Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

  Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Κόκκινος Χρήστος (Αναπλ. καθηγητής)
Λιανίδου Ευρύκλεια (Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου)
Μάρκου Αθηνά (Επίκ. Καθηγήτρια)
Μπακέας Ευάγγελος (Καθηγητής)
Οικονόμου Αναστάσιος (Καθηγητής)
Μπιζάνη Ερασμία (Ε.ΔΙ.Π.)
Ντούσικου Μελπομένη (Ε.ΔΙ.Π.)
Πολυδώρου Χριστόφορος (Ε.ΔΙ.Π.)

 

Αφυπηρετήσαν Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Αρχοντάκη Ελένη (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Αττά-Πολίτου Τζούλια (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Ευσταθίου Κωνσταντίνος (Ομότιμος Καθηγητής)
Ιωάννου-Αμαραντίδου Πηνελόπη (Ομότιμη Καθηγήτρια)
Καλοκαιρινός Αντώνιος (Ομότιμος Καθηγητής)
Κουππάρης Μιχαήλ (Ομότιμος Καθηγητής)
Μητσανά-Παπάζογλου Αναστασία (Επίκ. Καθηγήτρια)
Πιπεράκη Ευφροσύνη (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Σαραντώνης Ευάγγελος (Επίκ. Καθηγητής)
Σίσκος Παναγιώτης (Καθηγητής)
Τιμοθέου-Ποταμιά Μερόπη (Αναπλ. Καθηγήτρια)

 

Λοιπό Προσωπικό

Γκίκα Αθηνά (Διοικητικός)
Χαραλάμπους Παναγιώτα (Ε.Τ.Ε.Π.)

 

Αποβιώσαντες Καθηγητές

Παπασταθόπουλος Δημήτριος (Καθηγητής)
Χατζηϊωάννου Θεμιστοκλής (Ομότιμος Καθηγητής)

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Αναλυτικές εφαρμογές ηλεκτροχημείας, βολταμμετρικές και αναδιαλυτικές τεχνικές, εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων, βιοαισθητήρες
 • Εφαρμογές μικροϋπολογιστών στην ανάλυση (τεχνικές διασυνδέσεως, σύνθεση προγραμμάτων ελέγχου). Χημειομετρία (στατιστική επεξεργασία αναλυτικών αποτελεσμάτων). Αυτοματοποιημένες μέθοδοι αναλύσεως με την τεχνική εισαγωγής δείγματος σε ροή και αναχαιτιζόμενης ροής
 • Φασματοφωτομετρία ατομικής απορροφήσεως και μοριακής εκπομπής, φασματοφωτομετρία απορροφήσεως, εφαρμογή φασματοφωτομετρίας παραγώγων στη μελέτη σταθερότητας φαρμάκων.
 • Ανάπτυξη ευαίσθητων φθορισμομετρικών μεθόδων και εφαρμογή τους στη βιοϊατρική ανάλυση. Ανοσοχημικές τεχνικές. Xημειοφωταύγεια, βιοφωταύγεια και αναλυτικές εφαρμογές.
 • Κινητική μελέτη αντιδράσεων και κινητικές μέθοδοι αναλύσεως. Ενζυμική ανάλυση.
 • Υγρή και αέρια χρωματογραφία, περιβαλλοντική ανάλυση, ανάλυση τροφίμων και υπολειμμάτων εντομοκτόνων και χλωριωμένων διαλυτών. Μελέτη αντιδράσεων όζοντος με αλογονομένους υδρογονάνθρακες
 • Κλινική ανάλυση. Φαρμακευτική ανάλυση και έλεγχος ποιότητας φαρμάκων, μικκυλιακά συστήματα. Μελέτη συμπλοκοποιήσεως μικρομορίων με μακρομόρια (πρωτεϊνες, κυκλοδεξτρίνες).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Πολαρογράφοι (Heath,Tacussel PRG-5, Radiometer)
 • Ηλεκτρόμετρα, pHμετρα (Metrohm), HACH HQ 30d, ιονόμετρα (Orion)
 • Hλεκτρολυτικός αναλυτής (Sargent)
 • Koυλόμετρα (Sargent)
 • Ηλεκτροχημικό σύστημα μετρήσεων Auto-Lab (Eco Chemie)
 • Συστήματα αυτομάτων ογκομετρήσεων (Sargent, Radiometer)
 • Εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων (Orion)
 • Φασματοφωτόμετρα ορατού (Bauch and Lomb, Spectronic)
 • Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους με δυνατότητα σαρώσεως φάσματος (Hitachi U-2000, Heath)
 • Φθορισμοφασματοφωτόμετρο με δυνατότητα σαρώσεως φασμάτων (Perkin-Elmer 512)
 • Φλογοφωτόμετρα (Hitachi-Perkin Elmer 139, Seal 282)
 • Φασματοφωτόμετρα ατομικής απορροφήσεως (Pekrin Elmer 403, 2380, 5000, Perkin Elmer SIMAA 6000)
 • Φασματοφωτόμετρο αναχαιτιζόμενης ροής (Durrum)
 • Φασματοφωτόμετρο υπερύθρου (Perkin-Elmer 700)
 • Φούρνος μικροκυμάτων για επεξεργασία δειγμάτων (CEM MARS XPress)
 • Αναλυτές εισαγωγής δείγματος σε ροή (Tecator, FIASTAR 5020)
 • Αναλυτής αεροδιαχωριζόμενης συνεχούς ροής (Technicon)
 • Aεριοχρωματογράφοι (Perkin Elmer 2000, Βaseline Ind. 1030 A, Fisons Ind. (GL 8000), Varian 3600, Gow Mac)
 • Αεριοχρωματογράφος GC-MS Agilent 6890N-MSD 5975B)
 • Yγροχρωματογράφοι υψηλής αποδόσεως (HPLC) (Gow Mac, Waters, Agilent 1100 Series, Shimadzu VP Series, Shimadzu Prominence Series)
 • Yγροχρωματογράφοι LC-MS (Shimadzu Prominence LC-MS-2010 EV με ESI και APCI)
 • Yγροχρωματογράφος LC-MS/MS (Thermo Electron TSQ Quantum Access με ESI και APCI και U-HPLC Thermo Accela)
 • Ιοντικός Χρωματογράφος DIONEX DX-100
 • Συσκευή παρασκευής υπερκαθαρού ύδατος (Μillipore Direct-Q UV)
 • Εργαστηριακά ψυγεία και καταψύκτες (Angelantoni FRL 360V, Angelantoni Comfort Kryolab 500V)
Μετάβαση στο περιεχόμενο