Παλαιό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Χημείας

Το Τμήμα Χημείας προσφέρει τα ακόλουθα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών:

   1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Χημεία” του Τμήματος
    Κανονισμός ΜΠΣ “Χημεία”
   2. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της”
    Κανονισμός ΜΠΣ “Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της”
   3. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Κατάλυση και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία”
    Κανονισμός ΜΠΣ “Κατάλυση και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία”
   4. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες”
    Κανονισμός ΜΠΣ “Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες”
   5. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας”
    Κανονισμός ΜΠΣ “Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας”
   6. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία“
    Κανονισμός ΜΠΣ “Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία“
   7. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Ανόργανη Χημεία και Eφαρμογές της στη Βιομηχανία“
    Κανονισμός ΜΠΣ “Ανόργανη Χημεία και Eφαρμογές της στη Βιομηχανία“
   8. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Χημεία-Φυσικοχημεία“
    Κανονισμός ΜΠΣ “Χημεία-Φυσικοχημεία“

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Περισσότερες πληροφορίες (κανονισμοί, ύλη μαθημάτων, διδάσκοντες κ.α.) μπορούν να αναζητηθούν στην Ετήσια ‘Εκδοση του Οδηγού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (βλ. Ιστοσελίδα: Εκδόσεις Τμήματος Χημείας)

Αποστολή Αιτήσεων και Επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Χημείας
Γραμματεία
Πανεπιστημιούπολη
157 84, Ιλίσια
(Tηλ: ++30 210 7274386
Fax: ++30 210 7274097
e-mail: secr [at] chem.uoa.gr

 

 

1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Χημεία» από το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αντικείμενο – Σκοπός του Προγράμματος

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. προσδιορίζεται από τις γνωστικές περιοχές της Επιστήμης Χημείας και τις εφαρμογές της Χημείας στη σύγχρονη Τεχνολογία.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

 1. Η παροχή γνώσεων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη βασική, συστηματική και επιστημονική έρευνα, που συμβάλλει στη συνεχώς εξελισσόμενη επιστήμη της Χημείας
 2. Η δημιουργία ικανού ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει τις θέσεις τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα, που συνδέονται άμεσα με τη βιομηχανική παραγωγή, την έρευνα , αλλά και τη διάδοση της γνώσης (εκπαιδευτικός τομέας).
 3. Η διεξαγωγή έρευνας με θεματική συνέχεια, που θα εξασφαλίζει τη συνεργασία μεταξύ των εργαστηρίων του Τμήματος Χημείας με άλλα εργαστήρια και Κλινικές του Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων ΑΕΙ.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Χημεία» στις εξής ειδικεύσεις:

1.1.  Αναλυτική Χημεία
1.2.  Φυσικοχημεία
1.3.  Βιοχημεία
1.4.  Χημεία Τροφίμων
1.5.  Βιομηχανική Χημεία-Οίνος και Αλκοολούχα Ποτά
1.6.  Κλινική Χημεία
1.7.  Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
1.8.  Οργανική Χημεία
1.9.  Χημεία, Τεχνολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι.  της ημε­δα­πής ή ομοτα­γών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συναφών Τμημάτων Α-Τ.Ε.Ι.

Χρονική διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα  για τις ειδικεύσεις 3, 8 και 9 του άρθρου 3 ή τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (4) για τις υπόλοιπες ειδικεύσεις και δεν ανάγεται σε προϋπόθεση απόκτησης ή κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων.

 

Πρόγραμμα μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων ((ECTS), που απαιτούνται για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120 για τις παρακάτω ειδικεύσεις και το πρόγραμμα μαθημάτων σε κάθε ειδίκευση, διαμορφώνεται ως εξής:

 

1.1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Αναλυτική Χημεία

Α’ Εξάμηνο

Mάθημα ECTS
Προχωρημένη Αναλυτική Χημεία Ι 10
Προχωρημένη Αναλυτική Χημεία ΙΙ 10
Χημειομετρία-Στατιστική 10

 

Β’ Εξάμηνο

Mάθημα ECTS
Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας 10
Επιλεγόμενο μάθημα Α 10
Επιλεγόμενο μάθημα Β 10

Οι φοιτητές επιλέγουν τα μαθήματα (Ε1 και Ε2) από τον επόμενο Πίνακα:

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων
Έλεγχος Ποιότητας Τροφίμων και Ποτών
Έλεγχος Ποιότητας Υλικών
Έλεγχος Ποιότητας Περιβάλλοντος

 

Γ’ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 30

 

Δ’ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής 30

 

1.2 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Φυσικοχημεία

Υποχρεωτικά μαθήματα:
Α’ Εξάμηνο

Mάθημα ECTS
Φυσικοχημεία 10
Μαθηματικές Μέθοδοι Θεωρητικής –Υπολογιστικής Χημείας. 10
Μοριακή Κβαντική Χημεία. 10

 

ΒΕξάμηνο

Mάθημα ECTS
Μοριακή Φασματοσκοπία 10

 

Επιλεγόμενα μαθήματα (επιλέγονται 2 από τα 3):

Mάθημα ECTS
Ειδικά Κεφάλαια Στερεάς Κατάστασης 10
Στατιστική Μηχανική Μοριακών Συστημάτων 10
Επιλεγμένα Θέματα Πυρηνικής Χημείας 10

 

ΓΕξάμηνο

Μάθημα ECTS
Ερευνητική Μεθοδολογία και Πρακτική στην Επιστήμη της Φυσικοχημείας – Βιβλιογραφία 30

 

ΔΕξάμηνο

Μάθημα ECTS
Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας 30

 

1.3 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Βιοχημεία

Α’ Εξάμηνο

Mάθημα ECTS
Βιοχημεία 10
Χημεία και Βιοχημεία Λιπιδίων 10
Θέματα Μοριακής Βιολογίας 10

 

Β’ Εξάμηνο

Mάθημα ECTS
Ενζυμολογία 10
Βιοχημεία του ανθρώπου 10
Εξάσκηση σε πειραματικές τεχνικές 10

 

Γ’ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Πρωτότυπη βιβλιογραφική εργασία, συγγραφή Εισαγωγής ΔΕ.

10

 

Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική 20

 

Δ’ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας 30

 

1.4 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Χημεία Τροφίμων

 Α’ Εξάμηνο

Mάθημα ECTS
Μικροβιολογία Τροφίμων και Εργαστήρια 15
Ανάλυση τροφίμων και Εργαστήρια 15

 

Β’ Εξάμηνο

Mάθημα ECTS
Νέες τάσεις στη Χημεία Τροφίμων 10
Διατροφή 10
Τεχνολογία Τροφίμων 10

 

Γ’ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Βιβλιογραφική εργασία 30

 

Δ’ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας 30

 

1.5 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Βιομηχανική Χημεία-Οίνος και Αλκοολούχα Ποτά

 Α’ Εξάμηνο

Mάθημα ECTS
Τεχνικές  Διαχωρισμού 10
Φασματοσκοπία NMR. Αρχές και Εφαρμογές στην Οινολογία 10
Ποιότητα – Υγιεινή και Ασφάλεια στην παραγωγή Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών. Οίνος και Υγεία. 10

 

Β’ Εξάμηνο

Mάθημα ECTS
Βιομηχανικές Ζυμώσεις – Τεχνολογία Αποσταγμάτων 15
Μικροβιολογία Οίνου 15

 

Γ’ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Αμπελουργία 15
Αξιοποίηση υποπροϊόντων οινοποιίας και ζυθοποιίας 15

 

Δ’ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας 30

 

1.6 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Κλινική Χημεία

Α’ Εξάμηνο

Mάθημα ECTS
Κλινική Χημεία Ι 8
Ενόργανη Ανάλυση στην Κλινική Χημεία 8
Μοριακή Βιολογία 6
Μοριακή Διαγνωστική 8

 

Β’ Εξάμηνο

Mάθημα ECTS
Κλινική Χημεία ΙΙ 8
Διασφάλιση ποιότητας στο Κλινικό Εργαστήριο- Βιοστατιστική 6
Γενετική Ανθρώπου 6
Στοιχεία Φυσιολογίας-Παθοφυσιολογίας 5
Στοιχεία Ανατομίας 5

 

Γ’ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Υποχρεωτική Δίμηνη Πρακτική Εξάσκηση σε Νοσοκομειακό Εργαστήριο 10
Πρότυπη Βιβλιογραφική Εργασία 20

 

Δ’ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας 30

 

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων ((ECTS), που απαιτούνται για την απόκτηση Μ.Δ.Ε.ανέρχονται σε 90 για τις παρακάτω ειδικεύσεις και το πρόγραμμα μαθημάτων σε κάθε ειδίκευση, διαμορφώνεται ως εξής:

 

1.7 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία

Α’ Εξάμηνο

Mάθημα ECTS
Προχωρημένη Ανόργανη Χημεία 10
Φυσικές Μέθοδοι Προσδιορισμού Δομής 10
Εργαστηριακές Τεχνικές Διαχωρισμού ουσιών και Προσδιορισμού δομής 10

 

Β’ Εξάμηνο

Mάθημα ECTS
Πρότυπη Βιβλιογραφική Εργασία-Θεωρητικό μέρος Διπλωματικής εργασίας 10
Επιλεγόμενο μάθημα Α 10
Επιλεγόμενο μάθημα Β 10

 

Οι φοιτητές επιλέγουν τα μαθήματα (Ε1 και Ε2) από τον επόμενο Πίνακα:

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Βιοανόργανη
Μηχανισμοί Αντιδράσεων
Χημεία Υλικών
Φωτοχημεία Αντιδράσεων-Φωτοκατάλυση
Χημεία Ορυκτών πόρων
Κατάλυση
Περιβάλλον και Ορυκτοί Πόροι
Παραγωγή ενέργειας και τεχνολογίες Υδρογόνου

 

Γ’ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας 30

 

1.8 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Οργανική Χημεία

Α’ Εξάμηνο

Mάθημα ECTS
Οργανική  Χημεία 7
Φασματοσκοπία και μέθοδοι Ανάλυσης (και εργαστήρια) 9
Οργανική Συνθετική Χημεία 7
Χημεία Βιομορίων και Φαρμακευτικών Ενώσεων 7

 

Β’ Εξάμηνο

Mάθημα ECTS
Πρότυπη Βιβλιογραφική Εργασία 10
Προχωρημένες Εργαστηριακές Τεχνικές Σύνθεσης και Ανάλυσης 20

 

Γ’ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας 30

 

1.9 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Χημεία, Τεχνολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος

ΑΕξάμηνο

Υποχρεωτικά  Μαθήματα

Mάθημα ECTS
Περιβαλλοντική διαχείριση και αειφόρος ανάπτυξη 8
Αναλυτική χημεία-Περιβαλλοντικές εφαρμογές 6
Τεχνολογία προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος 6

 

Μαθήματα επιλογής (2 από 3)

Χημική Ωκεανογραφία 5
Αρχαιομετρία 5
Ήπιες μορφές ενέργειας 5

 

ΒΕξάμηνο

Υποχρεωτικά  Μαθήματα

Mάθημα ECTS
Ατμοσφαιρική Χημεία – Ρύπανση 9
Χημεία-Ρύπανση υδάτινων συστημάτων 9
Οικοτοξικολογία 7
Μέθοδοι διαβούλευσης περιβαλλοντικών θεμάτων 5

 

Γ’ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας 30

 

Άρθρο 7

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εβδομήντα (70).

 

Άρθρο 8

Προσωπικό

Στο ΠΜΣ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος καθώς και άλλων Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, στο ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 ( ΦΕΚ 148/τ.Α΄).

 

Άρθρο 9     

Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και η Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου.

 

Άρθρο 10

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. εγκρίνεται να λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 11α του άρθρου 80, του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

2. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της”

Αντικατάσταση  της υπ’ αριθμ. Β7/210/22.6.1998 (ΦΕΚ 673 τ.Β/3.7.1998) υπουργικής απόφασης που αφορά στην έγκριση του Π.Μ.Σ., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπουργικές αποφάσεις: B7/196/11.6.1999 (ΦΕΚ 1495 τ.Β/22.7.1999), (ΦΕΚ 1912 τ.Β/29.12.2009), (ΦΕΚ 2409 τ.Β/21.12.2007), σύμφωνα με το Ν. 3685/2008 – Αναμόρφωση του ΠΜΣ «Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της»,

 

Άρθρο 1

Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργεί αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της» από το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄/16.7.2008).

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο – σκοπός

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η γνωστική περιοχή των πολυμερών και οι εφαρ­μογές της στη σύγχρονη Τεχνολογία.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

α) Η παροχή γνώσεων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη βασική, συστηματική και επιστημονική έρευνα, που συμβάλλει στη συνεχώς εξελισσόμενη επιστήμη της Χημείας

β) Η δημιουργία ικανού ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει τη βιομηχανία πλαστικών, που στον τόπο μας κατέχει κυρίαρχη θέση στη χημική βιομηχανία και παίζει σπουδαίο ρόλο στην εθνική οικονομία.

 

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο “Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμο­γές της”

 

Άρθρο 4

Κατηγορίες Πτυχιούχων

 Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι.  και A-Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ομοτα­γών της αλλοδαπής.

 

Άρθρο 5

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

 

Άρθρο 6

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), που απαιτούνται για τη λήψη του ΜΔΕ, είναι 90.

 

Απαιτούνται πέντε μαθήματα ειδίκευσης  και ένα τουλάχιστον εργαστηριακό μάθημα.

 

Α’ Εξάμηνο

Μάθημα  ECTS
Μέθοδοι Σύνθεσης Πολυμε­ρών 10
Μέθοδοι Χαρακτη­ρι­σμού Πολυ­μερών 10
Φυσικές Ιδιότητες Πο­λυ­μερών και Σχέσεις Δο­μής­ / Ιδιοτήτων 10

 

Β’ Εξάμηνο

Mάθημα ECTS
Σύνθεση Πολυμερών με Καθορισμένη Αρχιτεκτονική 10
Χρήση Πολυμερών σε Τεχνο­λογίες Αιχμής 10
Εργαστήριο Σύνθεσης και Χαρακτηρισμού Πολυμερών 10

 

Γ’ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας 30

 

Άρθρο 7

Αριθμός εισακτέων

 Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ΄ανώτατο όριο σε είκοσι (20) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

 

Άρθρο 8

Προσωπικό

 Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ καθώς και μέλη ΔΕΠ/ΕΠ άλλων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α’).

 

Άρθρο 9

Διάρκεια Λειτουργίας

 Το Π.Μ.Σ. εγκρίνεται να λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄/6.7.2008).

 

Άρθρο10

Υλικοτεχνική Υποδομή

 Για τη λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστημίου καθώς και η Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου.

 

3. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Κατάλυση και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία”

Αντικατάσταση  της υπ’ αριθμ. 133049/Β7 (ΦΕΚ 1797/Β΄/6.12.2004) υπουργικής απόφασης που αφορά στην έγκριση το Π.Μ.Σ., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση 11465/Β7 (ΦΕΚ 379/Β΄/6.03.2008), σύμφωνα με το Ν. 3685/2008- Αναμόρφωση του ΠΜΣ ‘’Κατάλυση και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία’’

 

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Κατάλυση και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» από το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008).

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο – σκοπός

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η γνωστική περιοχή της κατάλυσης και οι εφαρμογές της στη σύγχρονη τεχνολογία.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

α)   Η παροχή γνώσεων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη βασική, συστηματική και εφαρμοσμένη έρευνα σε όλο το φάσμα του πεδίου της κατάλυσης που είναι η ετερογενής, η ομογενής και η ενζυματική κατάλυση συνδυάζοντας τον τομέα της εφαρμοσμένης κατάλυσης – χημικής μηχανικής των αντιδράσεων δηλαδή την ανάπτυξη ενός καταλυτικού συστήματος από μοριακό επίπεδο σε πιλοτική και βιομηχανική κλίμακα παραγωγής, που συμβάλλει στη συνεχώς εξελισσόμενη επιστήμη της Χημείας.

β)   Η δημιουργία ικανού και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, που θα στελεχώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη βιομηχανία που ασχολείται με τη χημική επεξεργασία του πετρελαίου, την παραγωγή χημικών προϊόντων – φαρμακευτικών υλών  και την προστασία του περιβάλλοντος όσον αφορά την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με έλεγχο των εκπομπών των αυτοκινήτων και βιομηχανικών συγκροτημάτων.

γ)   Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των επιστημόνων που εργάζονται στα ελληνικά πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και τη βιομηχανία.

 

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Κατάλυση και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» με τις εξής κατευθύνσεις:

α) Ομογενής Κατάλυση

β) Ετερογενής Κατάλυση

 

Άρθρο 4

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι.  και A-Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ομοτα­γών της αλλοδαπής.

 

Άρθρο 5

Χρονική διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 

Άρθρο 6

Πρόγραμμα μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), που απαιτούνται για τη λήψη του ΜΔΕ, είναι 90.

 

Κατάλογος Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. ανά κατεύθυνση:

 

3.1 Κατεύθυνση “Ομογενής Κατάλυση”

Υποχρεωτικά  Μαθήματα

Α’ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΟΡΜΟΥ

 
Εισαγωγή στην κατάλυση 10
Βασική ομογενής κατάλυση 10
Βασική βιοκατάλυση 10

 

Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής (απαιτούνται 3 από τα 5)

Μαθήματα Ειδίκευσης ECTS
Κατάλυση με πλειάδες 10
Χημεία φιλική προς το Περιβάλλον: Διφασική κατάλυση 10
Χημεία φιλική προς το Περιβάλλον: Φωτοκατάλυση 10
Καταλυτικές αντιδράσεις σύνθεσης και τροποποίησης πολυμερών 10
Εφαρμογές της κατάλυσης στα βιοδιυλιστήρια 10

 

Γ’ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής  Εργασίας 30

 

3.2 Κατεύθυνση “Ετερογενής Κατάλυση”

Α’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά  Μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑ ECTS

Μαθήματα Βασικού Κορμού

 
Εισαγωγή στην κατάλυση 10
Βασική ετερογενής κατάλυση 10
Ανάλυση και σχεδιασμός καταλυτικών αντιδραστήρων 10

 

Μαθήματα Επιλογής (απαιτούνται 3από τα 4)

Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα Ειδίκευσης ECTS
Ενίσχυση και δηλητηρίαση καταλυτών 10
Ειδικά κεφάλαια ετερογενούς κατάλυσης: Φωτοκατάλυση, Ηλεκτροκατάλυση 10
Εφαρμογή της κατάλυσης σε βιομηχανικές διεργασίες 10
Ζεόλιθοι και μεσοπορώδη υλικά: Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και εφαρμογές στην κατάλυση 10

 

Γ’ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας 30

 

Άρθρο 7

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα  (10) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά έτος. Στο Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτοί υπότροφοι σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3685/2008.

 

Άρθρο 8

Προσωπικό

Στο ΠΜΣ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος καθώς και άλλων Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, στο ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008.

 

Άρθρο 9

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. εγκρίνεται να λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α΄/6.7.2008).

 

Άρθρο 10

Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και η Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου.

 

4. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες”

Αντικατάσταση της Β7/472/25.9.1998 (ΦΕΚ 1063 τ.Β/12.10.1998) υπουργικής απόφασης «Έγκριση του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘’Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες (ΔιΧηΝΕΤ) ‘’των Πανεπιστημιακών Τμημάτων:

Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕθνικούΜετσόβιου Πολυτεχνείου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Β7/11/24.3.2000 (ΦΕΚ 515 τ.Β/11.4.2000), την Β7/40171/17.6.2003 ( ΦΕΚ 855 τ. Β΄ /30.6.2003)  και την Β7/47571/18.6.2009 (ΦΕΚ 1472 τ.Β΄/21.7.2009) υπουργική απόφαση.

 

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

 Tα Τμήματα:

α) Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

β) Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και

γ) η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

θα λειτουργήσουν ,από το 2014-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και τις διατάξειςτου Ν.3685/2008, αναμορφωμένο Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) στο επιστημονικό πεδίο “Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες” (ΔΔΠΜΣ-ΔιΧηΝΕΤ).

 1. Τη διοικητική ευθύνη του προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο – Σκοπός

 Αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ-ΔιΧηΝΕΤ είναι:

Η παροχή στους μεταπτυχιακούς φοιτητές γνώσεων απαραίτητων για τη διδασκαλία της Χημείας, η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τις αρχές, μεθοδολογίες και πρακτικές για το περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη και η κατάρτιση τους στη λειτουργία και χρήση των συμβατικών εκπαιδευτικών μέσων και των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών καθώς και στα εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού.

 1. Σκοποί του ΔΔΠΜΣ-ΔιΧηΝΕΤ είναι:

(α) Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός της χημικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες καθώς και η εξειδίκευση νέων στελεχών σε θέματα εκπαίδευσης, περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης.

(β) Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στελεχικού διδακτικού δυναμικού στη Χημεία, στις  νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες και στην εφαρμογής τους στη χημική εκπαίδευση.

(γ) Ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα Διδακτικής της Χημείας, Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη και εφαρμογής των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού και Λογισμικού.

 

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΔΠΜΣ-ΔιΧηΝΕΤ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην περιοχή της Διδακτικής της Χημείας και τις Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες, στις κατευθύνσεις:

α) Διδακτική της Χημείας

β) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη

γ) Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας της Χημείας

μετά από περάτωση του σχετικού προγράμματος σπουδών, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας.

 

Άρθρο 4

Κατηγορίες Πτυχιούχων

 Στο ΔΔΠΜΣ-ΔιΧηΝΕΤ γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

Άρθρο 5

Χρονική Διάρκεια

H ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και η μέγιστη σε τέσσερα (4) .

 

Άρθρο 6

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται κατά κατεύθυνση ως εξής:

 

4.1 Κατεύθυνση “Διδακτική της Χημείας”

 

Α’ Εξάμηνο
Μάθημα ECTS
Διδακτική της Χημείας 8
Παιδαγωγική, Διδασκαλία και Αναλυτικό Πρόγραμμα 5
Ειδικά Θέματα και Πειράματα Γενικής Χημείας 7
Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη Ι 5
Ψυχολογία του Εφήβου 5

 

Β’ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Πληροφορική στην Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού 6
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 5
Φιλοσοφία της Επιστήμης 5
Ειδικά Θέματα και Πειράματα Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας 7
Χημεία, Χημική Τεχνολογία και Καθημερινή Ζωή 7

 

Γ’ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Πρακτική Άσκηση 5
Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας 25

 

4.2 Κατεύθυνση “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την ΑειφόροΑνάπτυξη”

Α’ Εξάμηνο
Μάθημα ECTS
Διδακτική της Χημείας 8
Παιδαγωγική, Διδασκαλία και Αναλυτικό Πρόγραμμα 5
Θέματα Επιστήμης και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 7
Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη Ι 5
Ψυχολογία του Εφήβου 5

 

Β’ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Πληροφορική στην Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού 6
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 5
Αρχές Οικολογίας 5
Eκπαίδευση για το περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη ΙΙ 7
Μη Τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση  για την Αειφόρο Ανάπτυξη 7

 

Γ’ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Πρακτική Άσκηση 5
Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας 25

 

4.3 Κατεύθυνση «Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας»

Α’ Εξάμηνο
Μάθημα ECTS
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 8
Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Οργάνωση της Διδασκαλίας 7
Το Πείραμα στη Διδασκαλία της Χημείας 7
Διδακτική και Επιστημολογική Προσέγγιση Θεμάτων Χημείας 8

 

Β’ Εξάμηνο

 
Μάθημα ECTS
Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία της Χημείας 8
Ιστορία της Χημείας 6
Εργαλεία Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού 8
Εφαρμογή Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στο Χημικό Εργαστήριο 8

 

Γ’ Εξάμηνο

 
Μάθημα ECTS
Σεμινάρια Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας 5
Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας 25

 

Άρθρο 7

Αριθμός εισακτέων

 Ο αριθμός των εγγραφομένων μεταπτυχιακών φοιτητών κάθε έτος στο ΔΔΠΜΣ-ΔιΧηΝΕΤ  ορίζεται από την ΕΔΕ και δε θα υπερβαίνει τους τριάντα (30).

 

Άρθρο 8

Διδακτικό Προσωπικό

Οι διδάσκοντες στο ΔΔΠΜΣ-ΔιΧηΝΕΤ, είναι μέλη ΔΕΠ των συνεργαζομένων ή άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων. Επίσης στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008.

 

Άρθρο 9

Υλικοτεχνική Υποδομή

 Για την υλοποίηση του προγράμματος θα αξιοποιηθεί η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, κ.λπ.), καθώς και μέρος της υλικοτεχνικής υποδομής των άλλων συνεργαζομένων Τμημάτων.

 

Άρθρο 10

Διάρκεια λειτουργίας

Το ΔΔΠΜΣ-ΔιΧηΝΕΤ θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 11α του άρθρου 80, του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

5. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας”

Αντικατάσταση της υπ’αρίθμ. Υ. Α. 103167/Β7/19.11.2003 (ΦΕΚ 1694/τ. Β) όπως έχει τροποποιηθεί με νεώτερες αποφάσεις και αφορά στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας» των Πανεπιστημιακών Τμημάτων: Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα: 1) Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 2) Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, αναμορφωμένο το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του Ν.3685/08.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο –Σκοπός

 Αντικείμενο του προγράμματος είναι η γνωστική περιοχή της σύγχρονης χημικής ανάλυσης, των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και των ελέγχων ποιότητας φαρμάκων, τροφίμων, υλικών και περιβάλλοντος.

Σκοπός του προγράμματος  είναι:

 1. Η παροχή στους μεταπτυχιακούς φοιτητές εξειδικευμένων γνώσεων στις σύγχρονες τεχνικές χημικής ανάλυσης και τις εφαρμογές τους στον έλεγχο ποιότητας φαρμάκων, τροφίμων, υλικών και περιβάλλοντος.
 2. Η κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών στα συστήματα διασφάλισης ποιότητας.
 3. Η δημιουργία ικανού ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των χημικών βιομηχανιών (φαρμάκων, τροφίμων, υλικών) και των κρατικών ή ιδιωτικών εργαστηρίων ελέγχου προϊόντων και περιβάλλοντος.

 

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Διιδρυματικό ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Χημική Ανάλυση- Έλεγχος Ποιότητας». Οι τίτλοι απονέμονται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αναφορά των ονομάτων των συνεργαζόμενων Τμημάτων των ΑΕΙ στους χορηγουμένους τίτλους σπουδών. Η Ειδίκευση αυτή, σε θέματα επαγγελματικών δικαιωμάτων και διαγωνισμών, είναι ισοδύναμη με την Ειδίκευση της «Αναλυτικής Χημείας».

 

Άρθρο 4

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ που οδηγεί στην απονομή του ΜΔΕ, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημε­δα­πής ή ομοτα­γών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συναφών Τμημάτων Α-Τ.Ε.Ι.

Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1α του άρθρου 4 του ν. 3685/08 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια τα οποία ορίζονται από τα αρμόδια όργανα όπως ο νόμος ορίζει, παρ. 1β  άρθρο 4 του ν. 3685/08

 

Άρθρο 5

Χρονική Διάρκεια

Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

 

Άρθρο 6

 Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μεταπτυχιακού Τίτλου του άρθρου 3 καθορίζονται ως εξής:
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων ((ECTS), που απαιτούνται για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.

 

Μαθήματα Βασικού Κορμού

Α΄ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS

Προχωρημένη Αναλυτική Χημεία

i)Ηλεκτροχημικές  Tεχνικές,

ii)Φασματοχημικές Τεχνικές,

iii)Τεχνικές Διαχωρισμού –

Χρωματογραφικές Τεχνικές,

iv) Βιοαναλυτικές και Διάφορες Τεχνικές

 

15

Χημειομετρία-Στατιστική- Μετρολογία 15

 

Β΄ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας 10

 

Μαθήματα Επιλογής  (Απαιτούνται 2 τουλάχιστον μαθήματα  Επιλογής)

 

Μάθημα ECTS
Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων 10
Έλεγχος Ποιότητας Περιβάλλοντος 10
Έλεγχος Ποιότητας Τροφίμων και Ποτών 10
Έλεγχος Ποιότητας Υλικών 10

 

Γ΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικό Μάθημα

Μάθημα ECTS

Ερευνητική Μεθοδολογία &

Εργαστηριακή Πρακτική στην

Αναλυτική Χημεία – Βιβλιογραφική

Εργασία

30

 

Δ΄ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Διπλωματική Ερευνητική Εργασία 30

 

Άρθρο 7

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΔΠΜΣ ορίζεται σε είκοσι (20) άτομα κατ΄ έτος που θα κατανέμονται στα δύο συνεργαζόμενα τμήματα.

 

Άρθρο 8

Προσωπικό

Στο ΠΜΣ προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ των συνεγαζομένων Τμημάτων
β) Μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, στο ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Άρθρο 9

Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν οι χώροι διδασκαλίας και οι βιβλιοθήκες των συνεγαζόμενων Τμημάτων. Επιπλέον,  θα διατεθεί σύγχρονος αναλυτικός εξοπλισμός για τις ανάγκες του προγράμματος και είναι δυνατή η πρόσβαση σε εξειδικευμένο εξοπλισμό σε συνεργαζόμενα εξωτερικά ερευνητικά εργαστήρια.

 

Άρθρο 10

Διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ «Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας» θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Άρθρο 12

Μεταβατικές Διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 103167/Β7/19-11-2003 (ΦΕΚ 1694 Τεύχος Β’)

 

6. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία”

Αντικατάσταση της υπ’αρίθμ 103282/Β7 (ΦΕΚ 1737/ του Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008.

 

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα 1) Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 2) Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, αναμορφωμένο το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄/16.7.2008).
Τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ αναλαμβάνει το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία». Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση ειδικών στη σύνθεση χημικών προϊόντων και ιδιαίτερα προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, υψηλού επιπέδου (θεωρητικού και εργαστηριακού). Τα στελέχη αυτά θα είναι ικανά να στελεχώσουν τη χημική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής βιομηχανίας και να συμβάλλουν στην ανάπτυξή της, καθώς και στην ανάπτυξη στρατηγικών τομέων των Πανεπιστημίων, των Ερευνητικών Κέντρων, με τελικό αποτέλεσμα τη σημαντική συμβολή τους στις συνολικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Διιδρυματικό ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία».

 

Άρθρο 4

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ που οδηγεί στην απονομή του ΜΔΕ, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συναφών Τμημάτων Α-Τ.Ε.Ι.
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1α του άρθρου 4 του ν. 3685/08 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια τα οποία ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει, παρ. 1β άρθρο 4 του ν. 3685/08.

 

Άρθρο 5

Χρονική Διάρκεια

Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

 

Άρθρο 6

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μεταπτυχιακού Τίτλου του άρθρου 3 καθορίζονται ως εξής:
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), που απαιτούνται για την απόκτηση Μ.Δ.Ε., ανέρχονται στις 90.

 

Α΄ Εξάμηνο

Mάθημα ECTS
Προχωρημένη Οργανική  Χημεία 7
Σύγχρονες Φασματοσκοπικές Μέθοδοι και Μέθοδοι Διαχωρισμού και Ανάλυσης (και εργαστήρια) 9
Οργανική Σύνθεση 7
Χημεία Βιομορίων και Ενώσεων με Φαρμακευτικό και Τεχνολογικό Ενδιαφέρον 7

 

Β΄ Εξάμηνο

Mάθημα ECTS
Πρότυπη Βιβλιογραφική Εργασία 10
Προχωρημένες Εργαστηριακές Τεχνικές Σύνθεσης και Ανάλυσης 20

 

Γ΄ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας 30

 

Άρθρο 7

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 10 μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως.

 

Άρθρο 8

Προσωπικό

Στο ΠΜΣ προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ των συνεργαζομένων Τμημάτων,
β) Μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, στο ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Άρθρο 9

Υλικοτεχνική υποδομή

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν οι χώροι διδασκαλίας και οι βιβλιοθήκες των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Επιπλέον, θα διατεθεί σύγχρονος αναλυτικός εξοπλισμός για τις ανάγκες του προγράμματος και είναι δυνατή η πρόσβαση σε εξειδικευμένο εξοπλισμό σε συνεργαζόμενα εξωτερικά ερευνητικά εργαστήρια.

 

Άρθρο 10

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία» θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Άρθρο 12

Μεταβατικές Διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 103282/Β7/26-11-2003 (ΦΕΚ 1737 Τεύχος Β’)

 

7. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Ανόργανη Χημεία και Eφαρμογές της στη Βιομηχανία”

 

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανόργανη Χημεία και Eφαρμογές της στη Βιομηχανία» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Χημείας του Ε.Κ.Π.Α.

Με σκοπό την  προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. θα γίνονται στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά.

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο – σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ανόργανη Χημεία και Eφαρμογές της στη Βιομηχανία», είναι η ανάπτυξη μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας υψηλής στάθμης στο πεδίο αιχμής της Ανόργανης Χημείας και των εφαρμογών της στη Βιομηχανία. Η Ανόργανη Χημεία ασχολείται με τη μελέτη του ρόλου που διαδραματίζουν τα διάφορα μεταλλικά ιόντα και λοιπά ανόργανα στοιχεία στα υλικά, στην ενέργεια, στα βιολογικά συστήματα και στη ζωή. Έχει πολλές εφαρμογές, όπως είναι: η σύνθεση πορωδών υλικών για την αποθήκευση αερίων, η σύνθεση καταλυτών χρήσιμων στη  βιομηχανία παραγωγής ενέργειας (συμβατικής και ΑΠΕ), αλλά και σύνθεσης ουσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, η ανάπτυξη καινοτόμων λιπασμάτων και ανόργανων σκευασμάτων, η ανάπτυξη ζεολίθων, γελών και αεροζέλ,  η ανάπτυξη ανόργανων φαρμάκων με βάση το μέταλλο, η ανάπτυξη βιοκαταλυτών και η βιοκατάλυση, η ανάπτυξη διαγνωστικών για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου και άλλων ασθενειών κ.ά. Ο κατάλογος είναι ανεξάντλητος και σε όλες αυτές τις αναφορές κεντρικό ρόλο έχει το μεταλλοϊόν και οι μέθοδοι σύνθεσης και ανάλυσης αυτών των προϊόντων.  Η επιτυχία των σκοπών του έργου στηρίζεται α) στις συντονισμένες προσπάθειες διδασκαλίας και έρευνας των ειδικών στο αντικείμενο μελών ΔΕΠ, β) στην προσέλκυση αριστούχων φοιτητών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, και γ) στη δημιουργία της κατάλληλης εργαστηριακής και ερευνητικής υποδομής και παράδοσης στην Ελλάδα, με αντικείμενο αιχμής την Ανόργανη Χημεία και εφαρμογές της στη Βιομηχανία.

Ειδικότερα, επιδιώκεται:

 1. Η αξιοποίηση του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού των Τμημάτων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων που εξειδικεύεται στη διεπιστημονική γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ.
 2. Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση γνωστικών περιοχών και εργαστηριακών τεχνικών με στόχο την ολοκληρωμένη εκπαίδευση νέων επιστημόνων και τη χρησιμοποίησή τους σε αναπτυξιακούς χώρους της Εθνικής Οικονομίας, όπως είναι η στελέχωση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών (π.χ. Χημική και Φαρμακευτική Βιομηχανία, Εργαστήρια και Κλινικές Νοσοκομείων, Βιομηχανία παραγωγής Ενέργειας κλπ),
 3. Η αξιολόγηση του Π.Μ.Σ από ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης και η αναγνώρισή του σε διεθνές επίπεδο στις εφαρμογές της Χημείας στη σύγχρονη Τεχνολογία.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

α) Η παροχή γνώσεων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη, συστηματική και επιστημονική έρευνα, που συμβάλλει στη συνεχώς εξελισσόμενη επιστήμη της Χημείας αλλά και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της σε Βιομηχανικό Επίπεδο

 β) Η δημιουργία ικανού ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει τις θέσεις τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα, που συνδέονται άμεσα με τη βιομηχανική παραγωγή, την έρευνα, αλλά και τη διάδοση της γνώσης (εκπαιδευτικός τομέας).

 

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Ανόργανη Χημεία και Eφαρμογές της στη Βιομηχανία». Ο τίτλος απονέμεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Άρθρο 4

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημε­δα­πής ή ομοτα­γών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συναφών Τμημάτων Α-Τ.Ε.Ι. (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3685/08)

Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1α του άρθρου 4 του ν. 3685/08 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια τα οποία ορίζονται από τα αρμόδια όργανα όπως ο νόμος ορίζει, παρ. 1β  άρθρο 4 του ν. 3685/08.

 

Άρθρο 5

Χρονική διάρκεια

Για την απονομή του τίτλου σπουδών του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης,  η ελάχιστη χρονική διάρκεια  ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

 

Άρθρο 6

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα συνδυάζει μεταπτυχιακά μαθήματα και πρακτική εμπειρία τόσο στη βασική όσο και στην εργαστηριακή – βιομηχανική έρευνα Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μεταπτυχιακού Τίτλου του άρθρου 3 καθορίζονται ως εξής:

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 6 θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του Α’ και του Β’ Εξαμήνου σπουδών.

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο Γ’ Εξάμηνο σπουδών και πιστώνεται με 30 ECTS. Το σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Υπάρχει η δυνατότητα πρακτικής άσκησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα μαθήματα θα γίνονται στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά. Αναλυτικά, τα μαθήματα και τα εργαστήρια κατανέμονται ως εξής:

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Α΄ Εξάμηνο

Mάθημα ECTS
Ανόργανη Σύνθεση και Ανάλυση 10
Ανόργανη Δομή και Δραστικότητα  10
Θέματα Ανόργανης Χημείας  10

Β΄ Εξάμηνο

Mάθημα ECTS
Συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων και Παρουσίαση Εργασίας αναφορικά με το ερευνητικό πεδίο της διπλωματικής εργασίας 10
Επιλεγόμενο μάθημα Α 10
Επιλεγόμενο μάθημα B  10

Οι φοιτητές επιλέγουν τα μαθήματα (Ε1 και Ε2) από το σύνολο των μεταπτυχιακών μαθημάτων που προσφέρονται από το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ, ανάλογα με την εξειδίκευση που επιθυμούν και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπευθύνου της διπλωματικής τους διατριβής και του διδάσκοντος του αντίστοιχου μαθήματος.

Γ΄ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας 30

Εάν κριθεί απαραίτητο οι υποψήφιοι φοιτητές του ΠΜΣ ανάλογα με το βασικό πτυχίο τους και τις εν γένει σπουδές τους χρεώνονται προπτυχιακά μαθήματα.

 

Άρθρο 7

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) κατ’ έτος. Στο Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτοί υπότροφοι σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3685/2008.

 

Άρθρο 8

Προσωπικό

Στο ΠΜΣ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος καθώς και άλλων Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, στο ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 ( ΦΕΚ 148/τ.Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Άρθρο 9     

Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη εύρυθμη λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας, του Τμήματος και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και η Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου.

 

Άρθρο 10

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. ‘Ανόργανη Χημεία και Eφαρμογές της στη Βιομηχανία’ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80, του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Άρθρο 12

Μεταβατικές διατάξεις

Όλα τα θέματα που τυχόν δεν προβλέπονται στο παρόν κείμενο θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος  Χημείας και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

8. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Χημεία-Φυσικοχημεία”

 

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Χημεία-Φυσικοχημεία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Χημείας του Ε.Κ.Π.Α.

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο – σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χημεία-Φυσικοχημεία», είναι η πειραματική και θεωρητική βασική έρευνα υψηλού επιπέδου στην επιστήμη της Χημείας-Φυσικοχημείας και επιπλέον η εφαρμογή της στο πεδίο αιχμής των υπολογιστικών εφαρμογών στη Χημική Τεχνολογία-Βιομηχανία. Η Φυσικοχημεία μελετά τις ιδιότητες της ύλης μακροσκοπικά, αλλά και στο μοριακό επίπεδο και αναπαράγει μέσω φυσικών θεωριών τη συμπεριφορά των χημικών ουσιών. Εκτός από την πειραματική μελέτη των φασματοσκοπικών, θερμοδυναμικών και κινητικών ιδιοτήτων αντιδρώντων χημικών συστημάτων, αναπτύσσει φυσικές θεωρίες για την ερμηνεία της μικροσκοπικής και μακροσκοπικής συμπεριφοράς της ύλης. Επιπλέον, η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών έδωσε τη δυνατότητα της πρόβλεψης φυσικοχημικών ιδιοτήτων και διεργασιών σε βιομηχανικές εφαρμογές μέσω των υπολογιστικών τεχνικών-μεθόδων των μοριακών προσομοιώσεων των χημικών συστημάτων. Οι προσομοιώσεις, ως υπολογιστικά πειράματα, μπορούν να επιτελούνται σε μεγάλα Υπερ-Υπολογιστικά Κέντρα της Χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και άλλων χωρών όπως οι Η.Π.Α κ.λπ.

Επιδιώκεται:

α) Η μεταφορά γνώσης από τη βασική έρευνα στις εφαρμογές τόσο στο πειραματικό όσο και το θεωρητικό πεδίο. Ειδικά, ενδιαφέρει η ανάπτυξη υπολογιστικών τεχνικών και η διάδοση της χρήσης τους στη Βιομηχανία (Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση παραγώγων χημικής προέλευσης).

β) Η συνεργασία με ερευνητές τομέων όπου εφαρμόζεται η Χημεία, όπως  Βιοχημεία, Βιολογία, Φαρμακολογία, Μηχανολογία κ.λπ. με στόχο την επωφελή συνέργεια στην ανάπτυξη των αντίστοιχων τομέων της Εθνικής Οικονομίας.

Το πρόγραμμα στοχεύει:

α) Στη χρήση και ανάπτυξη τεχνικών (Θερμοδυναμικής, Φασματοσκοπικής) πειραματικής μελέτης χημικών συστημάτων, καθώς και θεωρητικών και υπολογιστικών μεθόδων για την ερμηνεία  της συμπεριφοράς της ύλης, με έμφαση τις Χημικές εφαρμογές γενικά,

β) Στην εκπαίδευση νέων ερευνητών-στελεχών ικανών να σχεδιάζουν τη μοριακή προσομοίωση φυσικοχημικών ιδιοτήτων και διεργασιών, με τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που είναι χρήσιμες στην ανάπτυξη Βιομηχανικών προϊόντων.

 

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Χημεία-Φυσικοχημεία». Ο τίτλος απονέμεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Άρθρο 4

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι.  της ημε­δα­πής ή ομοτα­γών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συναφών Τμημάτων Α-Τ.Ε.Ι. (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3685/08).

Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1α του άρθρου 4 του ν. 3685/08 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια τα οποία ορίζονται από τα αρμόδια όργανα όπως ο νόμος ορίζει, παρ. 1β  άρθρο 4 του ν. 3695/08.

 

Άρθρο 5

Χρονική διάρκεια

Για την απονομή του τίτλου σπουδών του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης,  η ελάχιστη χρονική διάρκεια  ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

 

Άρθρο 6

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα συνδυάζει μεταπτυχιακά μαθήματα και πρακτική εμπειρία τόσο στη βασική όσο και στην εργαστηριακή έρευνα. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μεταπτυχιακού Τίτλου του άρθρου 3 καθορίζονται ως εξής:

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 3 θεωρητικά – εργαστηριακά μαθήματα του Α΄ Εξαμήνου σπουδών και 3 θεωρητικά – εργαστηριακά μαθήματα του Β΄ Εξαμήνου σπουδών. Στο Γ΄εξάμηνο σπουδών πραγματοποιείται εξάσκηση στην Ερευνητική Μεθοδολογία & Εργαστηριακή Πρακτική στον τομέα της Φυσικοχημείας, καθώς και συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων αναφορικά με το ερευνητικό πεδίο της διπλωματικής εργασίας και πιστώνεται με 30 ECTS. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο Δ΄ Εξάμηνο σπουδών και πιστώνεται με 30 ECTS. Το σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Αναλυτικά, τα μαθήματα και τα εργαστήρια κατανέμονται ως εξής:

 

Α΄ Εξάμηνο

Mάθημα ECTS
Φυσικοχημεία 10
Μοριακή Κβαντική Χημεία 10
Μοριακή Φασματοσκοπία 10

Β΄ Εξάμηνο

Mάθημα ECTS
Ειδικά Κεφάλαια Στερεάς Καταστάσεως 10
Μαθηματικές Μέθοδοι Θεωρητικής-Υπολογιστικής Χημείας 10
Στατιστική Μηχανική Μοριακών Συστημάτων 10
Ειδικά Κεφάλαια Πυρηνικής Χημείας 10

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ένα από τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου από το σύνολο των μεταπτυχιακών μαθημάτων που προσφέρονται από το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ, ανάλογα με την εξειδίκευση που επιθυμούν και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπευθύνου της διπλωματικής τους διατριβής και του διδάσκοντος του αντίστοιχου μαθήματος.

Γ΄ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Ερευνητική Μεθοδολογία & Εργαστηριακή
Πρακτική στην Φυσικοχημεία – Βιβλιογραφική
Εργασία
30

Δ΄ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας 30

Εάν κριθεί απαραίτητο οι υποψήφιοι φοιτητές του ΠΜΣ χρεώνονται προπτυχιακά μαθήματα κατόπιν αξιολόγησης των επιστημονικών τους γνώσεων και σύμφωνης γνώμης του Υπευθύνου της Διπλωματικής τους Διατριβής.

Οι φοιτητές επιλέγουν τα μαθήματα (Ε1 και Ε2) από το σύνολο των μεταπτυχιακών μαθημάτων που προσφέρονται από το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ, ανάλογα με την εξειδίκευση που επιθυμούν και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπευθύνου της διπλωματικής τους διατριβής και του διδάσκοντος του αντίστοιχου μαθήματος.

 

Άρθρο 7

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) κατ’ έτος. Στο Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτοί υπότροφοι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3685/2008.

 

Άρθρο 8

Προσωπικό

Στο ΠΜΣ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος, καθώς και άλλων Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, στο ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Άρθρο 9

Υλικοτεχνική υποδομή

Για την εύρυθμη λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Εργαστηρίου Φυσικοχημείας, η Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου, το υπολογιστικό κέντρο του ΕΚΠΑ και το Υπερ-υπολογιστικό κέντρο GRNET-ARIS.

 

Άρθρο 10

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. «Χημεία-Φυσικοχημεία» θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80, του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Άρθρο 12

Μεταβατικές διατάξεις

Όλα τα θέματα που τυχόν δεν προβλέπονται στο παρόν κείμενο θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο