Αμοιβόμενη θέση εργασίας για ένα (1) έτος στο ΕΧΤΥ

Ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου και σε συνεργασία με τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης υπάρχει διαθέσιμη θέση ερευνητικής απασχόλησης έδρα δραστηριότητας Εργαστηρίου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Διπλωματούχοι Χημικοί ή κατόχοι ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, και κατόχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την Επιστήμη Υλικών να αποστείλουν άμεσα βιογραφικό σημείωμα (EMAIL: vasta[at]uoa.gr) .

Αμοιβόμενη θέση για ένα (1) έτος.

Αντικείμενο: Ο/Η ενδιαφερόμενος/η θα συνεισφέρει υπό την καθοδήγηση μελών ΔΕΠ σε δράσεις έρευνας που αφορούν στη σύνθεση, χαρακτηρισμό και καταλυτική αξιολόγηση προς ανάπτυξη καταλυτών, καθώς και στη σύνταξη των απαραίτητων περιοδικών αναφορών/τεχνικών εκθέσεων.

Απαιτούμενα προσόντα – Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Χημικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την Επιστήμη Υλικών, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα – Κριτήρια:

  • Συμμετοχή σε συνέδρια ή θερινά σχολεία ή ημερίδες εργασίας σχετικές με το αντικείμενο του έργου.
  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και πρακτικά συνεδρίων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
B. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής, Γενικό Τμήμα ΕΚΠΑ
EMAIL: vasta[at]uoa.gr
http://lcmt.teiste.gr
18/4/2019