Εργαστήριο Φυσικοχημείας

Ακαδημαϊκό Προσωπικό Εργαστηρίου

Καλέμος Α. (Επίκ. Καθηγητής)
Κούτσελος Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής, Διευθυντής)
Παπακονδύλης Αριστοτέλης (Επίκ. Καθηγητής)
Σουλιώτης Γεώργιος (Αναπλ. Καθηγητής)
Τσεκούρας Αθανάσιος (Επίκ. Καθηγητής)

 

Αφυπηρετήσαν Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ανδριανοπούλου-Παλαιολόγου Μαρία (Επικ. Καθηγήτρια)
Αρώνη – Καραγιάννη Φρύνη (Επίκ. Καθηγήτρια)
Βύρας Κυριάκος (Καθηγητής)
Καλογεράκος Θεόδωρος (Αναπλ. Καθηγητής)
Μολίνου-Προβιδάκη Ιωάννα (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Μαυρίδης Αριστείδης (Καθηγητής)
Ξεξάκης Ιωάννης (Λέκτορας)
Παπαϊωάννου Ιωάννης (Αναπλ. Καθηγητής)
Σάμιος Ιωάννης (Καθηγητής)
Χαβρεδάκη Βασιλική (Καθηγήτρια)

 

 Λοιπό Προσωπικό

– –

 

Αποβιώσαντες Καθηγητές

Γιαννακόπουλος Θεόδωρος (Καθηγητής)
Φαβρικάνος Αθανάσιος (Καθηγητής)

 

ΠΕΔΙΑ EΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Θεωρητική Χημεία – Ab initio υπολογισμοί μικρών μοριακών συστημάτων
 • Στατιστική μηχανική – Μελέτες μοριακών προσομοιώσεων.
 • Διαμοριακές δυνάμεις – Κατασκευή αναλυτικών ενεργειακών δυναμικών.
 • Κρυσταλλογραφία – Ηλεκτρικές ιδιότητες.
 • Θερμοδυναμικές ιδιότητες διαλυμάτων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • φασματοφωτόμετρo Raman με μετασχηματισμό Fourier
 • φασματοφωτόμετρo Hitachi vis-UV
 • φασματοφωτόμετρo Jasco IR
 • θερμιδόμετρο διαφορικής σαρώσεως (DSC)
 • πυκνόμετρα
 • μετρητής ταχύτητας υπερήχων σε υγρά
 • διαθλασίμετρα
 • ιξωδόμετρο
 • ροόμετρο τύπου cone-plate
 • αγωγιμόμετρα
 • διάταξη για διηλεκτρική φασματοσκοπία (DSA-Hewlett-Packard 3561A)
 • διάταξη κενού με φασματογράφο μάζας τετραπόλου (Extrel) και παλλόμενο ηλεκτρόδιο Kelvin
 • αναλυτής ύψους παλμών με ανιχνευτή κρύσταλλο NaI(Tl)
 • φορητοί μετρητές ραδιενέργειας
 • ανιχνευτές Geiger-Müller
 • ψηφιακός παλμογράφος 200 MHz
 • γ-φασματοφωτόμετρο, μετρητής σπινθιρισμού
 • υπολογιστές συνολικής υπολογιστικής ισχύος των 1.5 Tflops

 

External Link: Ιστοσελίδες Εργαστηρίου Φυσικοχημείας