Έρευνα και Ανάπτυξη. Ο Ρόλος των Πανεπιστημίων στην Κοινωνία της Γνώσης και τις Τεχνολογικές Καινοτομίες. Επενδύσεις στην Επιστημονική Έρευνα και Εφαρμογές ως Κρίσιμοι Παράγοντες για την Οικονομική Ανάπτυξη και τα Νέα Μέτωπα Τεχνολογίας

Αθανάσιος Βαλαβανίδης, Θωμαΐς Βλαχογιάννη 

Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα

 

Περίληψη. 

Η Έρευνα και η Ανάπτυξη (Ε&Α, R&D) έχουν αποδειχθεί ότι αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την προώθηση των παγκόσμιων μετώπων της τεχνολογίας, ενώ συγχρόνως επαυξάνουν τις νέες τεχνολογικές και επιστημονικές καινοτομίες. Επενδύσεις στην επιστημονική έρευνα από τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και τις βιομηχανίες και οι εφαρμογές των προχωρημένων τεχνολογιών στους διάφορους τομείς της οικονομίας έχουν αποδειχθεί ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των χωρών. Επένδυση σε Ε&Α σημαίνει συντονισμένες και δημιουργικές δράσεις για να βελτιωθεί η επιστημονική γνώση σε διάφορους τομείς των επιστημών και της τεχνολογίας, αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βελτίωση της γνώσης και εξειδίκευση του εθνικού εργατικού δυναμικού. Τις τελευταίες δεκαετίες η παγκόσμια γνώση για τις φυσικές επιστήμες, αλλά και σε κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς, έχει εξελιχθεί με αλματώδη πρόοδο και οι έρευνες δείχνουν ότι συμβάλλουν θετικά στην οικονομική ανάπτυξη. Τα πανεπιστήμια ιδιαίτερα καθίστανται σημαντικοί παράγοντες για επιστημονικές καινοτομίες και τεχνολογικές προόδους σε πολλούς τομείς της οικονομίας, της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και διεθνούς ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

 

Ο θετικός ρόλος της Ε&Α φαίνεται από τις πρόσφατες επιστημονικές μελέτες ότι επιδρά στην έρευνα και την τεχνολογία με επεκτάσεις στην οικονομική πρόοδο και την παραγωγικότητα σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Επενδύσεις σε επιστημονική έρευνα και τεχνολογικές καινοτομίες στις περισσότερες χώρες έχουν αποφέρει σημαντική οικονομική ευημερία και υψηλής ποιότητας τεχνολογικές εφαρμογές σε υποδομές σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι κατάλληλες εφαρμογές των επιτευγμάτων της Ε&Α στο σύστημα των υποδομών (μεταφορές, ενέργεια, ηλεκτρικά δίκτυα, τηλεπικοινωνίες, λιμάνια, επεξεργασία αποβλήτων, περιβαλλοντική προστασία, κλπ) εξυπηρετούν την οικονομία, την βιομηχανία, τις υπηρεσίες και την γεωργία σε παγκόσμια κλίμακα. Η ανασκόπηση παρέχει ολοκληρωμένη εικόνα, στατιστικές και ενδιαφέρουσες επιστημονικές έρευνες για τα επίπεδα επενδύσεων σε Ε&Α σε διάφορες ανεπτυγμένες χώρες (ΗΠΑ, Κίνα, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία και Ελλάδα) και τις ευκαιρίες που παρέχουν για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μεταβολών στην δομή, οργάνωση, επικοινωνία και παραγωγικότητα των χωρών σε διεθνές επίπεδο.

Πλήρες κείμενο της εργασίας στα αγγλικά [39 σελίδες]: αρχείο pdf