Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

  Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Αρχοντάκη Ελένη (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Θωμαΐδης Νικόλαος (Καθηγητής)

 

Αφυπηρετήσαν Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Αθανασίου-Μαλάκη Ελένη-Μαρία (Λέκτορας)
Αττά-Πολίτου Τζούλια (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Ευσταθίου Κωνσταντίνος (Ομότιμος Καθηγητής)
Ιωάννου-Αμαραντίδου Πηνελόπη (Ομότιμη Καθηγήτρια)
Κουππάρης Μιχαήλ (Καθηγητής)
Μητσανά-Παπάζογλου Αναστασία (Επίκ. Καθηγήτρια)
Πιπεράκη Ευφροσύνη (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Σαραντώνης Ευάγγελος (Επίκ. Καθηγητής)
Σίσκος Παναγιώτης (Καθηγητής)
Τιμοθέου-Ποταμιά Μερόπη (Αναπλ. Καθηγήτρια)

 

Λοιπό Προσωπικό

Γκίκα Αθηνά (Διοικητικός)
Χαραλάμπους Παναγιώτα (Ε.Τ.Ε.Π.)

 

Αποβιώσαντες Καθηγητές

Παπασταθόπουλος Δημήτριος (Καθηγητής)
Χατζηϊωάννου Θεμιστοκλής (Ομότιμος Καθηγητής)

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Αναλυτικές εφαρμογές ηλεκτροχημείας, βολταμμετρικές και αναδιαλυτικές τεχνικές, εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων, βιοαισθητήρες
 • Εφαρμογές μικροϋπολογιστών στην ανάλυση (τεχνικές διασυνδέσεως, σύνθεση προγραμμάτων ελέγχου). Χημειομετρία (στατιστική επεξεργασία αναλυτικών αποτελεσμάτων). Αυτοματοποιημένες μέθοδοι αναλύσεως με την τεχνική εισαγωγής δείγματος σε ροή και αναχαιτιζόμενης ροής
 • Φασματοφωτομετρία ατομικής απορροφήσεως και μοριακής εκπομπής, φασματοφωτομετρία απορροφήσεως, εφαρμογή φασματοφωτομετρίας παραγώγων στη μελέτη σταθερότητας φαρμάκων.
 • Ανάπτυξη ευαίσθητων φθορισμομετρικών μεθόδων και εφαρμογή τους στη βιοϊατρική ανάλυση. Ανοσοχημικές τεχνικές. Xημειοφωταύγεια, βιοφωταύγεια και αναλυτικές εφαρμογές.
 • Κινητική μελέτη αντιδράσεων και κινητικές μέθοδοι αναλύσεως. Ενζυμική ανάλυση.
 • Υγρή και αέρια χρωματογραφία, περιβαλλοντική ανάλυση, ανάλυση τροφίμων και υπολειμμάτων εντομοκτόνων και χλωριωμένων διαλυτών. Μελέτη αντιδράσεων όζοντος με αλογονομένους υδρογονάνθρακες
 • Κλινική ανάλυση. Φαρμακευτική ανάλυση και έλεγχος ποιότητας φαρμάκων, μικκυλιακά συστήματα. Μελέτη συμπλοκοποιήσεως μικρομορίων με μακρομόρια (πρωτεϊνες, κυκλοδεξτρίνες).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Πολαρογράφοι (Heath,Tacussel PRG-5, Radiometer)
 • Ηλεκτρόμετρα, pHμετρα (Metrohm), HACH HQ 30d, ιονόμετρα (Orion)
 • Hλεκτρολυτικός αναλυτής (Sargent)
 • Koυλόμετρα (Sargent)
 • Ηλεκτροχημικό σύστημα μετρήσεων Auto-Lab (Eco Chemie)
 • Συστήματα αυτομάτων ογκομετρήσεων (Sargent, Radiometer)
 • Εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων (Orion)
 • Φασματοφωτόμετρα ορατού (Bauch and Lomb, Spectronic)
 • Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους με δυνατότητα σαρώσεως φάσματος (Hitachi U-2000, Heath)
 • Φθορισμοφασματοφωτόμετρο με δυνατότητα σαρώσεως φασμάτων (Perkin-Elmer 512)
 • Φλογοφωτόμετρα (Hitachi-Perkin Elmer 139, Seal 282)
 • Φασματοφωτόμετρα ατομικής απορροφήσεως (Pekrin Elmer 403, 2380, 5000, Perkin Elmer SIMAA 6000)
 • Φασματοφωτόμετρο αναχαιτιζόμενης ροής (Durrum)
 • Φασματοφωτόμετρο υπερύθρου (Perkin-Elmer 700)
 • Φούρνος μικροκυμάτων για επεξεργασία δειγμάτων (CEM MARS XPress)
 • Αναλυτές εισαγωγής δείγματος σε ροή (Tecator, FIASTAR 5020)
 • Αναλυτής αεροδιαχωριζόμενης συνεχούς ροής (Technicon)
 • Aεριοχρωματογράφοι (Perkin Elmer 2000, Βaseline Ind. 1030 A, Fisons Ind. (GL 8000), Varian 3600, Gow Mac)
 • Αεριοχρωματογράφος GC-MS Agilent 6890N-MSD 5975B)
 • Yγροχρωματογράφοι υψηλής αποδόσεως (HPLC) (Gow Mac, Waters, Agilent 1100 Series, Shimadzu VP Series, Shimadzu Prominence Series)
 • Yγροχρωματογράφοι LC-MS (Shimadzu Prominence LC-MS-2010 EV με ESI και APCI)
 • Yγροχρωματογράφος LC-MS/MS (Thermo Electron TSQ Quantum Access με ESI και APCI και U-HPLC Thermo Accela)
 • Ιοντικός Χρωματογράφος DIONEX DX-100
 • Συσκευή παρασκευής υπερκαθαρού ύδατος (Μillipore Direct-Q UV)
 • Εργαστηριακά ψυγεία και καταψύκτες (Angelantoni FRL 360V, Angelantoni Comfort Kryolab 500V)