Βράβευση Υποψηφίων Διδακτόρων και Συμμετοχή Ερευνητών του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας στο ΕυρωπαϊκόΣυνέδριο Χημείας 2014

Θωμαΐδης Νικόλαος

Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα

 

Το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, του Τμήματος Χημείας είχε ενεργό συμμετοχή στο συνέδριο European Chemistry Congresses (ECC) 2014 (http://www.euchems2014.org/), που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τις 31 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου. Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Χημείας, ECC, πραγματοποιείται κάθε δύο έτη και οργανώνεται υπό την αιγίδα του Τμήματος Χημικής Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για τη Χημική και τη Μοριακή Επιστήμη, EuCheMS (European Association for Chemical and Molecular Sciences).

 

Το επιστημονικό πρόγραμμα του ECC 2014 περιελάμβανε 10 γενικές και 83 κεντρικές διαλέξεις, περισσότερες από 295 προφορικές παρουσιάσεις, 51 σύντομες παρουσιάσεις ανηρτημένων εργασιών και περισσότερες από 950 παρουσιάσεις poster, κατανεμημένες σε 6 θεματικές ενότητες.

Στο συνέδριο, στη θεματική ενότητα “Resources and Environment δύο υποψήφιες διδάκτορες μας βραβεύτηκαν για τις ερευνητικές τους εργασίες:

  1. Η Αικατερίνη Ψωμά, που εκπονεί τη διδακτορική διατριβή της με θέμα “Ανάπτυξη μεθόδου στοχευμένης σάρωσης γνωστών και προβλεπόμενων μεταβολιτών αναδυόμενων ρύπων σε υγρά απόβλητα με τεχνικές φασματομετρίας μάζας”, υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαου Θωμαΐδη, παρουσίασε με τη μορφή poster μέρος της διδακτορικής διατριβής σχετικά με το διάγραμμα ροής της ταυτοποίησης προϊόντων βιομετατροπής αμινο-ψυχοτρόπων ουσιών στο υδατικό περιβάλλον (Περίληψη 1) με φασματομετρία υψηλής διακριτικής ικανότητας LC-QTOFMS. Το poster της βραβεύτηκε ως ένα από τα 5 καλύτερα, ανάμεσα στα 100 poster, που παρουσιάστηκαν στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα (Poster 1).
  2. Η Μαρία-Χριστίνα Νίκα, που εκπονεί τη διδακτορική διατριβή της με θέμα “Ταυτοποίηση προϊόντων μετασχηματισμού αναδυόμενων ρύπων κατά την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων και τη διάθεσή τους στο περιβάλλον με τεχνικές φασματομετρίας μάζας”, υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαου Θωμαΐδη, παρουσίασε με τη μορφή poster μέρος της διδακτορικής διατριβής, που αφορά στην απομάκρυνση βενζοτριαζολών και βενζοθειαζολών κατά τη διάρκεια πειραμάτων χλωρίωσης καθώς και στην ταυτοποίηση παραπροϊόντων με την τεχνική της υγροχρωματογραφίας συζευγμένης με υψηλής διακριτικής ικανότητας φασματομετρία μάζας LC-QTOFMS (Περίληψη 2). Το poster της βραβεύτηκε επίσης ως ένα από τα 5 καλύτερα, ανάμεσα στα 100 poster που παρουσιάστηκαν στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα (Poster 2).

Επιπλέον στα πλαίσια του συνεδρίου, παρουσιάστηκαν και οι ακόλουθες εργασίες: 

  1. Η Βιόλα Μπορόβα, που εκπονεί τη διδακτορική διατριβή της με θέμα “Ανίχνευση νέων συνθετικών ναρκωτικών και αναγνώριση μεταβολιτών τους σε υγρά απόβλητα”, υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαου Θωμαΐδη, παρουσίασε προφορικά τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας της σχετικά με την ταυτόχρονη ανίχνευση νέων ψυχοτρόπων ουσιών σε λύματα της Ελλάδας (Περίληψη 3). Το περιεχόμενο της παρουσίασης κρίθηκε ως εξαιρετικά ενδιαφέρον από τους διοργανωτές του συνεδρίου και για τον λόγο αυτό ζητήθηκε η παρουσίασή της να είναι εκτενής (30 λεπτά).
  2. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητήςPablo Gago-Ferrero παρουσίασε προφορικά εργασία του με θέμα την αναζήτηση και ταυτοποίηση άγνωστων οργανικών ρύπων σε λύματα μέσω της ανάπτυξης αναλυτικής μεθοδολογίας με χρήση της τεχνικής της υγροχρωματογραφίας συζευγμένης με υψηλής διακριτικής ικανότητας φασματομετρίας μάζας LC-QTOFMS (Περίληψη 4).
  3. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητήςΧριστόφορος Χριστοφορίδης παρουσίασε προφορικά τη μελέτη του σχετικά με τη συμπεριφορά της φαρμακευτικής ουσίας ρανιτιδίνη, κατά τη διάρκεια πειραμάτων οζόνωσης υπό διαφορετικές φυσικοχημικές πειραματικές συνθήκες καθώς και την κινητική απομάκρυνσής της και τον σχηματισμό ενδιάμεσων παραπροϊόντων (Περίληψη 5).

‘Ολες οι παραπάνω ερευνητικές εργασίες εκπονούνται στα πλαίσια προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ με τίτλο «Προϊόντα μετατροπής αναδυόμενων ρύπων στο υδατικό περιβάλλον» με ΕΥ τον Ν. Θωμαΐδη.