Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

CORE FACILITY

Με σταθερά βήματα ενισχύουμε το Πανεπιστήμιό μας στον Τομέα των Εξοπλισμών | Υλοποίηση ανάπτυξης οριζόντιων ερευνητικών υποδομών (core facilities) ΕΚΠΑ

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΕΚΠΑ, σε υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης που ενέκρινε η Σύγκλητος το 2019, υλοποιούν πρόγραμμα ριζικής ανανέωσης και προμήθειας ερευνητικού εξοπλισμού αιχμής όλων των Σχολών του ΕΚΠΑ. Στόχος είναι η συνεχής αναβάθμιση και η σημαντική βελτίωση της ερευνητικής δραστηριότητας των ακαδημαϊκών μονάδων, της παρεχόμενης εκπαίδευσης και η εντονότερη προσφορά στην κοινωνία και στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Με γνώμονα την εξωστρέφεια, τη διεπιστημονικότητα, τις συνέργειες μεταξύ Εργαστηρίων, Τμημάτων και Σχολών, τη συμμετοχή όλων σε μια συνεκτική ιδρυματική στρατηγική και τη διάκριση σε διεθνές επίπεδο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την προμήθεια μεγάλων και σύγχρονων επιστημονικών οργάνων αιχμής, τα οποία θα ενισχύσουν σημαντικά τις ερευνητικές προσπάθειες των μελών ΔΕΠ όλων των σχολών και προβλέπεται να ολοκληρωθούν περίπου σε μία διετία και θα αλλάξουν ουσιωδώς την εικόνα του Πανεπιστημίου μας.

Στο πλαίσιο αυτό, το τελευταίο έτος έχουν δρομολογηθεί και υλοποιούνται μια σειρά διαγωνισμών που αφορούν τη Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), τη Σχολή Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ), τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ), οι οποίοι εξελίσσονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς παρά τις αντιξοότητες που προκλήθηκαν από την πανδημία και τις πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες που προβλέπονται από τους νόμους. Οι προμήθειες αυτές, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

1.Πλατφόρμες μαζικής παράλληλης αλληλούχισης (Next Generation Sequencers)

2.Σύστημα φασματομετρίας υψηλής διακριτικής ικανότητας για πρωτεομική, μεταβολομική και λιπιδομική ανάλυσης βιολογικών δειγμάτων με απεικόνιση (MALDIImaging-IMS-QTOFMS με nanoLC για ενδελεχή ανάλυση πεπτιδίων και πρωτεϊνών)

3.Συστήματα διαδοχικής φασματομετρίας μάζας συνδυασμένο με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης (LC-MS/MS)

4.Φασματόμετρο μάζας συζευγμένο με Χρωματογραφία Λεπτής Στοιβάδος (TLC-MS)

5.Φασματόμετρο μάζας συζευγμένο με πλάσμα αργού (ICP-MS)

6.Πλατφόρμα oλοκληρωμένου συστήματος Κρυσταλλογραφίας για προσδιορισμό δομής με περίθλαση ακτίνων-Χ (XRD)

7.Σύγχρονη μονάδα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας (ΤΕΜ)

8.Φασματόμετρο Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) 500 ΜΗz για ωμική ανάλυση

9.Φασματόμετρο Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) 400 ΜΗz για αναλύσεις ρουτίνας

10.Σύστημα τομών ιστών με λέιζερ και μικροσκόπιο

11.Σύστημα μελέτης κυτταρικού μεταβολισμού

12.Διαχωριστής κυττάρων από ιστούς και απομόνωσης βιομορίων από κύτταρα

13.Φωτόμετρο σάρωσης UV/VIS για πλάκες (ELISA)

14.Σύστημα απεικόνισης βιοδεικτών σε τομές ιστών

15.Αυτόματο σαρωτής πλακιδίων

16.Κυτταροδιαχωριστή (BD FACS fusion cell sorter)

17.Κυτταρομετρητή(BDFACSymphony Α3 ANALYSER)

18.Ολοκληρωμένο Σύστημα Ψηφιακής Παθολογικής Ανατομικής

19.Digital PCR

20.Φασματομετρο μικροRAMAN

21.Σύγχρονο και μοναδικό σύστημα πολλαπλής ανίχνευσης ενεργότητας κινασών σε μικροσυστοιχιακή διάταξη (Kinase Activity MicroArrays)

22.Φασματοφωτόμετρο πολλαπλών εφαρμογών για βιολογικές εφαρμογές

23.Yποδομή φασματοσκοπίας ακτίνων γάμμα (γSPEC)

24.Σύστημα Γεωηλεκτρομαγνητικής Διασκόπησης Γεωραντάρ

25.Όργανο ηλεκτρικής γεωφυσικής διασκόπησης

26.Σεισμογράφοι

27.Συστήμα κβαντικής διανομής κλειδιού ανταλλαγής πομπού δέκτη

28.Ισοκινητικό δυναμόμετρο

29.Οξυγονόμετρο ιστών κατά την άσκηση

30.Μετρητή μάζας αιμοσφαιρίνης

31.Δαπεδοεργόμετρο με πελματογράφο

32.Σύστημα καταγραφής φυσικής δραστηριότητας με επιταχυνσιόμετρα

33.Yπερηχοτομογράφο

34.Συσκευή ανάλυσης σωματικής σύστασης

35.Αναβάθμιση και επέκταση συστήματος μηχανικής ανάλυσης της ανθρώπινης κίνησης με 11 επιπρόσθετους αδρανιακούς αισθητήρες για την πλήρη κάλυψη όλων των μελών του σώματος, αναβάθμιση δειγματοληψίας, λήψης και ανάλυσης εικόνας

36.Σύστημα Αθλητικής Ψυχολογικής Αξιολόγησης και Βιοανάδρασης