ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Ανακοινώνεται ότι από την Τρίτη 20-2-2018 έως και την Πέμπτη 1-3-2018 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Γραμματεία του Τμήματος. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω:

 1. Σχετική αίτηση όπου θα αναγράφεται:

  α) ο προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής

  β) ο προτεινόμενος Επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής

  γ) η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής

 2. Τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση ως προσχέδιο διδακτορικής διατριβής που θα  συνυπογράφεται από τον Υ.Δ. και τον προτεινόμενο Επιβλέποντα και στην οποία να αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησης της αντίστοιχης ερευνητικής εργασίας.
 3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 4. Αναγνώριση ισοτιμίας του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού)
 5. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
 6. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών
 7. Αντίγραφο και Αναλυτική βαθμολογία ΔΜΣ
 8. Αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας του ΔΜΣ σε ψηφιακή και έντυπη μορφή (σε περίπτωση που δεν είναι διπλωματούχος του Τμήματος Χημείας ΕΚΠΑ).
 9. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επίπεδου Β2, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ο υποψήφιος εξετάζεται για τις γνώσεις του στην αγγλική γλώσσα από την τριμελή επιτροπή που αξιολογεί το φάκελο του.
 10. Δύο συστατικές επιστολές
 11. Επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις

 

 • Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Αρχείο DOC)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας