Εξωτερικές Αξιολογήσεις

 Εξωτερικές Αξιολογήσεις Τμήματος Χημείας

 


Τίτλος: Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 2012

Αξιολογητής: Α .∆ Ι .Π . ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Στοιχεία έκδοσης: ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

 

Κατεβάστε την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 2012 (αρχείο pdf)


Μετάβαση στο περιεχόμενο