ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ « ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ»

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 4947)

ΦEK 2891/1-11-2023  (τ.Γ΄)

ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Οργανικής Χημείας, Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Χημείας Τροφίμων, Βιοχημείας και Κλινικής Χημείας

  • Αριθ. Προκήρυξης:  106885/25-10-2023  (ΑΔΑ: 6ΕΠ546ΨΖ2Ν-8ΨΒ)

-Μία (1) θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο « Οργανική Χημεία»

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  21-1-2024

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.

 

Αθήνα, 20-11-2023

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος