Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος

Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος

Ακαδημαϊκό Προσωπικό Εργαστηρίου

 

Αφυπηρετήσαν Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 

 Λοιπό Προσωπικό

Μαντζάρα Βασιλική (ΙΔΑΧ Τεχνολόγος Εργαστηρίων)

 

Αποβιώσαντες Καθηγητές

– –

 

ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Χημεία του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στα υδάτινα συστήματα
 • Φαινόμενα θαλάσσιας ρύπανσης με έμφαση στα παράκτια συστήματα
 • Μελέτες φυσικών συστημάτων ειδικού ενδιαφέροντος όπως εκβολών ποταμών, υγροτόπων,  λιμνοθαλασσών κλπ
 • Μελέτη βιογεωχημικών κύκλων και μορφών μετάλλων, θρεπτικών συστατικών και άλλων ουσιών σε υδάτινα συστήματα
 • Τοξικότητα και βιοδιαθεσιμότητα βαρέων μετάλλων στο υδάτινο περιβάλλον με  ιδιαίτερη έμφαση στην μελέτη της συμπεριφοράς του υδραργύρου
 • Μελέτη επίδρασης χημικών ενώσεων στην τροφική αλυσίδα και σε διάφορους θαλάσσιους οργανισμούς βιοδείκτες
 • Μελέτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης
 • Μελέτες παράκτιου ευτροφισμού και των επιπτώσεών του
 • Μελέτη περιβαλλοντικής ρύπανσης προερχόμενης από διάφορους τρόπους  διαχείρισης στερεών ή υγρών  αποβλήτων
 • Χωρικές και χρονικές διακυμάνσεις συγκεντρώσεων επιλεγμένων κατά περίπτωσιν ρύπων (βαρέα μέταλλα – οργανικοί ρύποι) προερχόμενων από ανθρωπογενείς πηγές (αστικές, αγροτικές, βιομηχανικές)
 • Μαγνητικές ιδιότητες σωματιδιακής ύλης και ιζημάτων
 • Ερευνα βογεωχημικών διεργασιών σε εργαστηριακές προσομοιώσεις που περιλαμβάνουν μεσοκόσμους και βενθικούς θαλάμους.
 • Χρήση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, πολιτικης και νομοθεσίας
 • Δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Φασματόμετρο μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS THERMO SCIENTIFIC ICAP-Qc).
 • Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης με φλόγα (VARIAN, SpectrAA-200).
 • Γεννήτρια υδριδίων για προσδιορισμό υδραργύρου και αρσενικού (συμπληρωματικό του VARIAN, SpectrAA-200).
 • Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης με φούρνο γραφίτη (VARIAN, SpectrAA-640Z).
 • Ηλεκτροχημικός αναλυτής/πολαρογραφος (ECOCHEMIE μ-AUTOLAB).
 • Αναλυτές Ολικού Υδραργύρου και Μέθυλ-Υδραργύρου με Ατομική Φασματοσκοπία Φθορισμού Ψυχρών Ατμών
 • Σύστημα επιτόπιου προσδιορισμού ροών υδραργύρου στη διεπιφάνεια νερού αέρα (Module for in situ determination of Hg fluxes -Dissolved Gaseous Mercury DGM)
 • Υγρός χρωματογράφος υψηλής απόδοσης – HPLC (WATERS 600 CONTROLLER)
 • Αναλυτής οργανικού άνθρακα (SHIMADZU TOC-5000A)
 • Φορητός αναλυτής αλατότητας, αγωγιμότητας, pH (YELLOW SPRINGS INSTRUMENTS,MODEL 63).
 • Φορητός αναλυτής διαλυμένου οξυγόνου (YELLOW SPRINGS INSTRUMENTS, MODEL 550).
 • Σύστημα χώνευσης με μικροκύματα (CEM MARS-5X).
 • Φασματοφωτόμετρο UV/VIS (VARIAN, Cary-1E).
 • Δειγματολήπτες νερού (ΗYDRO BIOS, Go Flo)
 • Δειγματολήπτες ιζημάτων (MAKERETH, Ekman, Van Veen )
 • Λυοφιλιωτής (LABCONCO)
 • Συστήματα μέτρησης μαγνητικών παραμέτρων (Molspin pulse magnetizer, Anhysteretic magnetizer, Bartington Magnetic Susceptibility Meter, Fluxgate magnetometer Minispin).
 • 2 Φασματοφωτόμετρα άσκησης προπτυχιακών φοιτητών
 • Σύστημα παραγωγής υπερκάθαρου νερού (MILLIPORE MILLI-RO, MILLI-Q Academic).
 • Αγωγιμόμετρο εργαστηρίου (Radiometer)
 • Πεχάμετρα εργαστηρίου (Jenway και Orion)
 • Αναλυτικός ζυγός (4 δεκαδικών)
 • Ζυγός ακριβείας (3 δεκαδικών)

Laboratory Publications

LEC-NKUA Detailed presentation of Activities