Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Οργανική Χημεία

Τίτλος: Θεολογική και Χημική Επισκόπηση της Ανάστασης του Λαζάρου και του Χριστού σύμφωνα με το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο

Συγγραφέας: Θ. Μαυρομούστακος, Σ. Δεσπότης

Περιεχόμενο: Τα καινοδιαθηκικά κείμενα περιέχουν πληροφορίες οι οποίες μπορούν να δώσουν εφόρμηση μελέτης όχι μόνο από Θεολόγους αλλά και Χημικούς. Τέτοια κείμενα είναι αυτά που γράφονται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και αναφέρονται στις Αναστάσεις του Λαζάρου και Χριστού.

Λαμβάνοντας ως υπόθεση ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο είναι ιστορικές και ακριβείς τεκμηριώθηκαν συμπεράσματα που αφορούν τις Αναστάσεις του Λαζάρου και Χριστού. Για παράδειγμα τεκμηριώθηκε ότι το νεκρό σώμα του Λαζάρου μπορούσε να όξει λόγω των τοξικών και δύσοσμων ουσιών οι οποίες εκλύονταν από την αποδόμησή του. Τεκμηριώθηκε επίσης ότι το σώμα του Χριστού Αναστήθηκε επειδή τα εντυλιγμένα οθόνια δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν μόνα. Οι εξαιρετικές φυσικοχημικές ελκτικές δυνάμες οι οποίες αναπτύσσονται  από το λινό ύφασμα ταφής, τα εκατό λίτρα μίγματος σμύρνης και αλόης και το νεκρό σώμα του Χριστού δεν επέτρεπαν την κλοπή μόνο του νεκρού σώματος.

Σημαντική προσπάθεια έγινε να εξηγηθεί το φυσικό και πιθανό συμβολικό νόημα των αριθμών που εμπλέκονται στα υπό μελέτη ευαγγελικά κείμενα του Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι αυτοί δεν τέθηκαν τυχαία στα κείμενα αλλά  αποτελούν σηματοδότες σημαντικών θεολογικών μηνυμάτων. Η ποσότητα  την οποία εκφράζουν οι αριθμοί αυτοί μάλιστα είναι καθοριστική στην εξαγωγή των χημικών συμπερασμάτων.

Στοιχεία έκδοσης: Έτος έκδοσης 2022, σελ. 250, ISBN : 978-960-466-263-0

Έκδοση-διάθεση: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30, τηλ.: 210-368 8194


 

Τίτλος: Supramolecules in Drug Discovery and Drug Delivery

Συγγραφέας: T. Mavromoustakos, A. Tzakos, S. Durdagi

Περιεχόμενο: Αυτό το αναλυτικό βιβλίο στοχεύει να παρέχει στους αναγνώστες κρίσιμες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της σύνθεσης των νανοσυστημάτων και ειδικότερα υπερμοριακών οντοτήτων που συμπλέκονται με φαρμακευτικά μόρια. Επίσης παρέχει πληροφορίες για τη στοχευμένη μεταφορά φαρμάκων, καθώς και τη μελέτη των φυσικοχημικών αλληλεπιδράσεων που διέπουν τη σταθερότητα και τις ιδιότητες αυτών των συστημάτων. Το βιβλίο περιέχει μια σειρά κεφαλαίων στο οποίο τονίζονται τα οχήματα μεταφορείς φαρμάκων όπως είναι οι κυκλοδεξτρίνες, μικκύλια, λιποσώματα, πολυμερείς, νανοσωλήνες και πολλά άλλα. Σε επόμενα κεφάλαια το βιβλίο περιέχει μελέτες συστημάτων νανοτεχνολογίας χρησιμοποιώντας διαφορετικές βιοφυσικές τεχνικές όπως Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (DSC), Θερμιδομετρία Ισοθερμικής Τιτλοδότησης (ITC), στερεή και υγρή Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR), Μοριακή Δυναμική (ΜD) και ηλεκτροχημεία. Τα κεφάλαια αυτά γράφτηκαν για τις εξαιρετικά επιτυχημένες μεθόδους της σειράς Molecular Biology και περιλαμβάνουν εισαγωγές στα αντίστοιχα θέματα τους, κατάλογο με τα απαραίτητα υλικά και αντιδραστήρια, βήμα προς βήμα, εύκολα αναπαραγώγιμα εργαστηριακά πρωτόκολλα και συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την αποφυγή γνωστών παγίδων.

Στοιχεία έκδοσης: Έτος έκδοσης 2020, σελ. 355, ISBN: 978-1071609194

Έκδοση-διάθεση: 233 Spring Street, New York, NY 10013, U.S.A., τηλ. 01707896069

Ιστότοπος Εκδότη: john.walker543[at]ntlworld[dot]com


 

Τίτλος: Οργανική Χημεία

Συγγραφέας: Marc Loudon Jim Parise

Συντονισμός-Γενική Επιμέλεια Έκδοσης-Πρόλογος: Θ. Μαυρομούστακος

Επιμέλεια Επιμέρους Ενοτήτων: Γ.Χ. Βουγιουκαλάκης, Σ.Ν. Γεωργιάδης, Α.Ι. Γκιμίσης, Α.Γ. Δέτση, Ι.Ν. Λυκάκης, Θ.Μ. Μαυρομούστακος, Κ.Γ. Νεοχωρίτης, Μ.Γ. Σίσκος, Χ. Ι. Σταθάκης, Α. Γ. Τζάκος, Θ.Β. Τσέλιος, Γ. Μ. Τσιβγούλης, Χ. Χ. Φούντζουλα, Ι. Ε. Χρονάκης

Περιεχόμενο: Εικοσιοκτώ κεφάλαια τα οποία καλύπτουν όλες τις πτυχές Οργανικής Χημείας. Χημικός Δεσμός και Χημική Δομή. Αλκάνια, Οξέα και Βάσεις. Η σημειογραφία του κυρτού βέλους. Εισαγωγή στα Αλκένια. Δομή και Δραστικότητα. Αντιδράσεις Προσθήκης Αλκενίων. Αρχές Στερεοχημείας, Κυκλικές Ενώσεις. Στερεοχημεία των αντιδράσεων. Μη Ομοιοπολικές Διαμοριακές Αλληλεπιδράσεις. Η Χημεία των Αλκυλαλογονιδίων. Η Χημεία των Αλκοολών και Θειολών. Η Χημεία των Αιθέρων, Εποξειδίων, Γλυκολών και Σουλφιδίων. Εισαγωγή στη Φασματοσκοπία. Φασματοσκοπία Υπερύθρου και Φασματοσκοπία Μάζας. Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού. Η Χημεία των Αλκυνίων. Διένια, Συντονισμός και Αρωματικότητα. Η Χημεία του Βενζολίου και των Παραγώγων του. Αλλυλική και Βενζυλική Δραστικότητα, Η Χημεία των Αρυλαλογονιδίων, Βινυλικών Αλογονιδίων και Φαινολών. Κατάλυση Μετάλλων Μετάπτωσης. Χημεία Αλδεϋδών και Κετονών. Η Χημεία των Καρβοξυλικών Οξέων. Η Χημεία των Παραγώγων του Καρβοξυλικού Οξέος. Η Χημεία Ενολικών Ιόντων, Ενολών και α,β-Ακόρεστων Καρβονυλικών Ενώσεων. Η Χημεία των Αμινών. Υδατάνθρακες. Χημεία των Θειεστέρων, των Φωσφορικών Εστέρων και των Φωσφορικών Ανυδριτών. Η Χημεία των Αρωματικών Ετεροκυκλικών Ενώσεων και Νουκλεϊκών Οξέων. Αμινοξέα, Πεπτίδια και Πρωτεΐνες. Περικυκλικές Ενώσεις. Πρόσθετο Υλικό, Εύσημα και Ευρετήριο.

Στοιχεία έκδοσης: Έτος έκδοσης 2019, σελ. 1212, ISBN : 978-1—936221-34-9

Έκδοση-διάθεση: Broken Hill Publishers LTD

Ιστότοπος Εκδότη: www.brokenhill.com.cy


 

Τίτλος: Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός

Συγγραφέας: Θ. Μαυρομούστακος, Α. Τζάκος, Γ. Σπυρούλιας, Ε. Μικρός, Α. Κολοκούρης, Κ. Παπακωνσταντίνου, Ι. Γεροθανάσης, Ι. Ματσούκας

Περιεχόμενο: Αρχές Πυρηνικού Μαγνητισμού, Χημική Μετατόπιση, Σύζευξη Πυρήνων SPIN, Ταυτομέρεια και Μαγνητικη Ισοδυναμία, Αρχές Φασματοσκοπίας 13C, Μέθοδοι Απλοποίησης Πολύπλοκων Φασμάτων και Φασματοσκοπία Δύο Διαστάσεων, Πυρηνικό Φαινόμενο OVERHASUSER, Χρόνοι Εφησυχασμού, Παρακολούθηση Οργανικών Αντιδράσεων Μέσω Φασματοσκοπίας NMR, Προσδέσεις Μορίων στα Κέντρα Δράσης, Εφαρμογές NMR στα Βιομόρια, Σύμπλοκα Βιοδραστικών Μορίων με Υπερμοριακούς Ξενιστές, Φασματοσκοπία Δυναμικού NMR. Επαναληπτικές ερωτήσεις και ασκήσεις.

Στοιχεία έκδοσης: Έτος έκδοσης 2018, σελ. 458, ISBN : 978-960-266-504-6

Έκδοση-διάθεση: Εκδόσεις Συμμετρία

Ιστότοπος Εκδότη: www.simmetria.gr


 

Τίτλος: Rational Drug Design Methods and Protocols

Συγγραφέας: T. Mavromoustakos and T. Kellici Editors

Περιεχόμενο: Ορθολογικός και πρωτοποριακός, ορθολογικός σχεδιασμός φαρμάκων: Μεθοδολογίες και πρωτόκολλα με στόχο τη εξασφαλίση επιτυχών αποτελεσμάτων στην περαιτέρω μελέτη αυτής της ζωτικής σημασίας περιοχής. O όγκος καλύπτει διάφορες πτυχές του ορθολογικού σχεδιασμού φαρμάκων, όπως η σύνθεση νέων βιοδραστικών φαρμάκων; ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθοδολογιών ·υπολογιστικές μεθόδους πολύτιμες για την καθιέρωση νέων προσεγγίσεων στην ανακάλυψη φαρμάκων και τις επιπτώσεις των φυσικοχημικών και ADMET ιδιοτήτων των σχεδιαζόμενων πιθανών φαρμάκων. Τα κεφάλαια πληροφορούν τους αναγνώστες για τις αμυλοειδείς αποθέσεις, διαφορά μεταφοράς κορεσμού (STD) NMR, μέθοδους βιολογικής σχεδίασης, σημασία της λιποφιλίας στο σχεδιασμό φαρμάκων, ADMET, FRET, δομική βιολογία και ομόλογη μοντελοποίηση. Στην εξαιρετικά επιτυχημένη μορφή της σειράς Μοριακής Βιολογίας, τα κεφάλαια περιλαμβάνουν εισαγωγές στα αντίστοιχα θέματα, κατάλογοι των απαραίτητων υλικών και αντιδραστηρίων, βήμα-προς-βήμα, εύκολα αναπαραγώγιμα εργαστηριακά πρωτόκολλα και συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την αποφυγή γνωστών παγίδων.

Στοιχεία έκδοσης: Έτος έκδοσης 2018, σελ. 461, ISBN: 978-1-4939-8629-3

Έκδοση-διάθεση: 233 Spring Street, New York, NY 10013, U.S.A., τηλ. 01707896069

E-mail (εκδότη): john.walker543[at]ntlworld[dot]com

E-mail (συγγραφέα):  tmavrom(at)chem.uoa.gr


 

Τίτλος: Οργανική Χημεία, Τόμος Ι

Συγγραφέας: David Klein

Γενική Επιμέλεια: Γεώργιος Κόκοτος

Επιμέλεια – Μετάφραση: Ιωάννης Γάλλος (ΑΠΘ), Δημήτριος Γεωργιάδης (ΕΚΠΑ), Αθανάσιος Γκιμήσης (ΕΚΠΑ), Γεώργιος Κόκοτος (ΕΚΠΑ), Αλέξανδρος Κουμπής (ΑΠΘ), Βιολέττα Κωνσταντίνου (ΓΠΑ), Κωνσταντίνος Λίτινας (ΑΠΘ), Βικτωρία Μαγκριώτη (ΕΚΠΑ), Θωμάς Μααυρομούστακος (ΕΚΠΑ), Παναγιώτα Μουτεβελή-Μηνακάκη (ΕΚΠΑ)

Περιεχόμενο: Ανασκόπηση Γενικής Χημείας: Ηλεκτρόνια, Δεσμοί και Μοριακές Ιδιότητες. Μοριακές Αναπαραστάσεις. Οξέα και Βάσεις. Αλκάνια και Κυκλοαλκάνια. Στερεοϊσομέρεια. Χημική Δραστικότητα και Μηχανισμοί. Αντιδράσεις Υποκατάστασης. Αλκένια: Δομή και Παρασκευές μέσω Αντιδράσεων Απόσπασης. Αντιδράσεις Προσθήκης Αλκενίων. Αλκύνια. Ριζικές Αντιδράσεις. Σύνθεση. Αλκοόλες και Φαινόλες. Αιθέρες και Εποξείδια. Θειόλες και Σουλφίδια.

Στοιχεία έκδοσης: Έτος έκδοσης 2015, σελ. 856, ISBN : 978-618-5173-01-2.

Έκδοση-διάθεση: Utopia, Αγίου Ιωάννου & Ελευθερίας, Αγία Παρασκευή 15342, τηλ. 210-6997706

E-mail (εκδότη): info(at)utopiapublishing.gr, E-shop: http://www.utopiapublishing.gr/

E-mail (επιμελητή):  gkokotos(at)chem.uoa.gr


 

Τίτλος: Οργανική Χημεία, Τόμος ΙΙ

Συγγραφέας: David Klein

Γενική Επιμέλεια: Γεώργιος Κόκοτος

Επιμέλεια – Μετάφραση: Ιωάννης Γάλλος (ΑΠΘ), Δημήτριος Γεωργιάδης (ΕΚΠΑ), Αθανάσιος Γκιμήσης (ΕΚΠΑ), Γεώργιος Κόκοτος (ΕΚΠΑ), Αλέξανδρος Κουμπής (ΑΠΘ), Βιολέττα Κωνσταντίνου (ΓΠΑ), Κωνσταντίνος Λίτινας (ΑΠΘ), Βικτωρία Μαγκριώτη (ΕΚΠΑ), Θωμάς Μααυρομούστακος (ΕΚΠΑ), Παναγιώτα Μουτεβελή-Μηνακάκη (ΕΚΠΑ)

Περιεχόμενο: Φασματοσκοπία Υπερύθρου και Φασματομετρία Μάζας. Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού. Συζυγιακά π Συστήματα και Περικυκλικές Αντιδράσεις. Αρωματικές Ενώσεις. Αντιδράσεις Αρωματικής Υποκατάστασης. Αλδεΰδες και Κετόνες. Καρβοξυλικά Οξέα και Παράγωγά τους. Χημεία του α Άνθρακα: Ενόλες και Ενολικά Ιόντα. Αμίνες. Υδατάνθρακες. Αμινοξέα, Πεπτίδια και Πρωτεΐνες. Λιπίδια. Συνθετικά Πολυμερή. Εισαγωγή στις Οργανομεταλλικές Ενώσεις.

Στοιχεία έκδοσης: Έτος έκδοσης 2015, σελ. 848, ISBN : 978-618-5173-02-9.

Έκδοση-διάθεση: Utopia, Αγίου Ιωάννου & Ελευθερίας, Αγία Παρασκευή 15342, τηλ. 210-6997706

E-mail (εκδότη): info(at)utopiapublishing.gr, E-shop: http://www.utopiapublishing.gr/

E-mail (επιμελητή):  gkokotos(at)chem.uoa.gr


 

Τίτλος: Οργανική Χημεία για τις Επιστήμες της Ζωής

Συγγραφέας: David Klein

Γενική Επιμέλεια: Γεώργιος Κόκοτος

Επιμέλεια – Μετάφραση: Ιωάννης Γάλλος (ΑΠΘ), Δημήτριος Γεωργιάδης (ΕΚΠΑ), Αθανάσιος Γκιμήσης (ΕΚΠΑ), Γεώργιος Κόκοτος (ΕΚΠΑ), Αλέξανδρος Κουμπής (ΑΠΘ), Βιολέττα Κωνσταντίνου (ΓΠΑ), Κωνσταντίνος Λίτινας (ΑΠΘ), Βικτωρία Μαγκριώτη (ΕΚΠΑ), Θωμάς Μααυρομούστακος (ΕΚΠΑ), Παναγιώτα Μουτεβελή-Μηνακάκη (ΕΚΠΑ)

Περιεχόμενο: Ανασκόπηση Γενικής Χημείας. Μοριακές Αναπαραστάσεις. Οξέα και Βάσεις. Αλκάνια και Κυκλοαλκάνια. Στερεοϊσομέρεια. Χημική Δραστικότητα και Μηχανισμοί Χημικών Αντιδράσεων. Αντιδράσεις Υποκατάστασης. Αλκένια: Δομή και Παρασκευές μέσω Αντιδράσεων Απόσπασης. Αντιδράσεις Προσθήκης Αλκενίων. Αλκύνια. Ριζικές Αντιδράσεις. Αλκοόλες και Φαινόλες. Αιθέρες και Εποξείδια. Θειόλες και Σουλφίδια. Φασματοσκοπία. Αρωματικές Ενώσεις. Αντιδράσεις Αρωματικής Υποκατάστασης. Αλδεΰδες και Κετόνες. Καρβοξυλικά Οξέα και Παράγωγά τους. Χημεία του α Άνθρακα: Ενόλες και Ενολικά Ιόντα. Αμίνες. Υδατάνθρακες. Αμινοξέα, Πεπτίδια και Πρωτεΐνες. Λιπίδια.

Στοιχεία έκδοσης: Έτος έκδοσης 2015, σελ. 1200, ISBN : 978-618-5173-08-1.

Έκδοση-διάθεση: Utopia, Αγίου Ιωάννου & Ελευθερίας, Αγία Παρασκευή 15342, τηλ. 210-6997706

E-mail (εκδότη): info(at)utopiapublishing.gr, E-shop: http://www.utopiapublishing.gr/

E-mail (επιμελητή):  gkokotos(at)chem.uoa.gr


 

Τίτλος: Θεμελιώδεις Αρχές Οργανικής Χημείας

Συγγραφέας: Θ. Μαυρομούστακος, Θ. Τσέλιος, Κ. Παπακωνσταντίνου

Περιεχόμενο: Ο άνθρακας και το θαύμα της ζωής. Αρχές Ονοματολογίας Οργανικών Ενώσεων. Υβριδισμός στις οργανικές ενώσεις. Δομές Lewis. Υβριδικές δομές ή δομές συντονισμού. Αρωματικότητα. Οξέα και βάσεις. Διαμορφώσεις Οργανικών μορίων. Στοιχεία κινητικής και θερμοδυναμικής αντιδράσεων. Στοιχεία στερεοχημείας. Μηχανισμοί χημικών αντιδράσεων. Ηλεκτρονιόφιλη προσθήκη. Αντιδράσεις πυρηνόφιλης υποκατάστασης και αντιδράσεις απόσπασης. Ελεύθερες ρίζες. Μεταθέσεις οργανικών αντιδράσεων. Πυρηνόφιλη προσθήκη στις καρβονυλικές ενώσεις. Αρωματική υποκατάσταση. Αρχές οργανικής σύνθεσης. Επαναληπτικές ασκήσεις.

Στοχεία έκδοσης: Έτος έκδοσης 2014, σελ. 458, ISBN : 978-960-266-387-5.

Έκδοση-διάθεση: Συμμετρία-Σ. Αθανασόπουλος

Ιστότοπος (εκδότη): www.symmetria.gr


 

Τίτλος: Φυτοχημικές Ουσίες της Διατροφής με Αντιοξειδωτικές και Αντικαρκινικές Ιδιότητες. Προστατευτικός ρόλος για κακοήθεις νεοπλασίες, καρδιαγγειακές και νευροεκφυλιστικές παθήσεις

Συγγραφέας: Αθανάσιος Βαλαβανίδης

Περιεχόμενο: Φυτοχημικές ουσίες, φωτοσύνθεση και φυτοπροστασία – Μελέτες βιοσύνθεσης και ο ρόλος των βιταμινών.- Προστασία φυτών, δευτερογενείς μεταβολίτες, αντιμετώπιση μικροβιακών παραγόντων – Φυτοχημικές ουσίες με αντικαρκινικές ιδιότητες και επιδημιολογικές έρευνες – Μηχανισμοί δράσης και αναστολής καρκινογένεσης – Μελέτες αντικαρκινικής δράσης in vitro &  in vivo- Φυτοχημικές ουσίες με αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση- πρόληψη νευροεκφυλιστικών παθήσεων – Αντιοξειδωτική ικανότητα, φυτικά προϊόντα, πολυφαινόλες – Φυσικά προϊόντα για χημειοθεραπεία διαφόρων τύπων καρκίνων – Βιοδείκτες οξειδωτικών βλαβών στο κυτταρικό  DNA (8-υδροξυ-2’-δεοξυγουανοσίνη). Πρόσθετη βιβλιογραφία-βιβλία για φυτοχημικές ουσίες, ελεύθερες ρίζες και καρκινογένεση.

Στοχεία έκδοσης: Έτος έκδοσης 2011, σελ. 171, ISBN : 978-960-452-126-5.

Έκδοση-διάθεση: ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, Αδριανείου3 & Κατεχάκη, 11525 Αθήνα (Ν.Φυχικό), τηλ. 210-6714371

E-mail (εκδότη): BetaMedArts(at)hol.gr, E-shop: www.betamedarts.gr

E-mail (συγγραφέα):  valavanidis(at)chem.uoa.gr


 

Τίτλος: Μοριακή Μοντελοποίηση. Εφαρμογές στην Οργανική και Φαρμακευτική Χημεία.

Συγγραφέας: Θ. Μαυρομούστακος, Π. Ζουμπουλάκης

Επιμέλεια σχημάτων: Κ. Παπακωνσταντίνου

Περιεχόμενα: Μοριακή μοντελοποίηση και πρόβλεψη μοριακών ιδιοτήτων. Το φάρμακο και η πορεία του προς την Ιθάκη, Χρήση Η/Υ στη μελέτη της διαμόρφωσης φαρμακευτικών μορίων. Ο ρόλος της τρισδιάστατης δομής στον καθορισμό των βιολογικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων των μορίων. Υπολογισμός Ενέργειας μοριακού συστήματος. Μέθοδοι ελαχιστοποίησης ενέργειας. Διαμορφωτική ανάλυση, Προσομοίωση μοριακών συστημάτων, Πρόσδεση φαρμακευτικών μορίων σε ενεργά κέντρα υποδοχέων. Χρήση Κβαντομηχανικών μεθόδων στην Οργανική και Φαρμακευτική Χημεία. Πεπτιδομιμητισμός. Η δομή της «λιποειδούς διπλοστιβάδας» των μεμβρανών ως καθοριστικός παράγοντας της βιοδραστικότητας των φαρμακευτικών μορίων. Γενικά συμπεράσματα. Μελλοντικές προοπτικές μοριακής μοντελοποίησης.

Στοιχεία έκδοσης: Έτος έκδοσης 2007, σελ. 307, ISBN : 978-960-89486-5-5.

E-mail (εκδότη): parisianos(at)b-designs.gr / www.jb-designs.gr/parisianos


 

Τίτλος: NMR. Αρχές και Εφαρμογές Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού στην Ιατρική, Φαρμακευτική Χημεία, Βιοχημεία και χημεία τροφίμων και ποτών.

Συγγραφέας: Θ. Μαυρομούστακος, Ι. Ματσούκας

Επιμέλεια σχημάτων: Κ. Παπακωνσταντίνου

Περιεχόμενα: Αρχές Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού και Οργανολογίας. Χημική Μετατόπιση. Σύζευξη στροφορμών. Συμμετρία και δυναμική στον Πυρηνικό Μαγνητικό Συντονισμό. Φασματοσκοπία Άνθρακα-13. Ετεροπυρηνική Φασματοσκοπία και Φασματοσκοπία δύο διαστάσεων. Πυρηνικό φαινόμενο Οverhauser (Nuclear Overhauser Effect). Χρόνοι εφησυχασμού. Υπολογιστική Χημεία ως ανεκτίμητο εργαλείο στο σχεδιασμό φαρμακευτικών μορίων. Μελέτη ευνοϊκών διαμορφώσεων βιοδραστικών μορίων με συνδυασμό υπολογιστικής χημείας και Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού. Διαμορφωτική ανάλυση Βιομορίων-Πεπτίδια. Διαμορφωτική ανάλυση βιομορίων-Νουκλεϊνικά οξέα. Διαμορφωτική ανάλυση βιομορίων-Σάκχαρα. Λιπίδια Αιθερολιπίδια-Μελέτη ευνοϊκών διαμορφώσεων βιοδραστικών μορίων με συνδυασμό υπολογιστικής χημείας και Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού. Διαμορφωτική ανάλυση φαρμακευτικών μορίων-Στεροειδή, Αλκαλοειδή, Τερπενοειδή, Φλαβοειδή, Κανναβινοειδή, Αδαμαντανικά παράγωγα. Εφαρμογές Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού στα Ποτά και Τρόφιμα, Ιατρική και Βιοχημεία.

Στοιχεία έκδοσης: Έτος έκδοσης 2006, σελ. 623, ISBN : 978-960-89486-5-5.

E-mail (εκδότη): parisianos(at)b-designs.gr / www.jb-designs.gr/parisianos


 

Τίτλος: NMR. Χρήση Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού στη μελέτη φαρμακευτικών ουσιών, ζεόλιθων, πολυμερών, αρχαιολογικών ευρημάτων.

Συγγραφέας: Αθανάσιος Βαλαβανίδης

Επιμέλεια σχημάτων: Κ. Παπακωνσταντίνου

Περιεχόμενα: Σύντομη ιστορική περιγραφή ανακάλυψης NMR. Εφαρμογές του Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού στερεής κατάστασης (ssNMR) στη Φαρμακευτική Χημεία, Ζεόλιθους, Πολυμερή και Αρχαιομετρία.

Στοιχεία έκδοσης: Έτος έκδοσης 2006, σελ. 198, ISBN : 96086193-1-9. (www.eie.gr)

E-mail (συγγραφέα):  tmavrom(at)chem.uoa.gr


 

Τίτλος: Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων. Φασματοσκοπία υπερύθρου, πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, φασματομετρίας μαζών, υπεριώδους-ορατού, Raman  και ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού.

Συγγραφέας: Αθανάσιος Βαλαβανίδης

Περιεχόμενα: Το βιβλίο αυτό είναι νέα και εμπλουτισμένη έκδοση φασματοσκοπικών μεθόδων στην Οργανική Χημεία με πλούσια βιβλιογραφία μέχρι το 2006, εφαρμογές νέων τεχνικών φασματοσκοπίας και πηγών φασματοσκοπικών δεδομένων στο διαδίκτυο. Υλη και ακτινοβολία. Βασικές αρχές κβαντομηχανικής. Αλληλεπίδραση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και ύλης. Πρακτικές πλευρές της φασματοσκοπίας. Υπέρυθρη φασματοσκοπία (IR). Τεχνικές IR και ερμηνεία φασμάτων διαφόρων κατηγοριών οργανικών ενώσεων. Χαρακτηριστικές απορροφήσεις IR διαφόρων ομάδων οργανικών ενώσεων. Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός (ΠΜΣ). Τεχνικές ΠΜΣ και εφαρμογές. Φασματοσκοπία ΠΜΣ με παλμική τεχνική μετασχηματισμού Fourier. Ανάλυση και ερμηνεία φασμάτων 1H και 13C-NMR. Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού δύο διαστάσεων. Υπερίωδης και Ορατή Φασματοσκοπία. Φασματομετρία Μαζών. ΦασματοσκοπίαRaman. Φασματοσκοπία Ηλεκτρονικού Παραμαγνητικού Συντονισμού. Παράρτημα: Πηγές και βάσεις δεδομένων για φασματοσκοπία οργανικών ενώσεων στο διαδίκτυο. Εικόνες φασματοφωτομέτρων, πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, υπεραγώγιμων μαγνητών, κ.λπ.

Στοιχεία έκδοσης: Έκδοση Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2006. Διατίθεται από τον συγγραφέα σε ηλεκτρονική μορφή. Τηλ. 210-7274479, 7274763,

E-mail (συγγραφέα):  valavanidis(at)chem.uoa.,gr


 

Τίτλος: Ελεύθερες Ρίζες στην Οργανική Χημεία. Φυσικοχημικές ιδιότητες, φασματοσκοπία, μηχανισμοί ελευθέρων ριζών, σύνθεση οργανικών ενώσεων και εφαρμογές

Συγγραφέας: Αθανάσιος Βαλαβανίδης

Περιεχόμενα: Το βιβλίο αυτό είναι η δεύτερη έκδοση με παρόμοιο τίτλο, εμπλουτισμένο με νέα κεφάλαια και βιβλιογραφία μέχρι το 2006. Αποτελεί μία προσφορά στους φοιτητές του Τμήματος Χημείας για την επιστήμη της χημείας των ελευθέρων ριζών. Βασικές έννοιες, σχηματισμός και σταθερότητα ελευθέρων ριζών. Φασματοσκοπία Ηλεκτρονικού Παραμαγνητικού Συντονισμού (ΗΠΣ). Μεθοδολογία παραγωγής και μελέτης φασμάτων ελευθέρων ριζών με ΗΠΣ και άλλες μεθόδους. Αντιδράσεις ελευθέρων ριζών στην Οργανική Χημεία. Κατηγορίες αντιδράσεων και μηχανισμών μέσω ελευθέρων ριζών: κυκλοποίηση, μεταθέσεις, αρωματική υποκατάσταση, κ.λπ. Μηχανισμοί και εφαρμογές των ελευθέρων ριζών στην Οργανική Χημεία. Φυσικοχημικές μελέτες ελευθέρων ριζών. Πολυμερισμός με ελεύθερες ρίζες και εφαρμογές στην χημεία  των πολυμερών. Εφαρμογές: χημεία οξειδωτικών βλαβών στο DNA,  αντιοξειδωτικές ουσίες στα τρόφιμα, εφαρμογές στη βιολογία και την ιατρική.

Στοιχεία έκδοσης: ΄Εκδοση, Τμήμα  Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 2006. ISBN: 960-91415-0-1. Διατίθεται από τον συγγραφέα σε ηλεκτρονική μορφή, τηλ.: 210-7274479, 7274763

E-mail (συγγραφέα):  valavanidis(at)chem.uoa.gr


 

Τίτλος: Ελεύθερες Ρίζες και ο Ρόλος τους στα Βιολογικά Συστήματα: Βιοχημικές λειτουργίες και μεταβολισμός, αντιοξειδωτικοί μηχανισμοί, οξειδωτικό stress, γήρανση και ασθένειες φθοράς

Συγγραφέας: Αθανάσιος Βαλαβανίδης

Περιεχόμενα: Το βιβλίο αυτό είναι το τρίτο στη σειρά των εκδόσεων ΒΗΤΑ μετά από το «Περιβάλλον και Κακοήθεις Νεοπλασίες» (2000) και «Ελεύθερες Ρίζες και Μηχανισμοί Καρκινογένεσης» (2003). Οι ελεύθερες ριζες (ΕΡ) αποτελούν σημαντικό τμήμα των βιοχημικών λειτουργιών και του μεταβολισμού των βιολογικών συστημάτων. Πολυάριθμες έρευνες των τελευταίων 30 χρόνων διερεύνησαν τον καθοριστικό ρόλο των ΕΡ και τη σημασία τους σε πολλές φυσιολογικές και παθοφυσιολογικές δράσεις στα έμβια όντα. Τίτλοι κεφαλαίων: – Εξέλιξη της ζωής και αερόβιοι βιολογικοί οργανισμοί. Φυσιολογικές και επιβλαβείς βιοχημικές δράσεις του οξυγόνου και των οξυγονούχων ΕΡ – ΕΡ και ενδοκυτταρικοί ενζυματικοί αντιοξειδωτικοί μηχανισμοί – Αντιοξειδωτικές εξωκυτταρικές ουσίες στα βιολογικά συστήματα. – ΕΡ και οξειδωτικό stress – Λιπιδική υπεροξείδωση και ΕΡ. Οξείδωση των λιποπρωτεϊνών και ο ρόλος τους στα καρδιαγγειακά νοσήματα – Το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ·) ως ΕΡ και ενδοκυτταρικός νευροδιαβιβαστής – ΕΡ και γήρανση.  Ο ρόλος της συσσώρευσης οξειδωτικών βλαβών και εκφυλιστικών φαινομένων στη γήρανση του ανθρώπου – Παθολογικές καταστάσεις και ασθένειες φθοράς στον άνθρωπο, που σχετίζονται άμεσα με μηχανισμούς ΕΡ – Βιοδείκτες οξειδωτικού stress σε βιολογικά συστήματα και εφαρμογές στην περιβαλλοντική τοξικολογία και οικοτοξικολογία – Παράρτημα. Βιβλιογραφία για ΕΡ (χημεία, βιοχημεία, βιολογία, ιατρική) (1996-2005). Τα κεφάλαια περιλαμβάνουν αναλυτική επιστημονική βιβλιογραφία, πλούσια εικονογράφιση και τις σημαντικότερες έρευνες στον τομέα των ΕΡ μέχρι και το τέλος του 2005. Στο παράρτημα περιλαμβάνονται 160 βιβλία σε χρονολογική σειρά.

Στοιχεία έκδοσης – Διάθεση: Εκδόσεις: ΒΗΤΑ Medical arts, Αθήνα, 2006, σελ. 207

E-mail (εκδότη): BetaMedArts(at)hol.gr, E-shop: www.betamedarts.gr

E-mail (συγγραφέα):  valavanidis(at)chem.uoa.gr


 

Τίτλος: Ελεύθερες Ρίζες και Μηχανισμοί Καρκινογένεσης: Ο ρόλος των ελευθέρων ριζών και οξειδωτικών ενώσεων στην έναρξη και προαγωγή κακοήθων νεοπλασιών στον άνθρωπο.

Συγγραφέας: Αθ. Βαλαβανίδης

Περιεχόμενα: Eλεύθερες ρίζες και μηχανισμοί καρκινογένεσης – Ελεύθερες ρίζες , Μηχανισμοί οξειδωτικών βλαβών στο DNA των κυττάρων και καρκινογένεση – Ο ρόλος των βιταμινών, θρεπτικών μικροσυστατικών και ιχνοστοιχείων της διατροφής στην προστασία της γονιδιακής σταθερότητας του DNA από οξειδωτικές βλάβες και την πρόληψη κακοήθων νεοπλασιών – Ελεύθερες ρίζες στην πίσσα και στην αέρια φάση του καπνού του τσιγάρου και ο ρόλος τους στις κακοήθεις νεοπλασίες στον άνθρωπο – Ο ρόλος του σιδήρου στους μηχανισμούς ελευθέρων ριζών σε βιολογικά συστήματα – Μέταλλα και κακοήθεις νεοπλασίες – Εισπνεόμενα αιωρούμενα Σωματίδια, μηχανισμοί ελευθέρων ριζών και κακοήθη νεοπλάσματα στον αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου – Αντιοξειδωτικές ουσίες και βιταμίνες της διατροφής στην πρόληψη του κινδύνου για κακοήθεις νεοπλασίες στον άνθρωπο.

Στοιχεία έκδοσης: Xρόνος έκδοσης 2003, σελ. 162, ISBN: 960-8071-49-6.

Διάθεση:   Εκδόσεις ΒΗΤΑ Medical Arts, Αδριανείου 3, 11525 Αθήνα, Τηλ: 210-6714371-6714340, Fax: 210-6715015

E-mail (εκδότη): BetaMedArts(at)hol.gr, E-shop: www.betamedarts.gr

E-mail (συγγραφέα):  valavanidis(at)chem.uoa.,gr


 

Τίτλος: Drug Discovery and Design:Medical Aspects

Συγγραφείς: Ι. Ματσούκας, Θ. Μαυρομούστακος 

Περιεχόμενα: Αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου βιβλίου και περιέχει 37 άρθρα ανασκόπησης και πρωτότυπα άρθρα στα οποία σχετίζονται με την ανακάλυψη καινοτόμων φαρμακευτικών μορίων. Στόχος των δύο βιβλίων είναι να καλυφθεί όσο το δυνατό ευρύτερο φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων στην ανακάλυψη καινοτόμων φαρμακευτικών μορίων.

Στοιχεία έκδοσης: Έτος έκδοσης 2002, σελ. 324, ISSN : 0929-6743.

Διάθεση: IOS PRESS


 

Τίτλος: Lipases & Lipids: Structure, Function & Biotechnological Applications

Συγγραφείς: Γεώργιος Κόκοτος, Βιολέττα Κωνσταντίνου-Κόκοτου

Περιεχόμενα: Περιλαμβάνονται 29 άρθρα ανασκόπησης και πρωτότυπες ανακοινώσεις επιλεγμένες από τις εργασίες που παρουσιάσθηκαν στο διεθνές συνέδριο “Lipases and Lipids: Structure, Function and Biotechnological Applications” που διεξήχθη στη Σαντορίνη 6-8 Μαΐου 1999. Τα 6 Κεφάλαια του βιβλίου είναι: Δομή και λειτουργία των λιπασών – Φυσικοχημική συμπεριφορά των λιπιδίων και η επίδρασή της στη δραστικότητα των λιπασών – Έκφραση και ρύθμιση των λιπασών – Λιπάσες στην οργανική σύνθεση-Εκλεκτικότητα των λιπασών – Λιπάσες και λιπίδια βιοϊατρικού ενδιαφέροντος  – Βιοτεχνολογικές εφαρμογές των λιπασών.

Στοιχεία έκδοσης: Έτος έκδοσης 2000, σελ. 411. ISBN 960-524-111-0.

Διάθεση: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 71110, ταχ. θυρ. 1527, τηλ. (081) 394235, Αθήνα 10681, Μάνης 5, τηλ. 210-3818372.


 

Τίτλος: Bioactive Peptides in Drug Discovery and Design:Medical Aspects

Συγγραφείς: Ι. Ματσούκας, Θ. Μαυρομούστακος

Περιεχόμενα: Το βιβλίο περιέχει 29 άρθρα ανασκόπησης και πρωτότυπα άρθρα στα οποία σχετίζονται με την ανακάλυψη καινοτόμων φαρμακευτικών μορίων. Καλύπτεται ένα φάσμα εφαρμογών σχετιζόμενων με σύνθεση, διαμορφωτική ανάλυση, βιολογική αποτίμηση και κλινικές μελέτες γνωστών και καινοτόμων φαρμακευτικών μορίων.

Στοιχεία έκδοσης: Έτος έκδοσης 1999, σελ. 300, ISSN : 0929-6743.

Διάθεση: IOS PRESS


 

Τίτλος: NMR. Χρήση Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού στο σχεδιασμό και στη σύνθεση φαρμακευτικών μορίων, στην ιατρική και στη χημεία τροφίμων

Συγγραφείς: Θ. Μαυρομούστακος, Ι. Ματσούκας

Περιεχόμενα: Εισαγωγή στον Πυρηνικό Μαγνητικό Συντονισμό. Ανάλυση Διαμόρφωσης Φαρμακευτικών Μορίων. Υπολογιστική Χημεία και Μοριακά Γραφικά, Χρήση τους στο Σχεδιασμό Πεπτιδομιμητικών Μορίων. Σχεδιασμός Πεπτιδομιμητικών μορίων. Μελέτη Διαμόρφωσης Βιοδραστικών Μορίων με συνδυασμό υπολογιστικής Χημείας και Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού. Ποσοτικός Προσδιορισμός και Νοθεία Ποτών και Τροφίμων. Διαφοροποίηση καλοήθων και κακοήθων νεοπλασμάτων.

Στοιχεία έκδοσης: Έτος έκδοσης 1998, σελ. 203, ISBN : 96086193-00.

Διάθεση: ΕΙΕ, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 (www.eie.gr)


 

Τίτλος: Χημεία Φυσικών Προϊόντων

Συγγραφέας: Βαλ. Ιγνατιάδου – Ραγκούση

Περιεχόμενα: Εισαγωγή: Πηγές φυσικών προϊόντων – Ταξινόμηση – Απομόνωση – Ταυτοποίηση – Βιοσύνθεση. Αντιπροσωπευτικές τάξεις: Φαινολικές ενώσεις – Τερπενοειδή – Στεροειδή – Αλκαλοειδή – Φυσικά εντομοκτόνα – Σημειοχημικές ουσίες. Η επεξεργασία των παραπάνω τάξεων επικεντρώνεται στις πηγές, τη χημική δομή και εργαστηριακή σύνθεση, με σύντομη αναφορά στη βιοσυνθετική προέλευση και βιολογική δράση.

Στοιχεία έκδοσης: Χρόνος έκδοσης 1996, 1998, σελ. 340

Διάθεση: –


 

Τίτλος: Θέματα Βιοοργανικής Χημείας

Συγγραφείς: Χρ. Τζουγκράκη, Γ. Κόκοτος

Περιεχόμενα: (Ι). Αμινοξέα, εργαστηριακή σύνθεση αμινοξέων, πεπτίδια, σύνθεση πεπτιδίων σε διάλυμα, μέθοδοι προστασίας δραστικών ομάδων, μέθοδοι σχηματισμού πεπτιδικού δεσμού, πεπτίδια κυστίνης, ρακεμίωση, σύνθεση σε στερεά φάση, ημισύνθεση πρωτεϊνών, προσδιορισμός δομής πολυπεπτιδίων. (ΙΙ) Φωσφορικοί εστέρες, μέθοδοι σύνθεσης φωσφορικών, πυροφωσφορικών και κυκλικών φωσφορικών εστέρων. Υδρόλυση φωσφορικών εστέρων. (ΙΙΙ) Νουκλεϊνικά οξέα, χημική σύνθεση πολυνουκλεοτιδίων, προστασία δραστικών μονάδων, μέθοδοι ενεργοποίησης και σύζευξης. (IV) Σάκχαρα, παράγωγα μονοσακχαριτών και προστατευτικές ομάδες, αμινοσάκχαρα, δεοξυσάκχαρα, κυκλιτόλες, σύνθεση γλυκοζιτών, γλυκοπρωτεΐνες, ανάλυση διαμόρφωσης σακχάρων. (V) Βιβλιογραφία στα παραπάνω. (VI) Ασκήσεις.

Στοιχεία έκδοσης: Χρόνος έκδοσης 1993, ανατυπώσεις 1995, 1997, σελ. 298. ISBN 960-220-401-X.

Διάθεση: τηλ. 210-7274130, 210-7274462.