ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημείας (περίοδος άσκησης 14/02/22-31/10/22). Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος έως και 12/01/2022 και ώρα 00:00 στη διεύθυνση που αναφέρεται στην πρόσκληση επισυνάπτοντας τα απαραίτητα έγγραφα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αιτηθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος αναλυτική βαθμολογία και να την επισυνάψουν.

 

Από τη Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης