ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω του κεντρικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ, από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους https://eprotocol.uoa.gr

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος