ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2020-2021

Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι οι συμπληρωματικές αιτήσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημείας (περίοδος άσκησης 01/7/21-31/10/21) μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από 21/05/2021 έως και 01/05/2021 (όπως αναφέρεται στη συνημμένη πρόσκληση).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχουν οι φοιτητές οι οποίοι:

  • έχουν ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο σπουδών τους, και
  • δεν έχουν εκκρεμότητες σε εργαστηριακές ασκήσεις υποχρεωτικών μαθημάτων.

Το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης, πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος συνοδευόμενο από απλή φωτοτυπία πτυχίου ξένης γλώσσας και την υπεύθυνη δήλωση που περιγράφεται στην πρόσκληση. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να μην αιτούνται αναλυτική βαθμολογία, καθώς θα την επισυνάψει αυτόματα  η Γραμματεία του Τμήματος Χημείας.

Για πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες επιλογής και τους όρους πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να συμβουλευτούν τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης.

Από τη Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης