Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος

Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος

Ακαδημαϊκό Προσωπικό Εργαστηρίου

Καραβόλτσος Σωτήριος (Επίκ. Καθηγητής)

 

Αφυπηρετήσαν Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 

 Λοιπό Προσωπικό

Μαντζάρα Βασιλική (ΙΔΑΧ Τεχνολόγος Εργαστηρίων)

 

Αποβιώσαντες Καθηγητές

– –

 

ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Χημεία υδάτινων συστημάτων (μικροπεριβαλλόντων) συμπεριλαμβανομένων επιφανειακών και υπογείων υδάτων, θαλασσίου επιφανειακού μικορφίλμ και ιζημάτων: κυκλοφορία, χημική συμπεριφορά και κατανομή μετάλλων, θρεπτικών συστατικών και οργανικών ρύπων, ποιοτικά χαρακτηριστικά.
 • Μελέτες φυσικών συστημάτων ειδικού ενδιαφέροντος όπως εκβολές ποταμών, υγρότοποι, λιμνοθάλασσες κλπ, διαρεύνηση παρακτίου ευτροφισμού και των επιπτώσεών του.
 • Μελέτη βιογεωχημικών κύκλων και μορφών μετάλλων (speciation), θρεπτικών συστατικών και άλλων ουσιών σε υδάτινα συστήματα.
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον, φαινόμενα θαλάσσιας ρύπανσης με έμφαση στα παράκτια συστήματα.
 • Οικοτοξικολογικές μελέτες σε υδάτινα οικοσυστήματα, μελέτες βιοσυσσώρευσης σε διάφορους θαλάσσιους οργανισμούς βιοδείκτες και μελέτη επίδρασης χημικών ενώσεων στην τροφική αλυσίδα.
 • Μελέτη μορφών μετάλλων σε φυσικά συστήματα και τρόφιμα, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τις βιολογικές τους δράσεις και επιπτώσεις. Τοξικολογική μελέτη ιχνοστοιχείων σε βιολογικά υγρά.
 • Χημεία ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και εσωτερικών χώρων, προσδιορισμός διαφόρων ρύπων σε αερολύματα.
 • Μαγνητικές ιδιότητες σωματιδιακής ύλης και ιζημάτων.
 • Εφαρμογές περιβαλλοντικής γεωχημείας με έμφαση στον μαγνητικό χαρακτηρισμό, τη συμπεριφορά και την κατανομή (speciation) κύριων στοιχείων και ιχνημετάλλων σε εδαφικά συστήματα.
 • Μελέτη των αλληλεπιδράσεων στο σύστημα πέτρωμα-νερό με έμφαση στις μορφές του χρωμίου.
 • Περιβαλλοντική διαχείριση υδάτινων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων (χρήση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων), συμβολή στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας.
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση με έμφαση στην αειφόρο ανάπτυξη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Φασματόμετρο μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS THERMO ICAP-Qc)
 • Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης με φλόγα (VARIAN, SpectrAA-200)
 • Γεννήτρια υδριδίων για προσδιορισμό υδραργύρου και αρσενικού (συμπληρωματικό του VARIAN, SpectrAA-200)
 • Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης με φούρνο γραφίτη (VARIAN, SpectrAA-640Z)
 • Ηλεκτροχημικός αναλυτής/πολαρογράφος (ECOCHEMIE μ-AUTOLAB)
 • Αναλυτές ολικού υδραργύρου και μέθυλ-υδραργύρου με Ατομική Φασματοσκοπία Φθορισμού Ψυχρών Ατμών
 • Σύστημα επιτόπιου προσδιορισμού ροών υδραργύρου στη διεπιφάνεια νερού αέρα (Module for in situ determination of Hg fluxes -Dissolved Gaseous Mercury DGM)
 • Υγρός χρωματογράφος υψηλής απόδοσης – HPLC (WATERS 600)
 • Αναλυτής άνθρακα (SHIMADZU TOC-5000A)
 • Θάλαμος νηματικής ροής αέρα (clean room)
 • Συσκευή χώνευσης με μικροκύματα (CEM MARS 240/50)
 • Συστήματα μέτρησης μαγνητικής επιδεκτικότητας (Bartington Magnetic Susceptibility Meter with Dual frequency sensor, core sensor and mini-sample sensor)
 • Φασματοφωτόμετρο UV/VIS (VARIAN, Cary-1E)
 • Λυοφιλιωτής (LABCONCO)
 • Zυγός (4 δεκαδικών ψηφίων)
 • Ζυγός (3 δεκαδικών ψηφίων)
 • Σύστημα παραγωγής υπερκάθαρου ύδατος (MILLIPORE MILLI-RO, MILLI-Q Academic)
 • Εργαστηριακά πεχάμετρα (Jenway και Orion)
 • Εργαστηριακό αγωγιμόμετρο (Radiometer)
 • Φασματοφωτόμετρα άσκησης προπτυχιακών φοιτητών
 • Φορητός αναλυτής αλατότητας, αγωγιμότητας, pH (YELLOW SPRINGS INSTRUMENTS, MODEL 63)
 • Φορητός αναλυτής διαλυμένου οξυγόνου (YELLOW SPRINGS INSTRUMENTS, MODEL 550)
 • Δειγματολήπτες νερού (ΗYDRO BIOS, Go Flo)
 • Δειγματολήπτες ιζημάτων (MAKERETH, Ekman, Van Veen)

Laboratory Publications

LEC-NKUA Detailed presentation of Activities

Προφίλ Εργαστηρίου Χημείας Περιβάλλοντος

Βίντεο έδρας  UNESCO

https://www.youtube.com/watch?v=-sEq5qSWJII

Μετάβαση στο περιεχόμενο