Προκήρυξη επιλογής υπότροφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Β΄ κύκλου (μεταπτυχιακές) και Γ΄ κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022, από τα έσοδα του κληροδοτήματος αφων Ζωσιμά, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

Ανακοινώνεται η προκήρυξη επιλογής υπότροφων  χωρίς  διαγωνισμό, για σπουδές  Β΄ κύκλου (μεταπτυχιακές) και Γ΄ κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022, από τα έσοδα του κληροδοτήματος  αφων Ζωσιμά, που υπάγεται στην άμεση  διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΡ5Ω46ΜΤΛΗ-5Μ7).

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση από τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 έως και τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες Βλ συνημμένο.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας