Εργαστήριο Φυσικοχημείας

 Εργαστήριο Φυσικοχημείας

Ακαδημαϊκό Προσωπικό Εργαστηρίου

Σουλιώτης Γεώργιος (Καθηγητής)
Καλέμος Απόστολος (Επίκ. Καθηγητής)
Κούτσελος Ανδρέας (Καθηγητής, Διευθυντής)
Παπαγεωργίου Ανθούλα Χρύσα (Επίκ. Καθηγήτρια)
Παπακονδύλης Αριστοτέλης (Αναπλ. Καθηγητής)
Τζέλη Δήμητρα (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Τσεκούρας Αθανάσιος (Επίκ. Καθηγητής)

 

Αφυπηρετήσαν Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ανδριανοπούλου-Παλαιολόγου Μαρία (Επικ. Καθηγήτρια)
Αρώνη – Καραγιάννη Φρύνη (Επίκ. Καθηγήτρια)
Βύρας Κυριάκος (Καθηγητής)
Καλογεράκος Θεόδωρος (Αναπλ. Καθηγητής)
Μολίνου-Προβιδάκη Ιωάννα (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Μαυρίδης Αριστείδης (Καθηγητής)
Ξεξάκης Ιωάννης (Λέκτορας)
Παπαϊωάννου Ιωάννης (Αναπλ. Καθηγητής)
Σάμιος Ιωάννης (Καθηγητής)
Χαβρεδάκη Βασιλική (Καθηγήτρια)

 

 Λοιπό Προσωπικό

– –

 

Αποβιώσαντες Καθηγητές

Γιαννακόπουλος Θεόδωρος (Καθηγητής)
Φαβρικάνος Αθανάσιος (Καθηγητής)

 

ΠΕΔΙΑ EΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Θεωρητική Χημεία – Ab initio υπολογισμοί μικρών μοριακών συστημάτων
 • Στατιστική μηχανική – Μελέτες μοριακών προσομοιώσεων.
 • Διαμοριακές δυνάμεις – Κατασκευή αναλυτικών ενεργειακών δυναμικών.
 • Κρυσταλλογραφία – Ηλεκτρικές ιδιότητες.
 • Θερμοδυναμικές ιδιότητες διαλυμάτων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • φασματοφωτόμετρo Raman με μετασχηματισμό Fourier
 • φασματοφωτόμετρo Hitachi vis-UV
 • φασματοφωτόμετρo Jasco IR
 • θερμιδόμετρο διαφορικής σαρώσεως (DSC)
 • πυκνόμετρα
 • μετρητής ταχύτητας υπερήχων σε υγρά
 • διαθλασίμετρα
 • ιξωδόμετρο
 • ροόμετρο τύπου cone-plate
 • αγωγιμόμετρα
 • διάταξη για διηλεκτρική φασματοσκοπία (DSA-Hewlett-Packard 3561A)
 • διάταξη κενού με φασματογράφο μάζας τετραπόλου (Extrel) και παλλόμενο ηλεκτρόδιο Kelvin
 • αναλυτής ύψους παλμών με ανιχνευτή κρύσταλλο NaI(Tl)
 • φορητοί μετρητές ραδιενέργειας
 • ανιχνευτές Geiger-Müller
 • ψηφιακός παλμογράφος 200 MHz
 • γ-φασματοφωτόμετρο, μετρητής σπινθιρισμού
 • υπολογιστές συνολικής υπολογιστικής ισχύος των 1.5 Tflops

 

External Link: Ιστοσελίδες Εργαστηρίου Φυσικοχημείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο