Εργασία του Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας επιλέγεται ως Editors’ choice από την American Chemical Society

2,2,2-Trifluoroacetophenone: An Organocatalyst for an Environmentally-friendly Epoxidation of Alkenes

 

Δημήτρης Λημνιός, Κόκοτος Χριστόφορος

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα

Η εργασία των Δημήτρη Λημνιού και Χριστόφορου Κόκοτου με τίτλο: “2,2,2-Trifluoroacetophenone: An Organocatalyst for an Environmentally-friendly Epoxidation of Alkenes” που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας του ΕΚΠΑ και δημοσιεύθηκε σήμερα Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 στο Journal of Organic Chemistry, επιλέχθηκε ως Editors’ choice. Κάθε ημέρα του έτους, οι επιστημονικοί εκδότες όλων των περιοδικών της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας επιλέγουν ένα άρθρο, λόγω της σημασίας του, ανάμεσα σε όλα τα περιοδικά της American Chemical Society στο οποίο δίνεται και ελεύθερη πρόσβαση.

About ACS Editors’ Choice: With ACS Editors’ Choice, ACS offers free public access to new research of importance to the global scientific community. These peer-reviewed, open access articles consist of research that exemplifies the Society’s commitment to improving people’s lives through the transforming power of chemistry. The selection of these articles is based on recommendations by the scientific editors of ACS journals from around the world.

Στο Εργαστήριο μας, έχει δειχθεί ότι αυτό το καταλυτικό σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην οργανοκαλυτική οξείδωση σιλανίων προς σιλανόλες και τριτοταγών αμινών και αζινών προς τα αντίστοιχα N-οξείδια. Στην παρούσα εργασία, ως υποστρώματα χρησιμοποιούνται μονο-, δι- και τρι-υποκατεστημένες ολεφίνες προς τον σχηματισμό εποξειδίων (Σχήμα, δεξιά). Στα αξιοσημείωτα της εργασίας, καταγράφεται μια ενδελεχής μελέτη του μηχανισμού της αντίδρασης (τόσο με φασματοσκοπία NMR και IR, όσο και με φασματομετρία μαζών), προτείνοντας ενδιάμεσα-κλειδιά στον μηχανισμό της αντίδρασης.Το άρθρο περιγράφει μια νέα, φιλική προς το περιβάλλον οργανοκαταλυόμενη οξείδωση των ολεφινών προς εποξείδια. Μεταξύ μιας σειράς ενεργοποιημένων κετονών, βρέθηκε ότι η 2,2,2-τριφθορομεθυλοακετοφαινόνη αποτελεί έναν εξαιρετικό οργανοκαταλύτη για την ενεργοποίηση του H2O2. Η κετόνη αυτή, λόγω της ενεργοποίησης της από την τριφθορομέθυλο ομάδα, σε υδατικό περιβάλλον απαντάται στη μορφή του υδρίτη (Σχήμα αριστερά). Έτσι έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει το H2O2, το οποίο δρα ως ήπιο οξειδωτικό έναντι διαφορετικών κατηγοριών ενώσεων.

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία αποτελούν η χρήση χαμηλού καταλυτικού φορτίου, ο μικρός χρόνος αντίδρασης, το ευρύ φάσμα ενώσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος αυτή και ότι είναι φιλική προς το περιβάλλον.

Link άρθρου: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jo5003938