PAH emissions
  Science of the Total Environment, 738 (2011)