ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ»

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 4947)

ΦEK 365/15-2-2023 (τ.Γ΄)

ΤΟΜΕΑΣ:  Ανόργανης Χημείας-Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας-Περιβαλλοντικής Χημείας

  • Αριθ. Προκήρυξης: 2361/12-1-2023 (ΑΔΑ: 612Υ46ΨΖ2Ν-ΑΟ8 )

-Μία (1) θέση καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 21-4-2023

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.

 Αθήνα 20-2-2023
Ο Πρύτανης
Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος