ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2023

Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών των θέσεων Πρακτικής Άσκησης 2023. Τυχόν ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να τις υποβάλλουν στην παρακάτω διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr μέχρι την 05/01/2023.

Κατόπιν έγκρισης των αποτελεσμάτων από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος θα αναρτηθεί η τελική λίστα και οι επιλεγέντες φοιτητές θα ενημερωθούν σχετικά.

Από τη Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης