Menu

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1ο Εξάμηνο

101. ΦΥΣΙΚΗ Ι ( Yποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Iστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM230/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή, μαθηματική εισαγωγή φυσικής. Μέτρηση και μονάδες. Στατική. Δυνάμεις. Κινητική. Σχετική κίνηση. Δυναμική σώματος. Έργο. Ενέργεια. Δυναμική συστήματος σωμάτων. Δυναμική στερεού. Ταλαντώσεις. Μηχανική ρευστών. Γεωμετρική Οπτική
 • Συγγράμματα: 1) Πανεπιστημιακή Φυσική, Τόμος Α, H.Young, R. Freedman, εκδόσεις Παπαζήση. 2) Φυσική, Τόμος Ι, D. Halliday, R. Resnik, J. Walker, εκδόσεις Γ. Δάρδανος και Σία Ε.Ε.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

104. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ( Yποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 6 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 10 )

 • Iστοσελίδα μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/CHEM335/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Πραγματικοί αριθμοί. Γενικά περί συναρτήσεων. Ακολουθίες και σειρές πραγματικών αριθμών. Πραγματικές συναρτήσεις μιάς πραγματικής μεταβλητής: όρια, συνέχεια, παράγωγος, ολοκλήρωμα, μελέτη συνάρτησης. Διαφορικές εξισώσεις. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις α΄τάξης. Διαφορικές εξισώσεις Bernoulli. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις β΄τάξης με σταθερούς συντελεστές. Γενική λύση γενικής δ.ε. β΄ τάξης.Η μέθοδος των προσδιοριστέων συντελεστών. Εισαγωγή στο χώρο Rn. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Ορια. Συνέχεια. Μερικές παράγωγοι. Κλίση. Κατευθυνόμενη παράγωγος. Κρίσιμα σημεία. Μερικές παράγωγοι δεύτερης τάξης. Εσσιανός πίνακας.Τοπικά ακρότατα. Κριτήριο χαρακτηρισμού κρίσιμων σημείων. Διπλά ολοκληρώματα, πολικός μετασχηματισμός, αλλαγή τάξης ολοκλήρωσης. Τριπλά ολοκληρώματα, κυλινδρικός μετασχηματισμός. Επικαμπύλια ολοκληρώματα α΄και β’ είδους. Εφαρμογές: υπολογισμός έργου διανυσματικού πεδίου. Διανυσματική ανάλυση (διαφορικοί τελεστές). Θεώρημα Green.
 • Συγγράμματα: 1) Γενικά Μαθηματικά, Τόμος Ι (Απειροστικός Λογισμός), Χ. Ε. Αθανασιάδης, Ε. Μ. Γιαννακούλιας, Σ. Χ. Γιωτόπουλος, Συμμετρία, Αθήνα, 2009. 2) Εφαρμοσμένος Απειροστικός Λογισμός, Λ. Ν. Τσίτσας, Συμμετρία, Αθήνα, 2003. 3) Απειροστικός Λογισμός, Τόμος Ι, R. Finey, M. Weir, F. Giordano, Παν/κες Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2005. 4) Σημειώσεις: Διαφορικές Εξισώσεις , Χ.Ε. Αθανασιάδης.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

113. ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ( Yποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 2 / Ώρες Εργαστηρίου: 2 / Πιστωτικές Μονάδες: 5 )

 • Iστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM206
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Περιγραφή ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και λειτουργικών συστημάτων. Ασφάλεια συστήματος. Χρήση διαδικτύου για ανεύρεση επιστημονικών πληροφοριών. Περιοδικά Χημείας και επιστημονικές βάσεις δεδομένων. Επεξεργασία κειμένου. Συγγραφή εργασίας. Λογιστικά φύλλα. Γραφικές παραστάσεις. Λογισμικά σχεδιασμού και μοριακής απεικόνισης. Εφαρμογές στη Χημεία. Σύντομη εισαγωγή στον προγραμματισμό και στα λογικά διαγράμματα.
 • Περιεχόμενο εργ. ασκήσεων: Επεξεργασία κειμένου και μαθηματικών τύπων. Δημιουργία παρουσίασης. Χρήση λογισμικούσχεδιασμού χημικών ενώσεων. Χρήση διαδικτύου για ανεύρεση επιστημονικών πληροφοριών. Λήψη πληροφορίας από περιοδικά Χημείας και επιστημονικές βάσεις δεδομένων. Εισαγωγή και βασικά χαρακτηριστικά Microsoft Excel, Εισαγωγή δεδομένων σε φύλλο εργασίας, Τύποι δεδομένων, συναρτήσεις, ταξινόμηση και φιλτράρισμα δεδομένων, Αναπαράσταση δεδομένων σε γραφήματα, Εκτυπώσεις. Δημιουργία αρχείων μοριακής δομής μέσω εσωτερικών και καρτεσιανών συντεταγμένων και απεικόνιση αυτών στον υπολογιστή.
 • Το εργαστήριο πραγματοποιείται κατά ομάδες φοιτητών στην αίθουσα Η/Υ του Τμήματος Χημείας (αίθουσα Πολυμέσων Τμήματος Χημείας, Αίθουσα ΣΣΑΤΕΣ) και επιβλέπεται από προσωπικό του Τμήματος Χημείας.
 • Συγγράμματα: 1) Βήμα προς Βήμα 7 ΣΕ 1 WINDOWS 10-OFFICE 2016, Μαίρη Γκλαβά, εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ, 2018 2) Σημειώσεις διδασκόντων
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

133. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι ( Yποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 5 / Ώρες Εργαστηρίου: 4 / Πιστωτικές Μονάδες: 10 )

 • Iστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM109
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Άτοµα. Περιοδικό σύστηµα. Χηµικός δεσµός, µόρια. Επιδράσεις µεταξύ των µορίων, καταστάσεις της ύλης. Χηµική θερµοδυναµική, Xηµική ισορροπία. Χηµική κινητική, Mηχανισµοί αντιδράσεων. ∆ιαλύµατα. Οξέα και βάσεις. Σύµπλοκα. Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, διαγράµµατα κανονικών δυναµικών (Latimer), καταστάσεων οξείδωσης (Frost), E = f(pH) (Pourbaix).
 • Συγγράμματα: 1) “Βασικές Αρχές Ανόργανης Χηµείας», Γ. Πνευµατικάκης, Χ. Μητσοπούλου, Κ. Μεθενίτης (UNIBOOKS IKE) 2006. 2) «Βασική Ανόργανη Χηµεία (Έκδοση 3η)”, Cotton, Wilkinson, Gauss, µετάφραση (εκδ. Παρισιάνου Α.Ε.) 2015. 3) “Σύγχρονη Γενική Χηµεία» (10η ∆ιεθνής Έκδοδη)”, Darrell Ebbing, Steven Gaummon, µετάφραση (εκδ. Τραυλός & Σια Ο.Ε.) 2014
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF
 • Iστοσελίδα εργαστηρίου: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM246
 • Περιεχόμενο εργ. ασκήσεων: Βασικές εργαστηριακές τεχνικές. Μελέτη διαλυτότητας αλάτων. Φαινόμενος βαθμός διαστάσεως. Χημική ισορροπία ανόργανων συστημάτων (A). pH – ρυθμιστικά διαλύματα. Προσδιορισμός pKa. Θερμότητα αντιδράσεων. Οξειδοαναγωγή. Αρχές χημικής κινητικής. Σύνθεση συμπλόκων. Νόμος Lambert-Beer. Μέθοδος συνεχών μεταβολών Job.
 • Διαμόρφωση βαθμού: Ο βαθμός του εργαστηρίου καθορίζεται από τα εξής:
 • α) Από την επιμελή και επιτυχή εκτέλεση των πειραμάτων.- Εξετάσεις προφορικές ή γραπτές στην άσκηση της ημέρας. β) Από τον τρόπο παρουσίασης και αξιολόγησης των πειραματικών αποτελεσμάτων στο εργαστηριακό ημερολόγιο. γ) Από τον μέσο όρο των δύο προόδων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Στην πρώτη πρόοδο εξετάζεται το περιεχόμενο των πέντε πρώτων εργαστηριακών ασκήσεων και δίδεται αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους και η δεύτερη το περιεχόμενο των υπολοίπων τεσσάρων. Ο βαθμός του εργαστηρίου υπολογίζεται ως εξής:
 • {0,3 × βαθμοί [(α)+(β)]:2} + {0,7 × βαθμός (γ)}
 • Στην περίπτωση που ο ασκούμενος έχει ολοκληρώσει το εργαστηριακό μέρος των ασκήσεων, αλλά έχει εργαστηριακό βαθμό μικρότερο του 5, τότε του παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε τμηματική εργαστηριακή εξέταση τον Σεπτέμβριο. Σε περίπτωση αποτυχίας και στην τμηματική εργαστηριακή εξέταση, τότε, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος θα δηλώσει το αντίστοιχο μάθημα, έχει τη δυνατότητα συμμετοχής εκ νέου στις γραπτές προόδους. Δεν πραγματοποιείται τμηματική εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουάριου-Φεβρουαρίου.
 • Συγγράμματα: “Εργαστηριακές Ασκήσεις Γενικής και Ανόργανης Χημείας” Χ. Μητσοπούλου, Κ. Μεθενίτης, Α. Καραλιώτα, Μ. Παπαρηγοπούλου, Δ. Σταμπάκη, Ι. Μαρκόπουλος, Π. Κυρίτσης, Ν. Ψαρουδάκης, Γ. Καλατζής (UNIBOOKS IKE) 2005.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

2ο Εξάμηνο

201. ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ ( Yποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/PHYS237/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Ηλεκτρικά πεδία. Νόμος Gauss. Ηλεκτρικό δυναμικό. Χωρητικότητα και διηλεκτρικά. Ηλεκτρικό ρεύμα και αντίσταση. Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος. Μαγνητικά πεδία. Πηγές μαγνητικών πεδίων. Νόμος Faraday. Επαγωγή. Κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Η φύση του φωτός και οι νόμοι της γεωμετρικής οπτικής. Σύνθεση εικόνας. Συμβολή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Περίθλαση και πόλωση.
 • Συγγράμματα: 1) Πανεπιστημιακή Φυσική, Τόμος Β, H.Young, R. Freedman, εκδόσεις Παπαζήση. 2) Φυσική, Τόμος ΙΙ, D. Halliday, R. Resnik, J. Walker, εκδόσεις Γ. Δάρδανος και Σία Ε.Ε.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

205. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ( Yποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος:
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Διανυσματικοί χώροι. Πίνακες. Ορίζουσες. Γραμμικά συστήματα, γραμμικές απεικονίσεις, χαρακτηριστικά μεγέθη τελεστών και πινάκων (ιδιοανύσματα, ιδιοτιμές, ιδιοχώροι κ.λπ.). Διαγωνοποίηση πινάκων. Στοιχεία διανυσματικό λογισμού. Γεωμετρία στο επίπεδο (ευθεία κάθετος, αλλαγή συντεταγμένων, κωνικές τομές, εφαπτομένη. Γεωμετρία στον τριδιάστατο χώρο (ευθεία, επίπεδο, κλασικές επιφάνειες), χώροι με εσωτερικό γινόμενο, ορθογωνιότητα). Παραδείγματα και ασκήσεις στην παραπάνω ύλη.
 • Συγγράμματα: 1) Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία, Α. Χρυσάκης, εκδόσεις Αυτοέκδοση. 2) Γραμμική Άλγεβρα, Α. Φελλούρης, εκδόσεις Αυτοέκδοση 
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

213Θ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ( Yποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 5 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 7 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM164/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στην Αναλυτική Χημεία, Διαλύματα, συγκέντρωση διαλυ­μάτων, μονάδες συγκέντρωσης. Στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων. Ισορ­ρο­πίες ασθενών οξέων και βάσεων. Ιοντισμός ύδατος, pH. Ογκομετρική ανάλυση, στοι­χειομε­τρία, σφάλματα ογκομέτρησης. Ογκο­μετρήσεις εξουδετέρωσης, οξυμετρία και αλκα­λιμετρία. Ισορ­ροπίες οξειδοαναγωγικών συστη­μάτων. Οξειδοαναγωγικές ογκομετρήσεις. Ισορ­ροπίες που περιλαμβάνουν δυσδιάλυτες ενώσεις και τα ιόντα τους, γινόμενο διαλυ­τό­τη­τας. Σταθμική ανά­λυση, εφαρμογές. Ογκομετρήσεις καθίζησης. Ισορ­ρο­­πίες συμ­πλό­κων ιόντων. Συμπλο­κο­μετρικές ογκομετρήσεις. Ογκομετρήσεις σε μη υδατικούς διαλύτες. Εφαρ­μο­γές ογκομετρικής ανάλυσης. Οργανική ανάλυση.
 • Συγγράμματα: 1) Skoog, West, Holler, Crouch «Θεμελιώδεις Αρχές της Αναλυτικής Χημείας», 2) e-book «Αναλυτική Χημεία», Α. Καλοκαιρινός.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

213Π. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ( Yποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 0 / Ώρες Εργαστηρίου: 8 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM164/
 • Περιεχόμενο εργ. ασκήσεων: Εισαγωγή στην ποιοτική ανάλυση ανιόντων και κατιόντων. Χαρα­κτη­ριστικές αντιδράσεις επιλεγμένων κατιόντων και ανιόντων. Ποιοτική ανάλυση κραμά­των και μειγ­μά­των αλάτων. Εισαγωγή στην ποσοτική ανάλυση, ογκομετρικές αναλύσεις (οξυ­με­τρία, αλκαλιμετρία, αργυρο­μετρία, συμπλοκομετρία, μαγγανιομετρία, ιωδομετρία). Σταθμική ανάλυση.
 • Διαμόρφωση ενιαίου βαθμού: Σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκή­­­σεων, γίνονται δύο (2) υποχρεωτικές γραπτές εξετάσεις (πρόοδοι), από τις οποίες προ­κύπτει ένας μέσος όρος (Α). Ο κάθε φοιτητής επίσης αξιολογείται από τον υπεύθυνο της ομάδας του με τον βαθ­μό της Εργαστηριακής επίδοσης (βαθμός τετραδίου, Β) ανάλογα με: (ι) την επιμελή και επιτυχή εκτέλεση των πειραμάτων, (ιι) την κριτική παρου­σία­ση και αξιο­λόγηση των αποτελεσμάτων Ο ενιαίος βαθμός υπολογίζεται ως:
 • (Α+Β)/2. Στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου θα δίνεται ενιαία εξέταση της ύλης των δύο προόδων. Προκειμένου να θεωρηθεί πως κάποιος φοιτητής έχει περάσει το μάθημα θα πρέπει τόσο ο βαθμός Α όσο και ο βαθμός Β να είναι προβιβάσιμοι (≥5). Οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις εργαστηριακές ασκήσεις δεν έχουν το δικαίωμα συμετοχής στις προόδους και στην εξέταση του Σεπτεμβρίου. Ο βαθμός εργαστηριακής επίδοσης (Β), εφόσον είναι προβιβάσιμος, παραμένει μέχρι να επιτευχθεί προβιβάσιμος βαθμός και στις γραπτές εξετάσεις (Α).
 • Συγγράμματα: Σημειώσεις εργαστηρίου των διδασκόντων
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

232Θ. ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ II ( Yποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 5 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM110/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Χημεία των στοιχείων των κύριων ομάδων του Περιοδικού Πίνακα. Υδρογόνο. Ομάδα ευγενών αερίων. Ομάδα αλογόνων. Ομάδα οξυγόνου. Ομάδα αζώτου. Ομάδα άνθρακα. Ομάδα βορίου. Αλκάλια και αλκαλικές γαίες. Ψευδάργυρος, κάδμιο και υδράργυρος. Λανθανίδες και Ακτινίδες. Ιδιότητες των στοιχείων και των ενώσεων τους και μεταβολή τους βάσει γενικών αρχών της Χημείας (δομή, υποκατάσταση, φυσικές και χημικές ιδιότητες). Ανόργανη χημική τεχνολογία. Εφαρμογές σε υλικά, κατάλυση, ενέργεια, οργανομεταλλική και βιοανόργανη χημεία.
 •  
 • Συγγράμματα: 1) «Ανόργανη Χημεία Τα στοιχεία» Δ. Κατάκης, Κ. Μεθενίτης, Χ. Μητσοπούλου, Γ. Πνευματικάκης (εκδ. Παπαζήση ΑΕΒΕ) 2002. 2) “Ειδική Ανόργανη Χημεία – Τα Χημικά Στοιχεία και οι Ενώσεις τους” Π. Π. Καραγιαννίδης (εκδ. Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε.) 4η εκδ., 2009.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

232Π. ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ II ( Yποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 0 / Ώρες Εργαστηρίου: 4 / Πιστωτικές Μονάδες: 4 )

 • Ιστοσελίδα εργαστηρίου: https://eclass.uoa.gr/courses/CHEM256/
 • Προϋποθέσεις εγγραφής στα εργαστήρια: Προϋπόθεση για την εγγραφή στα εργαστήρια του μαθήματος είναι η ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων των Πρακτικών Γενικής και Ανόργανης Χημείας Ι.
 • Περιεχόμενο εργ. ασκήσεων: Ανεύρεση βιβλιογραφίας σε σχέση με τη Χημεία. Ομάδα αλογόνων. Στοιχεία της Ομάδας 2. Παρασκευή NaHCO3 και Na2CO3, μέθοδος Solvay. Περιοδικός πίνακας. Ανάληψη μετάλλων από τα ορυκτά τους. Αγωγιμομετρία: Προσδιορισμός δείκτη αλατότητας του εδάφους. Βιβλιογραφική άσκηση-Παρουσίαση. Η βιβλιογραφική άσκηση ανατίθεται με την έναρξη του εργαστηρίου και για την ολοκλήρωσή της, καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, γίνεται ευρεία χρήση του διαδικτύου (internet) και των βάσεων δεδομένων (ISI-WoS, Scopus κ.α.), του MS-OFFICE (word, excel, powerpoint) και των σχεδιαστικών προγραμμάτων (CHEMDRAW, ISIS-DRAW, ACD/ChemSketch). Η παρουσίαση της βιβλιογραφικής άσκησης είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου. Προς το τέλος του εξαµήνου πραγματοποιείται εκπαιδευτική εκδροµή.
 • Διαμόρφωση βαθμού: Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ισχύει ό,τι και για τα Πρακτικά Γενικής και Ανόργανης Χημείας Ι. Ο βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται ως εξής:
 • {0,05 ´ βαθμοί [(α)+(β)]/2} + {0,25 ´ βαθμός (γ)} + {0,7 ´ βαθμός (δ)}
 • όπου (α), (β) όπως στα Πρακτικά Γενικής και Ανόργανης Χημείας Ι, (γ) ο βαθμός της βιβλιογραφικής άσκησης και της παρουσίασης και (δ) ο βαθμός της προόδου. Δεν πραγματοποιείται τμηματική εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου.
 • Συγγράμματα: “Εργαστηριακές Ασκήσεις Ανόργανης Χημείας ΙΙ” Χ. Μητσοπούλου, Κ. Μεθενίτης, Α. Λυμπεροπούλου-Καραλιώτα, Π. Παρασκευοπούλου, σημειώσεις διδασκόντων.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

3ο Εξάμηνο

313. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ( Yποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 2 / Πιστωτικές Μονάδες: 7 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος:http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM100/
 • Προϋποθέσεις εγγραφής στο μάθημα: Προϋπόθεση εγγραφής στο Εργαστήριο του μαθήματος είναι η επιτυχής περάτωση των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος «Αναλυτική Χημεία» (213).
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στις ενόργανες τεχνικές. Τεχνικές ποσοτικοποίησης μετρήσεων (άμεση τεχνική, τεχνική καμπύλη αναφοράς, τεχνική γνωστής προσθήκης, τεχνική εσωτερικού προτύπου). Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Ηλεκτροχημικά στοιχεία (γαλβανικά, ηλεκτρολυτικά). Ποτενσιομετρία (ηλεκτρόδια αναφοράς, μεταλλικά ενδεικτικά ηλεκτρόδια, ηλεκτρόδια μεμβράνης). Εκλεκτικά ηλεκτρόδια. Μέτρηση pH διαλυμάτων. Εφαρμογές στη ανόργανη και οργανική ανάλυση. Ηλεκτρολυτικές τεχνικές. Πόλωση ηλεκτροδίων. Ηλεκτροσταθμική ανάλυση. Κουλομετρικές τεχνικές. Βολταμμετρικές τεχνικές (πολαρογραφία, αναδιαλυτικές τεχνικές, κυκλική βολταμμετρία). Αμπερομετρία (αμπερομετρικές τιτλοδοτήσεις, αμπερομετρικοί ανιχνευτές συνεχούς ροής). Εισαγωγή στους διαχωρισμούς. Σφάλμα διαχωρισμού. Διφασικές ισορροπίες. Εκχύλιση. Εκχύλιση κατ’αντιρροή – Συσκευή Craig. Ειδικά αντιδραστήρια για διαχωρισμούς με εκχύλιση. Εκχύλιση στερεάς φάσης. Ιονανταλλακτικές ρητίνες. Εισαγωγή στις χρωματογραφικές μεθόδους. Βασικές αρχές και ορισμοί χρωματογραφικών μεθόδων. Αεριοχρωματογραφία. Αρχή μεθόδου, οργανολογία και εφαρμογές.
 • Περιεχόμενο εργ. ασκήσεων: Ηλεκτροσταθμικοί και κουλομετρικοί προσδιορισμοί, εφαρμογές εκλεκτικών ηλεκτροδίων ιόντων (άμεση ποτενσιομετρία), ποτενσιομετρικές ογκομετρήσεις, πολαρογραφική ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, αναδιαλυτική βολταμμετρία, εκχύλιση, αεριοχρωματογραφικός προσδιορισμός οργανικών ενώσεων.
 • Διαμόρφωση ενιαίου βαθμού: Μία εξέταση (μικτά θέματα θεωρητικού και πρακτικού χαρακτήρα). Ο βαθμός της επίδοσης στο Εργαστήριο συμμετέχει στον ενιαίο βαθμό κατά 30%.
 • Συγγράμματα: 1) Ενόργανες Τεχνικές Αναλύσεως, Κ.Η. Ευσταθίου, Θ.Π. Χατζηιωάννου. 2) Skoog, Holler, Crouch: «Αρχές της Ενόργανης Ανάλυσης».
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

323. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι ( Yποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM108/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: “Ανασκόπηση γενικής χημείας: Ηλεκτρόνια, Δεσμοί και Μοριακές Ιδιότητες, Μοριακές αναπαραστάσεις, Οξέα και βάσεις, Αλκάνια και Κυκλοαλκάνια, Στερεοϊσομέρεια, Χημική δραστικότητα και μηχανισμοί, Αντιδράσεις υποκατάστασης, Αλκένια: Δομή και παρασκευές μέσω αντιδράσεων απόσπασης, Αντιδράσεις προσθήκης αλκενίων, Αλκύνια, Ριζικές αντιδράσεις, Σύνθεση.”
 • Σύγγραμμα: “Οργανική Χημεία Ι”, David Klein, 1η έκδοση, Μετάφραση, Utopia Publishing, Αθήνα, 2015.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

332. ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ( Yποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 4 / Πιστωτικές Μονάδες: 7 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/CHEM231
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στη συμμετρία: ομάδες σημείου, αναπαραστάσεις ομάδων, θεωρία ομάδων. Ηλεκτρονικές δομές ελευθέρων ατόμων: ηλεκτρονικές απεικονίσεις, φασματοσκοπικοί όροι, ενεργειακές καταστάσεις. Ατομική Φασματοσκοπία-Φαινόμενο Zeeman. Φασματοσκοπία IR και Raman. Στοιχειώδης μελέτη αρμονικού ταλαντωτή. Προσδιορισμός πλήθους και συμμετρίας ενεργών δονήσεων. Χαρακτηριστικές συχνότητες δονήσεων ομάδων. Εισαγωγή στη φασματοσκοπία NMR. Φάσματα NMR μίας διαστάσεως. Αποσύζευξη πυρήνων. Φαινόμενα ενδομοριακής εναλλαγής και διαμοριακής ανταλλαγής.
 • Συγγράμματα: Σημειώσεις Σ. Κοΐνη: “Μαθήματα Ανοργάνου Χημείας – Συμμετρία και Φασματοσκοπία”
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF
 • Ιστοσελίδα εργαστηρίου: 
 • Περιεχόμενο εργ. ασκήσεων: 1. Μέτρηση και μελέτη των φασμάτων IR και Raman απλών ανόργανων ιοντικών ενώσεων – Ταινίες χαρακτηριστικών ομάδων. 2. Σύνθεση και φασματοσκοπία IR και Raman των συμπλόκων αλάτων [Co(NH3)5X]Cl2 (X=Cl, ONO (nitrito), NO2 (nitro)) – Επίδραση της σύμπλεξης στα φάσματα IR και Raman. 3. Φασματοσκοπία NMR στην Ανόργανη Χημεία. Μέτρηση και μελέτη φασμάτων 1Η και 31Ρ ΝΜR. 4. Μελέτη στοιχείων της δομής ανοργάνων συμπλόκων και οργανομεταλλικών ενώσεων με συνδυασμό χημικών και φασματοσκοπικών δεδομένων.
 • Προϋποθέσεις εγγραφής στο μάθημα: Προϋπόθεση για την εγγραφή στα εργαστήρια του μαθήματος είναι η ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων Γενικής και Ανόργανης Χημείας Ι και Ανόργανης Χημείας ΙΙ.
 • Διαμόρφωση βαθμού: Ο βαθμός του εργαστηρίου καθορίζεται από τα εξής:
  α) Από την επιμελή και επιτυχή εκτέλεση των πειραμάτων. β) Από τον τρόπο παρουσίασης και αξιολόγησης των πειραματικών αποτελεσμάτων στο εργαστηριακό ημερολόγιο. γ) Από το μέσο όρο των δύο προόδων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Σε κάθε πρόοδο εξετάζεται το περιεχόμενο της εργαστηριακής θεματικής ενότητας μετά την ολοκλήρωσή της. Ο βαθμός του εργαστηρίου υπολογίζεται ως εξής:
  {0,3 × βαθμοί [(α)+(β)]:2} + {0,7 × βαθμός (γ)}
  Στην περίπτωση που ο ασκούμενος έχει ολοκληρώσει το εργαστηριακό μέρος των ασκήσεων, αλλά έχει εργαστηριακό βαθμό μικρότερο του 5, τότε του παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε τμηματική εργαστηριακή εξέταση τον Σεπτέμβριο. Σε περίπτωση αποτυχίας και στην τμηματική εργαστηριακή εξέταση, τότε, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος θα δηλώσει το αντίστοιχο μάθημα, έχει τη δυνατότητα συμμετοχής εκ νέου στις γραπτές προόδους. Δεν πραγματοποιείται τμηματική εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουάριου-Φεβρουαρίου.
 • Συγγράμματα: “Εργαστηριακές Ασκήσεις Φασματοσκοπίας”, σημειώσεις διδασκόντων.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

302. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 2 / Πιστωτικές Μονάδες: 7 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM142/
 • Προϋποθέσεις εγγραφής στο μάθημα: Προϋπόθεση παρακολούθησης του μαθήματος αυτού είναι η επιτυχής εξέταση στο μάθημα της Εκμάθησης Χρήσης Η/Υ.
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Μέρος I: Προγραμματισμός. Εισαγωγή: Ιστορική αναδρομή, η δομή ενός υπολογιστή, το λογισμικό. Εισαγωγή στη C: δομή ενός C προγράμματος, το αλφάβητο της C, δηλώσεις, εντολή καταχώρησης, λογικές παραστάσεις, βασικές συναρτήσεις εισόδου-εξόδου. Απλά προγράμματα. Εντολές επιλογής. Εντολές επανάληψης. Συναρτήσεις: Συναρτήσεις που επιστρέφουν μία τιμή, Ορισμός συναρτήσεων με παραμέτρους, Δείκτες, κλήση με τιμή και η κλήση με αναφορά. Απαριθμητοί τύποι δεδομένων. Πίνακες. Δομές. Αρχεία κειμένου. Δυαδικά αρχεία. Μέρος IΙ: Αριθμητικές Μέθοδοι. Στοιχεία θεωρίας σφαλμάτων. Αριθμητική επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων (μέθοδος του σταθερού σημείου, Newton-Raphson). Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης γραμμικών συστημάτων (άμεσοι και επαναληπτικές). Αριθμητικές μέθοδοι υπολογισμού ιδιοτιμών – ιδιοδιανυσμάτων. Παρεμβολή (Lagrange, διηρημένες διαφορές). Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Αριθμητική παραγώγιση. Αριθμητική ολοκλήρωση. Αριθμητική επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων.
 • Εργαστήριο: Προγραμματισμός σε γλώσσα C (2 τμήματα, 2ώρες/εβδομάδα).
 • Συγγράμματα: 1) Αριθμητική Ανάλυση : Μια αλγοριθμική προσέγγιση, Ν. Μισυρλής, 2009, αυτοέκδοση. 2) Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με την C, Ν. Μισυρλής, 2006, αυτοέκδοση.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

501. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 4 )

Ιστοσελίδα μαθήματος: http://multimedia.biol.uoa.gr/fusiko-ximiko.htm

Περιεχόμενο μαθήματος: Προέλευση και εξέλιξη των οργανισμών. Κυτταρική οργάνωση. Ερευνητική μεθοδολογία. Δομή και λειτουργία ενός πρότυπου κυτταρικού συστήματος. Βιολογικές μεμβράνες – λειτουργικές διαχωριστικές στιβάδες. Πρώτο σκαλοπάτι της ροής των γενετικών πληροφοριών – επίπεδα οργάνωσης DNA. Δεύτερο σκαλοπάτι της ροής των γενετικών πληροφοριών – σύνθεση πρωτεϊνών. Μετα-μεταφραστική τροποποίηση-διαλογή στόχευση των πρωτεϊνών και κυτταρική πολικότητα. Κυτταρικά οργανίδια παραγωγής και μετατροπής ενέργειας: μιτοχόνδρια και χλωροπλάστες. Οργανίδια μετατροπής και αποικοδόμησης βιομορίων: υπεροξυσώματα και λυσοσώματα. Κυτταρικά ινίδια και κυτταροσκελετός. Αυτοσυγκρότηση υπερμοριακές δομές – ιοί – φάγοι. Αρχές μεταγωγής σήματος. Κυτταρική επικοινωνία και σύνδεση. Εξωκυττάριες ουσίες. Κυτταρικός κύκλος – αναπαραγωγή, κλωνοποίηση, κυτταρική γήρανση. Κυτταρική εξαλλαγή – καρκινογένεση. Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος – απόπτωση.

Συγγράμματα: 1) Βιολογία Κυττάρου, Μ. Λουκάς, εκδόσεις Κ. & Ν. Λίτσας. 2) Βιολογία Κυττάρου-Μοριακή Προσέγγιση, Β. Μαρμαράς, Μ. Λαμπροπούλου, εκδόσεις Τυπόραμα. 3) Το Κύτταρο: Mιά Μοριακή Προσέγγιση, G.M. Cooper, R.E. Hausman, Ακαδημαικές Εκδόσεις Ι. Μπασδάρα & Σία ΟΕ.

Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

4ο Εξάμηνο

414. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι ( Yποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Ιστοσελίδες μαθήματος: (α) http://jupiter.chem.uoa.gr/pchem/courses/414/ (β) http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM105
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Θερμοδυναμικά συστήματα. Εσωτερική ενέργεια. Έργο. Θερμότητα. Αξιωματική θεμελίωση Θερμοδυναμικής. Αξίωμα μεγίστης εντροπίας. Συνθήκες ισορροπίας. Μετασχηματισμοί Legendre και νέες θερμοδυναμικές συναρτήσεις. Θεμελιώδεις εξισώσεις. Καταστατικές εξισώσεις. Εξισώσεις Maxwell και εφαρμογές. Εξαγωγή διαφόρων σχέσεων μεταξύ θερμοδυναμικών μεγεθών. Ισορροπία φάσεων. Εξίσωση Clausius-Clapeyron. Εξάρτηση του χημικού δυναμικού από την πίεση και τη θερμοκρασία σε διάφορες φάσεις ενός συστατικού. Ισορροπία φάσεων σε συστήματα πολλών συστατικών.
 • Συγγράμματα: 1) Κατσάνου, Φυσικοχημεία. Βασική Θεώρηση, Εκδ. Παπαζήση. 2) P. W. Atkins και J. de Paola, Φυσικοχημεία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

422Θ. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ ( Yποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 5 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 8 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM123/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: “Αλκοόλες και φαινόλες, Αιθέρες και εποξείδια, Θειόλες και σουλφίδια, Φασματοσκοπία υπερύθρου και φασματομετρία μάζας, Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, Συζυγιακά π συστήματα, Αρωματικές ενώσεις, Αντιδράσεις αρωματικής υποκατάστασης, Αλδεΰδες και κετόνες, Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγα τους.“
 • Σύγγραμμα: «Οργανική Χημεία IΙ», David Klein, 1η έκδοση, Μετάφραση, Utopia Publishing, Αθήνα, 2015.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

433. ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ( Yποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 4 / Πιστωτικές Μονάδες: 9 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/CHEM129/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Δομή και μαγνητικές ιδιότητες των στοιχείων μεταπτώσεως. Θεωρίες συμπλόκων. Ηλεκτρονικά φάσματα συμπλόκων. Εισαγωγή στην Οργανομεταλλική Χημεία και τις Μεταλλικές Πλειάδες. Εισαγωγή στους Μηχανισμούς Ανοργάνων Αντιδράσεων και τη Βιοανόργανη Χημεία των στοιχείων μεταπτώσεως. Φωτοχημικές αντιδράσεις των στοιχείων μεταπτώσεως. Κατάλυση. Οι τριάδες των στοιχείων μεταπτώσεως.
 • Συγγράμματα: 1) «Ανόργανη Χημεία» Catherine Housecroft, Alan Sharpe, Επιμέλεια έκδοσης: Ν. Χατζηλιάδη (UNIBOOKS IKE) 2014 2) «Ανόργανη Χημεία, 4η έκδοση», Huheey, (Εκδόσεις Μαρία Παρίκου και Σια) 2011.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF
   
 • Ιστοσελίδα εργαστηρίου: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM253/
 • Προϋποθέσεις εγγραφής στο μάθημα: Προϋπόθεση για την εγγραφή στα εργαστήρια του μαθήματος είναι η ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων Γενικής και Ανόργανης Χημείας Ι και Ανόργανης Χημείας ΙΙ.
 • Περιεχόμενο μαθήματος: 1) Μαγνητοχημεία: Παρασκευή του συμπλόκου Hg[Co(SCN)4]. Προσδιορισμός μαγνητικής επιδεκτικότητας στερεού σώματος. 2) Σύνθεση των συμπλόκων αλάτων trans- και cis-[Co(en)2Cl2]Cl. Φωτομετρική κινητική μελέτη της αντίδρασης ισομερείωσης cis → trans σε μεθανολικό διάλυμα. 3) Μελέτη των ηλεκτρονικών φασμάτων απορρόφησης των συμπλόκων ιόντων [Cr(H2O)6]3+, [Co(H2O)6]2+, [Ni(H2O)6]2+ και [Co(ΝH3)6]3+ σε υδατικά διαλύματα.
 • Διαμόρφωση βαθμού: Η επιτυχής ολοκλήρωση του εργαστηρίου καθορίζεται από τα εξής: α) Από την επιμελή και επιτυχή εκτέλεση των πειραμάτων. β) Από τον τρόπο παρουσίασης και αξιολόγησης των πειραματικών αποτελεσμάτων στο εργαστηριακό ημερολόγιο. γ) Από τον μέσο όρο (≥5) των τριών προόδων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, ο οποίος αποτελεί τον τελικό βαθμό του εργαστηρίου. Σε κάθε πρόοδο εξετάζεται το περιεχόμενο της εργαστηριακής θεματικής ενότητας μετά την ολοκλήρωσή της.
  Στην περίπτωση που ο ασκούμενος έχει ολοκληρώσει το εργαστηριακό μέρος των ασκήσεων, αλλά έχει βαθμό μικρότερο του 5, τότε του παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε τμηματική εργαστηριακή εξέταση τον Σεπτέμβριο. Δεν πραγματοποιείται τμηματική εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου.
 • Συγγράμματα: “Εργαστηριακές Ασκήσεις Ανόργανης Χημείας ΙΙΙ”, Σημειώσεις διδασκόντων και ηλεκτρονικές παρουσιάσεις στο e-class.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

415. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ ( Yποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 2 / Πιστωτικές Μονάδες: 7 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM213/
 • Προϋποθέσεις εγγραφής στο μάθημα: Προϋπόθεση εγγραφής στο Εργαστήριο του μαθήματος είναι η επιτυχής περάτωση των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος «Αναλυτική Χημεία» (213).
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Φασματομετρικές τεχνικές. Εισαγωγή στις οπτικές μεθόδους ανάλυσης. Μοριακή φασματομετρία απορροφήσεως (υπεριώδους και ορατού) και εφαρμογές της. Τεχνικές φασματομετρίας: Νόμος Lambert-Beer, Φωτομετρικό σφάλμα, Άμεση (απόλυτη) φασματομετρία. Φασματομετρικές ογκομετρήσεις. Φασματομετρία μοριακής φωταύγειας (φωταύγεια, φθορισμός, χημειοφωταύγεια, βιοφωταύγεια). Φασματομετρία ατομικής απορρόφησης. Φασματομετρία ατομικής εκπομπής (φλογοφωτομετρία, εκπομπή σε πηγές πλάσματος). Φασματομετρία ατομικών και μοριακών μαζών. Υγροχρωματογραφία. Οργανολογία (στήλες, ανιχνευτές). Τεχνικές υγροχρωματογραφίας. Ιοντική χρωματογραφία. Χρωματογραφία μοριακού απoκλεισμού. Ειδικές χρωματογραφικές τεχνικές (χρωματογραφία υπερκρίσιμου ρευστού). Κινητικές και ενζυματικές μέθοδοι ανάλυσης.
 • Περιεχόμενο εργ. ασκήσεων: Φασματοφωτομετρικός προσδιορισμός μαγγανίου σε χάλυβα. Φλογοφωτομετρικός προσδιορισμός αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Προσδιορισμός ψευδαργύρου σε σκευάσματα ινσουλίνης με φασματοφωτομετρία ατομικής απορρόφησης. Φθορισμομετρικός προσδιορισμός κινίνης σε τονωτικά νερά. Προσδιορισμός αναλγητικών ουσιών σε φαρμακευτικά σκευάσματα με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης. Κινητικός προσδιορισμός ενεργότητας γαλακτικής αφυδρογονασης.
 • Διαμόρφωση ενιαίου βαθμού: Όπως στην Ενόργανη Ανάλυση Ι.
 • Συγγράμματα: 1) Ενόργανη Ανάλυση, Θ.Π. Χατζηιωάννου, Μ. Κουππάρης. 2) Skoog, Holler, Crouch: “Αρχές της Ενόργανης Ανάλυσης”.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

5ο Εξάμηνο

514. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ ( Yποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 5 / Πιστωτικές Μονάδες: 10 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM198/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Τυχούσα κίνηση. Στατιστική περιγραφή του μηχανικού προβλήματος, στατιστικά ensembles. Θερμική αλληλεπίδραση μεταξύ μακροσκοπικών συστημάτων. Σύνδεση με την κλασική θερμοδυναμική. Συναρτήσεις κατανομής. Θεώρημα ισοκατανομής. Κινητική θεωρία αραιών αερίων. Κβαντική στατιστική, στατιστικές Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein και Fermi-Dirac. Μέλαν σώμα. Συστήματα αλληλεπιδρώντων σωματιδίων. Διακυμάνσεις. Χημική Κινητική.
 • Συγγράμματα: 1) P. W. Atkins και J. de Paola, Φυσικοχημεία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 2) Κατσάνου, Φυσικοχημεία. Βασική Θεώρηση, Εκδ. Παπαζήση.
 • Περιεχόμενο εργ. ασκήσεων: Θερμοδυναμικές ιδιότητες αερίων (συντελεστές Τζουλ-Τόμσον). Ισορροπία φάσεων (αμοιβαία διαλυτότητα υγρών, συντελεστής κατανομής, θερμότητα εξάτμισης). Μεσεπιφανειακή ισορροπία φάσεων (επιφανειακή τάση υγρών, φυσική προσρόφηση). Διαλύματα (μερικός μοριακός όγκος, ιοντική ισχύς διαλυμάτων, συντελεστής ενεργότητος, προσδιορισμός ΜΒ από ανύψωση σημείου ζέσεως), διαγράμματα σημείου ζέσεως-συνθέσεως (αζεοτροπικά μίγματα), θερμοχημεία (θερμότητα εξουδετερώσεως).
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

422Π. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ ( Yποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 0 / Ώρες Εργαστηρίου: 10 / Πιστωτικές Μονάδες: 7 )

 • Ιστοσελίδα εργαστηρίου: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM172/
 • Περιεχόμενο εργ. ασκήσεων: Σύνθεση οργανικών παρασκευασμάτων που αντιστοιχούν σε αντιπροσωπευτικά κεφάλαια του θεωρητικού μέρους των μαθημάτων Οργανική Χημεία Ι, ΙΙ. Ειδικότερα στην πυρηνόφιλη αλειφατική υποκατάσταση με μηχανισμούς SN1 και SN2, αλοφορμική αντίδραση, ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση, πυρηνόφιλη προσθήκη σε καρβονύλιο, μετάθεση, εστεροποίηση, αντίδραση Grignard. Απομόνωση φυσικού προϊόντος. Χρωματογραφία στήλης.
 • Σύγγραμμα: “Εργαστηριακές ασκήσεις”, Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
 • Εργαστηριακός βαθμός: Σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων, γίνονται δύο (2) υποχρεωτικές γραπτές εργαστηριακές ασκήσεις (πρόοδοι), από τις οποίες προκύπτει ένας μέσος όρος (Α). Ο κάθε φοιτητής επίσης αξιολογείται από τον υπεύθυνο της ομάδας του με τον βαθμό της Εργαστηριακής επίδοσης (Β) ανάλογα με: (ι) την επιμελή και επιτυχή εκτέλεση των πειραμάτων, (ιι) την κριτική παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και (ιιι) τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις του, που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων. Ο Εργαστηριακός βαθμός υπολογίζεται ως: (Α+Β)/2.
  Οι φοιτητές που απορρίπτονται με μέσο όρο μικρότερο του πέντε (5), έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξετάσεις, που καθορίζονται από το εργαστήριο
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

526Θ. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ( Yποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM172/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Αντιδράσεις συμπύκνωσης καρβονυλίου. Αντιδράσεις α-υποκατάστασης καρβονυλίου. Αλειφατικές αμίνες. Αρυλαμίνες και φαινόλες. Υδατάνθρακες. Αμινοξέα, πεπτίδια, πρωτεΐνες. Λιπίδια. Ετεροκυκλικές ενώσεις και νουκλεϊνικά οξέα. Μοριακά τροχιακά και περικυκλικές αντιδράσεις.
 • Σύγγραμμα: “Οργανική Χημεία” Jonathan Clayden, Nick Greeves και Stuart Warren, Τόμος Ι, 1η έκδοση, Μετάφραση, Utopia Publishing, Αθήνα, 2016.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

528. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ( Yποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM126/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Βασικές έννοιες χημείας πολυμερών. Ονοματολογία πολυμερών. Ταξινόμηση πολυμερών. Ομοπολυμερή και συμπολυμερή. Δομή και μικροδομή. Μέγεθος και σχήμα. Μέσα μοριακά βάρη πολυμερών. Αντιδράσεις πολυμερισμού. Σταδιακός πολυμερισμός. Ριζικός, ανιοντικός και κατιοντικός πολυμερισμός. Σύνθεση πολυμερών με καθορισμένο μοριακό βάρος και κατανομή μοριακών βαρών. Εισαγωγή στις μεθόδους προσδιορισμού μοριακών βαρών. Χρωματογραφία απoκλεισμού μεγεθών. Ιξωδομετρία αραιών διαλυμάτων. Ωσμωμετρία μεμβράνης. Ωσμωμετρία τάσης ατμών. Στατική σκέδαση φωτός.
 • Συγγράμματα: 1) “Συνθετικά μακρομόρια. Βασική θεώρηση”, Α. Ντόντος, Εκδόσεις Κωστα­ράκης, Αθήνα 2006 2) «Επιστήμη και τεχνολογία πολυμερών», Κ. Παναγιώτου, Εκδόσεις Πήγασος, Θεσσα­λονίκη 2006), Σημειώσεις διδασκόντων.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

533. ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ – ΦΩΤΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM178/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Θεωρία Ομάδων: Σχέση αναπαραστάσεων και κυματοσυναρτήσεων. Υβριδικά τροχιακά. Τελεστές προβολής. Γραμμικοί συνδυασμοί προσαρμοσμένοι στη συμμετρία. Θεωρία Μοριακών Τροχιακών. Το απ’ευθείας γινόμενο. Δονητικές αναπαραστάσεις γραμμικών μορίων. Συμμετρία των κυματοσυναρτήσεων του αρμονικού ταλαντωτή. Υπέρτονες ταινίες και ταινίες συνδυασμού. Φωτοχημεία και εφαρμογές της. Θεμελιώδεις νόμοι της φωτοχημείας. Ηλεκτρονικές μεταπτώσεις πολύατομικών μορίων. Νόμος Βeer-Lambert, κανόνες επιλογής και ένταση φάσματος. Αρχή Franck-Condon Διάγραμμα Jablonski. Φθορισμός – Φωσφορισμός. Πορείες αποδιέγερσης (Vibrational relaxation, Intersystem crossing and internal conversion, Dissociation/Predissociation), Χρόνος ζωής διεγερμένων κατάστάσεων) Stern -Volmer plot. Μεταφορά ηλεκτρονίου και ενέργειας, μηχανισμοί μικράς και μεγάλης απόστασης. Ευαισθητοποίηση τριπλής κατάστασης. Χημική δραστικότητα των διεγερμένων καταστάσεων, οξύτητα, δυναμικά οξειδοαναγωγής, χαρακτήρας μοριακών τροχιακών κ.λπ. Φωτοκατάλυση και βασικές αρχές της. Εφαρμογές στη σύνθεση, στην ενέργεια, στην ιατρική. Μοντέρνες πειραματικές μέθοδοι μελέτης δυναμικών πορειών φωτοχημικών αντιδράσεων
 • Συγγράμματα: 1) Σημειώσεις διδασκόντων 2) “Βασική Ανόργανη Χημεία (Έκδοση 3η)”, Cotton, Wilkinson, Gauss, μετάφραση (εκδ. Παρισιάνου Α.Ε), 2015 3) Ηλεκτρονικό βιβλίο “Μοριακή Συμμετρία και Θεωρία Ομάδων”, Μ. Σιγάλας, Ν. Χαριστός, Λ. Αντώνογλου (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΚΑΛΛΙΠΟΣ), 2015.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

529. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 4 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος:
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στο μάθημα. Α Μέρος: – Οικονομία και Χρηματοοικονομική – Το μακροοικονομικό μοντέλο της οικονομίας – Το μικροοικονομικό μοντέλο της ζήτησης και προσφοράς – Βασικές αρχές λογιστικής – Η χρονική αξία του χρήματος – Αξιολόγηση επενδύσεων – Ο κλάδος της χημικής βιομηχανίας. Β Μέρος: Μάρκετινγκ και Στρατηγική – Μάρκετινγκ – Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού – Στρατηγική των επιχειρήσεων – Η στρατηγική των επιχειρήσεων στην τρέχουσα συγκυρία – Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα. Επίλογος.
 • Συγγράμματα: Σημειώσεις διδασκόντων.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

502. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 4* )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP146/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Ορισμός, αντικείμενο και ιστορία της Γνωστικής Ψυχολογίας. Ερευνητικές μέθοδοι της γνωστικής ψυχολογίας (πειραματικές, νευροαπεικονιστικές, προσομοιώσεις, τεχνητή νοημοσύνη, λεκτικές αναφορές, κ.λπ.). Η φυσιολογική βάση των γνωστικών διεργασιών. Η θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών. Η γνώση και η αναπαράστασή της (σημασιολογικές αναπαραστάσεις: σημασιολογικά χαρακτηριστικά, σημασιολογικά δίκτυα, προτασιακές, σχήμα, σενάρια. Aναλογικές αναπαραστάσεις: Nοερές εικόνες, νοερά μοντέλα). Οι γνωστικές λειτουργίες της προσοχής, της αντίληψης και της μνήμης. Η οργάνωση των πληροφοριών στη μνήμη.
 • Σύγγραμμα: Ρούσσος, Π. Λ. (Επιμ.) (2014): “Γνωστική Ψυχολογία: Οι ανώτερες γνωστικές διεργασίες”, Αθήνα: ΤΟΠΟΣ.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εξέταση του μαθήματος (το οποίο προσφέρεται κατά το εαρινό εξάμηνο) πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνει η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής σε αμφιθέατρα της Φιλοσοφικής Σχολής.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

602. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 4* )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος:  https://eclass.uoa.gr/courses/PHS483/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα πραγματεύεται ορισμένα σημαντικά επεισόδια από την ιστορία των φυσικών επιστημών και επικεντρώνεται στην εξέλιξη των φυσικών θεωριών μετά τον 17ο αιώνα. Μεταξύ των θεμάτων που εξετάζονται είναι: Η μελέτη της κίνησης και βαρύτητας από τον Αριστοτέλη ως τον Νεύτωνα. Η Νευτώνεια κοσμολογία. 18ος αιώνας: οι θεωρίες σχετικά με τη θερμότητα και τον ηλεκτρισμό. 19ος αιώνας: η ανάπτυξη της θερμοδυναμικής και της μακροσκοπικής θεώρησης της φύσης, η διαμόρφωση της ατομικής θεωρίας και της μικροσκοπικής θεώρησης της φύσης, η κυματική θεωρία του φωτός και η μελέτη των ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων. Οι μεγάλες ανακαλύψεις στα τέλη του 19ου αιώνα: ακτίνες Χ, ραδιενέργεια, ηλεκτρόνια, αργό.
 • Συγγράμματα: 1) Ιστορία της Νεότερης Επιστήμης, Bowler Peter, Rhys Morns Iwan (εκδόσεις: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2014, κωδικός στον Εύδοξο: 32998378) 2) Στην κόψη της αλήθειας, C.C. Gillespie (εκδόσεις: ΜΙΕΤ, 1986, κωδικός στον Εύδοξο: 59369963)
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

6ο Εξάμηνο

614. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ( Yποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 5 / Πιστωτικές Μονάδες: 10 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://jupiter.chem.uoa.gr/pchem/courses/614/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Αναγκαιότητα της κβαντικής ερμηνείας της ύλης. Εξίσωση Schrödinger και εφαρμογή σε συστήματα που λύνονται ακριβώς. Μαθηματική θεμελίωση της κβαντικής θεωρίας. τελεστές. Στροφορμή, spin, αρχή Pauli. Σύζευξη στροφορμών. Άτομο Η. Προσεγγιστικές μέθοδοι. Πολυηλεκτρονιακά άτομα. Χημικός δεσμός.
 • Σύγγραμμα: P. W. Atkins, Μοριακή Κβαντική Χημεία, Παπαζήση
 • Περιεχόμενο εργ. ασκήσεων: Ηλεκτροχημική ισορροπία (γαλβανικά στοιχεία, κανονικό δυναμικό, συντελεστής ενεργότητας, θερμοδυναμική γαλβανικών στοιχείων. Γινόμενο διαλυτότητας, οξειδοαναγωγικές τιτλοδοτήσεις). Μεταφορά ιόντων (αγωγιμότητα ηλεκτρολυτών, αριθμοί μεταφοράς). Δυναμική ηλεκτροχημεία (δυναμικά αποθέσεως, υπέρταση, ρεύμα διαχύσεως, διαδοχικές ηλεκτρολυτικές αντιδράσεις). Χημική κινητική (ταχύτητα αντίδρασης, ενέργεια ενεργοποίησης). Δομή μορίων και διαμοριακά φαινόμενα (φασματοσκοπία, διπολική ροπή μορίων, μελέτη μακρομορίων με ιξωδομετρική μέθοδο). Ραδιοχημεία (ρυθμός αποδιέγερσης ραδιενεργού πυρήνα, χαρακτηριστικά και χρόνος νέκρωσης απαριθμητή GM, στατιστική μετρήσεων, απορρόφηση ακτινοβολίας β–). Υπολογισμός μοριακής δομής και φάσματος. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει δύο ασκήσεις γιά εξάσκηση στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) στη Χημεία.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

632. ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ( Yποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM166/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Το αντικείμενο της περιβαλλοντικής χημείας και οι επί μέρους κλάδοι της. Ρύπανση του περιβάλλοντος: αίτια, πηγές, κατηγορίες, μεταφορά ρύπων. Οικολογικές αρχές και περιβαλλοντικές παράμετροι. Ο κύκλος του άνθρακα: φαινόμενο θερμοκηπίου, οξίνιση θαλασσών. Διαλυμένο οξυγόνο και ρυπάνσεις από απόβλητα. Θρεπτικά συστατικά – ευτροφισμός. Μέταλλα (χαλκός, υδράργυρος, μόλυβδος, κάδμιο, χρώμιο, νικέλιο, ψευδάργυρος κλπ.). Πετρελαιοειδή, πετρελαιοκηλίδες, πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Φυτοπροστατευτικές ουσίες (εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα κλπ.). Συνθετικές οργανικές ενώσεις (PBCs, απορρυπαντικά, ΤΒΤ, φαινόλες). Διαχείριση χημικών ουσιών – κανονισμός REACH. Απορρίμματα – μικροπλαστικά. Ραδιενεργός ρύπανση. Παθογόνοι μικροοργανισμοί. Ατμοσφαιρικοί ρύποι: μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια αζώτου, οξείδια του θείου, όζον. Αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα. Τρύπα του όζοντος. Ρύπανση αστικών περιοχών (Λονδίνο, Λος Άντζελες, Αθήνα). Ρύπανση εργασιακού περιβάλλοντος – εσωτερικών χώρων.
 • Διαμόρφωση βαθμού: Δίνεται προαιρετική βιβλιογραφική εργασία, ο βαθμός της οποίας θα προσαυξάνει τον βαθμό της γραπτής εξέτασης του μαθήματος εφόσον αυτός είναι μεγαλύτερος από 5.
 • Συγγράμματα: 1) Σκούλλος Μ. –Σίσκος Π.: «Χημεία Περιβάλλοντος», εκδόσεις Συμμετρία, 2) Φυτιάνος Κ. – Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κ.: «Χη-μεία Περιβάλλοντος», εκδόσεις University Studio Press, 3) Ibanez G. J. – Hernandez-Esparza M. – Doria-Serrano C. – Fregoso-Infante A. – Singh Mono M.: «Περιβαλλοντική Χημεία», εκδόσεις Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 4) Girard E.J.: «Αρχές Περιβαλλοντικής Χημείας», εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

626. ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( Yποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM150/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Επιστήμη, Χημεία Τροφίμων γενικά, τροφή γενικά, νερό, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, ένζυμα, Λίπη και έλαια και άλλα λιποειδή, βιταμίνες, ανόργανα συστατικά. Επιθυμητά και μη συστατικά των τροφίμων, χημικά πρόσθετα, χρωστικές, γεύση και οσμή. Τρόφιμα φυτικής και ζωϊκής προέλευσης, ευφραντικά, πέψη, Τροφικές δηλητηριάσεις, νέα τρόφιμα.
 • Συγγράμματα: 1) «Χημεία Τροφίμων» Γ. Ζαμπετάκης, Χ. Προεστός, Π. Μαρκάκη. Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, 2014, 2) Σημειώσεις διδασκόντων.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

627. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι ( Yποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

Ιστοσελίδα μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/CHEM245/

 • Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στη Bιοχημεία. Δομικά στοιχεία βιομορίων: αμινοξέα, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊκά οξέα. 2. Σύνδεση δομής και λειτουργίας πρωτεΐνών. 3. Οργάνωση βιομορίων σε ανώτερες δομές. Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία κυτταρικών μεμεβρανών. Διαμεμβρανική μεταφορά. Οργάνωση του DNA σε χρωμοσώματα. 4. Μηχανισμοί δράσης και κινητική των ενζύμων. Ρύθμιση και αναστολή ενζυμικών αντιδράσεων. Χρήση των αναστολέων και των ενεργοποιητών των ενζύμων στην επίλυση προβλημάτων της ιατρικής και άλλων επιστημών. 5. Βασικές αρχές του μεταβολισμού. Γλυκόλυση, γλυκονεογένεση, κύκλος κιτρικού οξέος, οξειδωτική φωσφορυλίωση, φωτοσύνθεση
 • Συγγράμματα: 1) “ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ” R. H. Garrett, C. M. Grisham, Μετάφραση, Εκδόσεις UTOPIA, 2019, 2) “Lehninger Βασικές Αρχές Βιοχημείας”, D. L.Nelson, M. Cox, Μετάφραση, Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS, 2018
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

526Π. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙΙ ( Yποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 0 / Ώρες Εργαστηρίου: 10 / Πιστωτικές Μονάδες: 7 )

 • Ιστοσελίδα εργαστηρίου: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM203/
 • Περιεχόμενο εργ. ασκήσεων: Σύνθεση οργανικών παρασκευασμάτων. Επεξεργασία φασματοσκοπικών δεδομένων των ως άνω παρασκευασμάτων καθώς και άλλων οργανικών ενώσεων (NMR, IR, MS). Ποιοτική ανάλυση γνωστών και αγνώστων οργανικών ενώσεων. Διάφοροι τρόποι απεικόνισης οργανικών μορίων -κυρίως χειρόμορφων- με χρήση του λογισμικού PyMol (Μοριακά Γραφικά). Μοριακές ιδιότητες (λιποφιλικότητα, φορτία). Υπολογισμός ενέργειας οργανικών μορίων, ελαχιστοποίηση ενέργειας, διαμορφωτική ανάλυση, μοριακή πρόσδεση σε υποδοχείς.
 • Βιβλιογραφική άσκηση: Το θέμα της βιβλιογραφικής άσκησης ανατίθεται σε κάθε φοιτητή στις αρχές του εξαμήνου και γίνεται εκπαίδευση στη χρήση επιστημονικών βάσεων δεδομένων (Reaxys, SciFinder, Scopus, Espacenet, κ.α.) και στην καταγραφή επιστημονικής βιβλιογραφίας, ενώ για την ολοκλήρωση της απαιτείται εξοικείωση με πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (MS Office, Open Office, κ.α.) και με πρόγραμμα σχεδίασης οργανικών ενώσεων ((MarvinScetch, ChemDraw, AccelrysDraw, κ.α.)..
 • Προϋποθέσεις εγγραφής στο μάθημα: Προϋπόθεση εγγραφής στα Πρακτικά Οργανικής Χημείας ΙΙΙ είναι η επιτυχής άσκηση των φοιτητών στις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος 422 Π δηλ. η συμπλήρωση όλων των εργαστηριακών ασκήσεων με την παράλληλη παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο εργαστηριακό τετράδιο
 • Εργαστηριακός βαθμός: Ισχύουν τα ίδια με το μάθημα 422Π.
 • Συγγράμματα: “Εργαστηριακές ασκήσεις”, Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

633. ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM204/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Γενικές ιδιότητες οργανομεταλλικών συμπλόκων. Ο δεσμός μετάλλου-άνθρακα και μετάλλου-υδρογόνου. Σύμπλοκα με π-υποκαταστάτες. Οξειδωτική προσθήκη και αναγωγική απόσπαση. Αντιδράσεις εισαγωγής και απόσπασης. Πυρηνόφιλη και ηλεκτρονιόφιλη προσθήκη και απόσπαση. Ομογενής κατάλυση. Μέταλλο-καρβένια, -καρβίνια, μετάθεση και πολυμερισμός. Οργανομεταλλική χημεία στοιχείων της κύριας ομάδας του περιοδικού πίνακα (Ge, Sn, Pb κλπ) και ενώσεις τους με μέταλλα μεταπτώσεως. Εφαρμογές στην οργανική σύνθεση. Οργανομεταλλική χημεία υψηλών οξειδωτικών καταστάσεων. Μέθοδοι χαρακτηρισμού οργανομεταλλικών ενώσεων. Βιβλιογραφική ενημέρωση και παραδείγματα μορίων επιστημονικού ενδιαφέροντος από το πεδίο της οργανομεταλλικής χημείας.
 • Υπεύθυνοι εργ. ασκήσεων: Α. Φιλιππόπουλος, Ν. Ψαρουδάκης (συντονιστής)
 • Περιεχόμενο εργ. ασκήσεων: Τεχνικές αδρανούς ατμόσφαιρας και κενού. Σύνθεση φερροκενίου, καθαρισμός και φασματοσκοπική μελέτη των ιδιοτήτων του. Οι εργαστηριακές ασκήσεις γίνονται προς το τέλος του εξαμήνου.
 • Διαμόρφωση ενιαίου βαθμού: Η ύλη των εργαστηριακών ασκήσεων εξετάζεται κατά την εκτέλεση των ασκήσεων. Ο τελικός βαθμός μαθήματος προκύπτει κατά 20% από τις εργαστηριακές ασκήσεις και κατά 80% από τον βαθμό του μαθήματος.
 • Συγγράμματα: 1) «Χημεία Οργανομεταλλικών Ενώσεων» Α. Χριστοφίδης, (Εκδ. Ζήτη) 2008, 2) «Βασική Οργανομεταλλική Χημεία» Haiduc, Zuckerman (Εκδ. Παπαζήση), 1987. 3) Σημειώσεις διδασκόντων.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

628. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 3 / Πιστωτικές Μονάδες: 7 )

 • Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM128/
 • Περιεχόµενο µαθήµατος: Ανιοντικός πολυµερισµός. Ζωντανός ριζικός πολυµερισµός. Κατιοντικός πολυµερισµός. Καταλυτικός πολυµερισµός. Εισαγωγή στη µακροµοριακή αρχιτεκτονική. ∆ιαµόρφωση και ευκαµψία πολυµερικών αλυσίδων. Συνθήκες-θ. Άµορφα και κρυσταλλικά πολυµερή. Θερµικές µεταπτώσεις (σηµείο τήξεως/κρυσταλλώσεως, σηµείο υαλώδους µετάπτωσης).
 • Περιεχόµενο εργ. ασκήσεων: Σύνθεση πολυµερών µε ριζικό και ζωντανό ριζικό πολυµερισµό. Κινη- τική σταδιακού πολυµερισµού. Χαρακτηρισµός πολυµερών µε χρωµατογραφία µεγεθών και ιξωδο- µετρία σε τριχοειδή σωλήνα. Προσδιορισµός θερµοκρασίας υαλώδους µετάπτωσης και σηµείων τηξεως/ κρυσταλλώσεως.
 • ιαµόρφωση ενιαίου βαθµού: Ξεχωριστή εξέταση µαθήµατος και εργαστηρίου. Ο τελικός βαθµός προκύπτει κατά 30% από τις εργαστηριακές ασκήσεις και κατά 70% από το βαθµό του µαθήµατος.
 • Συγγράµματα: 1) “Συνθετικά μακρομόρια. Βασική θεώρηση”, Α. Ντόντος, Εκδόσεις Κωσταράκης, Αθήνα 2006 2) “Επιστήμη και τεχνολογία πολυμερών”, Κ. Παναγιώτου, Εκδόσεις Πήγασος, Θεσσαλονίκη 2006 3) Σημειώσεις διδασκόντων.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

6210. ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM208/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού. Ταυτοποίηση οργανικών μορίων και βιομορίων με χρήση τεχνικών μίας και δύο διαστάσεων υγρής κατάστασης. Εφαρμογές φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού στον ορθολογικό σχεδιασμό καινοτόμων φαρμακευτικών μορίων. Αρχές Φασματοσκοπίας NMR στερεάς κατάστασης. Η χρήση άλλων φασματοσκοπιών (IR,UV, CD, Raman, κρυσταλλογραφίας ακτίνων-Χ και MS) στην ταυτοποίηση οργανικών ενώσεων και βιομορίων. Παραδείγματα εφαρμογών των φασματοσκοπιών όπου να αποδεικνύεται η συμπληρωματικότητα τους στην ταυτοποίηση οργανικών ενώσεων και βιομορίων. Εφαρμογές Μοριακής Μοντελοποίησης στη διαμορφωτική ανάλυση και μοριακή πρόσδεση βιοδραστικών μορίων. Εξερεύνηση υπολογιστικών πακέτων μοριακής μοντελοποίησης
 • Συγγράμματα: (1) “Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός” Θ. Μαυρομούστακος, Α. Τζάκος, Γ. Σπυρούλιας, Ε. Μικρός, Α. Κολοκούρης, Κ. Παπακωνσταντίνου, Ι. Γεροθανάσης, Ι. Ματσούκας, Εκδόσεις Συμμετρία, 2019 ISBN 978-960-266-504-6.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

603. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 4* )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP303/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: 1. Διασάφηση βασικών παιδαγωγικών εννοιών: Εννοιολογική προσέγγιση των βασικών εννοιών της Παιδαγωγικής, όπως: Αγωγή, Εκπαίδευση, Μόρφωση, μάθηση, διδασκαλία, μόρφωση και κατάρτιση. 2. Γενικοί σκοποί της διδασκαλίας και διδακτικοί στοχοι: Σύγχρονες προσεγγίσεις των γενικών σκοπών της διδασκαλίας. Τι είναι διδακτικός στόχος και πως προσδιορίζεται. Η χρησιμότητα των διδακτικών στόχων. 3. Διδακτική μάθηση και Διδασκαλία: Συνοπτική προσπέλαση των θεωριών γνώσης και μάθησης. Μέθοδοι διδασκαλίας. Μορφές διδασκαλίας. Τεχνικές-μέσα. Πορεία της διδασκαλίας. Αξιολογικό σύστημα. 4. Φύση των επιστημονικών εννοιών, επιστημονική μέθοδος, μοντελοποίηση και πειραματική προσέγγιση: 5. Νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις: Σύγχρονες Θεωρίες μάθησης και σενάρια διδασκαλίας. 6. Αξιολόγηση: Σύγχρονες προσεγγίσεις σχετικά με την αξιολόγηση που κάνουν λόγω για την υπεροχή της διαμορφωτικής αξιολόγησης έναντι της αθροιστικής ή τελικής αξιολόγησης. 7. Κίνητρα, αμοιβές, τιμωρία: Είδη κινήτρων, η χρησιμότητά τους στην εκπαίδευση, αμοιβές, τιμωρίες. 8. Διαχείριση σχολικής ταξης: Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής, παραβατικής συμπεριφοράς, Κρούσματα bullying (σχολικός εκφοβισμός).
 • Συγγράμματα: 1) Κουτσούκος Α. και Σμυρναίου Ζ. (2007). Γνωστική Ψυχολογία και Διδακτική: Η συμβολή του Jean Piaget στη σύγχρονη παιδαγωγική και διδακτική σκέψη, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα, σελ. 255. 2) Κασσωτάκης Μ. και Φλουρής Γ. (2006). Μάθηση και Διδασκαλία, τομ. Β, Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας, Αθήνα.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

515. ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ – ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 2 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM215/
 • Προαπαιτούμενο μάθημα: Ενόργανη Ανάλυση Ι (313).
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Χώροι μετρήσεων. Συστήματα, διατάξεις, μονάδες. Γενικά χαρακτηριστικά ποιότητας μονάδων (χαρακτηριστικά εισόδου, εξόδου, μεταφοράς). Μεταλλάκτες. Ημιαγωγοί (δίοδοι, τρανζίστορ, βασικά κυκλώματά τους). Ανιχνευτές οπτικής ακτινοβολίας στερεάς κατάστασης (φωτοαντιστάσεις, φωτοβολταϊκά στοιχεία, φωτοδίοδοι, πολυδιαυλικοί ανιχνευτές, CCD). Αναλογικά κυκλώματα. Τελεστικοί ενισχυτές. Ποτενσιοστάτες/Γαλβανοστάτες. Κυκλώματα τελεστικών ενισχυτών με διάφορους τύπους μεταλλακτών (θερμοκρασίας, πίεσης, οπτικής ακτινοβολίας) – Πιεζοηλεκτρικοί μεταλλάκτες. Στοιχεία ψηφιακών κυκλωμάτων (βασικά θεωρήματα άλγεβρας Bool, πύλες, αποκωδικοποιητές, χρονοκυκλώματα, απαριθμητές). Αναλογικοψηφιακοί και ψηφιακοαναλογικοί μετατροπείς. Περιγραφή λειτουργίας τυπικών ψηφιακών οργάνων μετρήσεων. Σήματα και θόρυβος. Τύποι και μέτρα θορύβου. Φασματική (κατά Fourier) απεικόνιση σημάτων. Φίλτρα βαθυπερατά, υψιπερατά, διέλευσης ζώνης συχνοτήτων. Ενισχυτής lock-in και ολοκληρωτής boxcar. Μέθοδοι λογισμικού (software) για τον χειρισμό θορυβωδών σημάτων. Δομή και λειτουργία μικροϋπολογιστών. Στοιχεία γλώσσας μηχανής. Περιφερειακά υπολογιστών. Διασύνδεση μικροϋπολογιστών με συστήματα μετρήσεων και αυτοματισμού. Παραδείγματα προγραμμάτων ελέγχου.
 • Περιεχόμενο εργ. ασκήσεων: Μέτρηση εμπέδησης εισόδου και εξόδου μονάδων. Κατασκευές κυκλωμάτων τελεστικών ενισχυτών (ακολουθητές, αντιστροφείς και αθροιστές ενισχυτές), ποτενσιοστάτης, γαλβανοστάτης. Ιδιότητες R-C φίλτρων. Μελέτη και εφαρμογές θερμίστορ. Κατασκευή και εφαρμογές λογαριθμικού ενισχυτή. Στοιχειώδεις μέθοδοι διασύνδεσης (interface) μικροϋπολογιστή με συστήματα χημικών μετρήσεων.
 • Συγγράμματα: 1) Ευσταθίου Κ: «Χημική Οργανολογία – Μικροϋπολογιστές». 2) Skoog, Holler, Crouch: «Αρχές της Ενόργανης Ανάλυσης».
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

7ο Εξάμηνο

739. ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM131/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Χημεία Πλειάδων. Πλειάδες των p-, d- και f-ομάδων. Πολλαπλοί δεσμοί μετάλλου-μετάλλου των στοιχείων μεταπτώσεως. Σύνθεση και χαρακτηρισμός, ερμηνεία δεσμών και δομής, χημική δραστικότητα και ιδιότητες. Εφαρμογές στη σύνθεση – Προηγμένα υλικά. Μεταλλο-οργανικά πολύγωνα και πολύεδρα, μεταλλο-οργανικές κατασκευές: σύνθεση, δομή και ιδιότητες. Βιοανόργανη Χημεία. Ιόντα μετάλλων σε βιολογικά συστήματα – Βιογεωχημικοί κύκλοι. Αλληλεπίδραση μεταλλικών ιόντων με πολυνουκλεοτίδια και νουκλεϊνικά οξέα. Σύμπλοκα των μετάλλων ως φάρμακα και διαγνωστικά. Κινητική και μηχανισμοί αντιδράσεων σε βιολογικά συστήματα. Βιομιμητικά υλικά, βιοκατάλυση και βιοκαταλύτες.
 • Συγγράμματα: 1) «Βιοανόργανη Χημεία» Δ. Π. Κεσίσογλου, Γ. Ψωμάς (εκδ. Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε.) 2010. 2) «Βιοανόργανη Χημεία» R. W. Hay (εκδ. Παπαζήση ΑΕΒΕ) 1992.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

715. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 4 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM165/
 • Προαπαιτούμενα μαθήματα: (1) Ενόργανη Ανάλυση Ι (313), (2) Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ (415).
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Σύγχρονες χρωματογραφικές τεχνικές. Ειδικές φασματοσκοπικές τεχνικές (ICP, XRF, κ.λπ.). Τεχνικές συνδυασμού (hyphenated techniques). Μη καταστρεπτική ανάλυση (χαρακτηρισμός επιφανειών, ειδικές μικροσκοπίες). Θερμικές μέθοδοι χαρακτηρισμού. Αυτοματοποιημένη ανάλυση. Φασματομετρία ατομικών και μοριακών μαζών.
 • Συγγράμματα: Σημειώσεις διδασκόντων.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

717. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙV ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος:
 • Προαπαιτούμενο μάθημα: Φυσικοχημεία ΙΙΙ (614).
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Γενικός φορμαλισμός τροχιακής στροφορμής. Τροχιακή στροφορμή και χωρικές στροφές. Σύζευξη στροφορμών. Στροφορμή spin. Προσεγγιστικές μέθοδοι στασίμων καταστάσεων (θεωρία διαταραχών για εκφυλισμένες και μη εκφυλισμένες καταστάσεις, θεωρία παραλλαγών). Προσεγγιστικές μέθοδοι για χρονικώς εξαρτημένα προβλήματα (αναπαραστάσεις κατά Schrödinger, Heisenberg, ενδιάμεση αναπαράσταση, χρονικώς εξαρτημένη θεωρία διαταραχών, αδιαβατικές και μη αδιαβατικές διεργασίες). Αλληλεπίδραση κβαντικών συστημάτων με εξωτερικά ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, Αλληλεπίδραση κβαντικών συστημάτων με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
 • Σύγγραμμα: P. W. Atkins, Μοριακή Κβαντική Χημεία, Παπαζήση
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

818. ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 2 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM199/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή. Ιστορική Ανασκόπηση. Πίνακας Νουκλιδίων. Ραδιενεργές διασπάσεις (α,β,γ). Δυνάμεις στη φύση. Ταξινόμηση σωματιδίων (λεπτόνια, αδρόνια, φορείς αλληλεπιδράσεων). Fermions/Bosons. Ακτίνα του πυρήνα, κατανομή πυκνότητος, μάζα, ενέργεια σένδεσης. Εξίσωση Bethe-Weizsacker. Πυρηνική σταθερότητα. Q-value πυρηνικών διεργασιών. Αυθόρμητες και μη αυθόρμητες διεργασίες. Πρότυπο αερίου Fermi. Προσέγγιση ανεξαρτήτου σωματιδίου. Εισαγωγή στο πυρηνικό πρότυπο των στιβάδων. Μαγνητική ροπή πυρήνα. Αρχές NMR, ESR. Νόμος ραδιενεργού διάσπασης. Χρόνος υποδιπλασιασμού. Αλληλεπίδραση (πυρηνικής) ακτινοβολίας – ύλης. Βαρέα ιόντα: εξίσωση Bethe-Bloch. Αλληλεπίδραση ταχέων ηλεκτρονίων – ύλης. Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας γ – ύλης. Σκέδαση Compton. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Δίδυμη γένεση. Ανιχνευτές φορτισμένων σωματιδίων. Ανιχνευτές φωτονίων. Πηγές φυσικής ραδιενέργειας. Μονάδες ραδιενέργειας. Πυρηνική σχάση. Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Επιταχυντές. Πυρηνικές αντιδράσεις. Πυρηνοσύνθεση στο σύμπαν και τους αστέρες. Ιατρικές και αναλυτικές εφαρμογές Ραδιοχημείας/Πυρηνικής Χημείας.
 • Περιεχόμενο εργ. ασκήσεων: Είδη ανιχνευτών και χαρακτηριστικά των παλμών αυτών. Ανιχνευτές ιοντισμού αερίων. Ανιχνευτές σπινθηρισμών (ανόργανοι κρύσταλλοι, πλαστικοί σπινθηριστές). Ανιχνευτές ημιαγωγών (πυριτίου, γερμανίου). Ηλεκτρονικές διατάξεις: Παλμογράφος. Προενισχυτής. Ενισχυτής. Συστήματα χρονισμού παλμών και λογικής. Συστήματα συμπτώσεως. Συστήματα μέτρησης χρόνου. Συστήματα συλλογής δεδομένων. Απαριθμητής Geiger-Müller. Ανιχνευτής NaI(Tl). Χαρακτηριστικά φάσματος ακτίνων γ. Φασματοσκοπία γ. Ανιχνευτής πυριτίου επιφανειακού φραγμού. Φασματοσκοπία α. Προσδιορισμός χρόνου υποδιπλασιασμού t1/2. Φασματοσκοπία NMR. Στατιστική μετρήσεων πυρηνικών φαινομένων.
 • Σύγγραμμα: Σημειώσεις διδάσκοντα.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

7216. ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 4 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM138/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή. Γενικές προσεγγίσεις στην ανακάλυψη φαρμάκων. Σχεδιασμός και ανάπτυξη φαρμάκων. Υποδοχείς. Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων – υποδοχέων. Ένζυμα και αναστολείς ενζύμων. DNA και φάρμακα που αλληλεπιδρούν με το DNA. Προφάρμακα και συστήματα διανομής φαρμάκων. Επιλεγμένες κατηγορίες φαρμάκων.
 • Σύγγραμμα: 1)Οργανική Χημεία:, Jonathan Clayden, Nick Greeves και Stuart Warren, Τόμος II, 1η έκδοση, Μετάφραση Utopia Publishing, Αθήνα 2016, 2) «Φαρμακοχημεία » Σημειώσεις Διδάσκοντος, Αθήνα, 2011
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

7219. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 6 / Πιστωτικές Μονάδες: 9 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM101/
 • Προαπαιτούμενα μαθήματα: (1) Αναλυτική Χημεία (213). (2) Χημεία Τροφίμων (626).
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Μέθοδοι ανάλυσης τροφίμων, αρχές ποιοτικού ελέγχου, προδιαγραφές, νομοθεσία, δειγματοληψία, HACCP, μικροσκοπικός έλεγχος τροφίμων.
 • Περιεχόμενο εργ. ασκήσεων: Ανάλυση γάλακτος, αλεύρου, μελιού, λαδιού, τυριού, χυμού. Προσδιορισμός αρωματικών ενώσεων με GC και HPLC. Οργανοληπτικές ιδιότητες χυμού και γιαουρτιού. Προσδιορισμός ολικών φαινολικών σε κρασί φασματοφωτομετρικά. Προσδιορισμός αντιοξειδωτικών σε τρόφιμα.
 • Συγγράμματα: 1) Χ. Προεστός Π. Μαρκάκη «Τρόφιμα: Έλεγχος ποιότητας, ασφάλεια και μικροβιολογία. 2017, Εκδόσεις Da Vinci,2) Σημειώσεις διδασκόντων για το Εργαστήριο.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

7220. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 6 / Πιστωτικές Μονάδες: 9 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/CHEM264/
 • Προαπαιτούμενο μάθημα: Χημεία Τροφίμων (626). Λόγω του περιορισμένου αριθμού εργαστηριακών θέσεων (35), αν οι εγγραφέντες στο μάθημα φοιτητές υπερβούν τον αριθμό αυτό, για την επιλογή θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των κατοχυρωμένων πιστωτικών μονάδων.
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Κατάταξη μικροοργανισμών, παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξή τους, χρώσεις, καλλιέργειες μικροοργανισμών, μικροοργανισμοί και ζυμώσεις, αλλοιώσεις.
 • Περιεχόμενο εργ. ασκήσεων: Μικροβιολογικός έλεγχος γάλακτος. Μικροβιολογία νερού. Χρώσεις Μικροοργανισμών. Παρατήρηση μικροοργανισμών στο μικροσκόπιο. Μικροβιακές ζυμώσεις. Ανίχνευση και χαρακτηρισμός μικροοργανισμών σε τρόφιμα. Μυκητολογικός έλεγχος σε τρόφιμα.
 • Διαμόρφωση ενιαίου βαθμού: Ενιαία εξέταση. Μέσος όρος του βαθμού από επιτυχείς εξετάσεις στη θεωρία και στις εργαστηριακές ασκήσεις.
 • Συγγράμματα: 1) Χ. Προεστός Π. Μαρκάκη «Τρόφιμα: Ελεγχος ποιότητας, ασφάλεια και μικροβιολογία. 2017, Εκδόσεις Da Vinci, 2) Σημειώσεις διδασκόντων για το μάθημα, 3) Σημειώσεις διδασκόντων για το εργαστήριο.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

738. ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 2 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM162/
 • Προαπαιτούμενα: Προϋπόθεση εγγραφής στο μάθημα είναι η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα: Χημεία Περιβάλλοντος (632) και Αναλυτική Χημεία (213) ή Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ (415).
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Το αντικείμενο της χημικής ωκεανογραφίας, Ιστορική ανασκόπηση. Κατανομή υδάτων στη γη – υδρολογικός κύκλος. Στοιχεία φυσικής, βιολογικής και γεωλογικής ωκεανογραφίας (θαλάσσια κυκλοφορία, θαλάσσια οικοσυστήματα, θαλάσσια ιζήματα). Το καθαρό και το θαλάσσιο νερό: επιδράσεις των ηλεκτρολυτών σε δομή – ιδιότητες. Ο σχηματισμός, η εξέλιξη και η σταθερότητα των ωκεανών. Ο ωκεανός ως χημικό σύστημα (νερό, σωματιδιακή ύλη, ιζήματα). Χημικά στοιχεία και μορφές στο θαλάσσιο σύστημα. Χημικές διεργασίες, ισορροπίες και αντιδράσεις. Φωτοσύνθεση και κύκλος της ζωής στη θάλασσα. Διαλυμένα αέρια στο θαλάσσιο νερό. Θρεπτικά συστατικά, κύκλοι αζώτου, φωσφόρου, πυριτίου. Βασικά χαρακτηριστικά, επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Λίμνες, λιμνοθάλασσες, υγρότοποι, ποτάμια, εκβολικά συστήματα.
 • Περιεχόμενο εργ. ασκήσεων: Σκοποί και στόχοι ωκεανογραφικής έρευνας. Τεχνικές δειγματοληψίας επιτοπίων μετρήσεων. Βασικοί προσδιορισμοί: αλατότητα/χλωριότητα, διαλυμένο οξυγόνο, θρεπτικά άλατα (αζωτούχα, φωσφορικά, πυριτικά), χλωροφύλλες, οργανικός άνθρακας. Επίσκεψη στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
 • Διαμόρφωση ενιαίου βαθμού: Στις εξεταστικές περιόδους περιλαμβάνονται θέματα τόσο θεωρίας όσο και εργαστηρίου. Ο φοιτητής πρέπει να απαντήσει επιτυχώς στα θέματα και των δύο κατηγοριών. Η εργαστηριακή επίδοση συνυπολογίζεται σε ποσοστό 15%. Δίνεται επίσης προαιρετική βιβλιογραφική εργασία, ο βαθμός της οποίας θα προσαυξάνει τον βαθμό της γραπτής εξέτασης του μαθήματος εφόσον αυτός είναι μεγαλύ¬τερος από 5.
 • Συγγράμματα: 1) Σκούλλος Μ.: «Χημική Ωκεανογραφία», εκδόσεις Συμμετρία, 2) Σακελλαριάδου Φ.: «Ωκεανογραφία», εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., 3) Δασενάκης Ε. – Καρα¬βολ¬τσος Σ. – Λαδάκης Ε. – Παρασκευοπούλου Β.: «Χημική Ωκεανογραφία», εκδόσεις Κάλλιπος
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

737. ΧΗΜΕΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 2 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM163/
 • Προαπαιτούμενα: Προϋπόθεση εγγραφής στο μάθημα είναι η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα: Χημεία Περιβάλλοντος (632) και Αναλυτική Χημεία (213) ή Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ (415).
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Δομή και χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας. Βασικές αρχές μετεωρολογίας. Εκπομπές, μεταφορά και μετασχηματισμός ρύπων στην ατμόσφαιρα. Μηχανισμοί ατμοσφαιρικών αντιδράσεων. Αερολύματα και αιωρούμενα σωματίδια. Εμβάθυνση στη χημική συμπεριφορά αέριων ρύπων. Δευτερογενείς ρύποι. Χρήση μοντέλων στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Προγράμματα αντιμετώπισης ρύπανσης. Ρύπανση εσωτερικών χώρων (σύνδρομο αρρωστημένου κτιρίου). Μέθοδοι προσδιορισμού ρύπων σε εκπομπές από σταθερές πηγές. Αυτόματες μέθοδοι παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
 • Περιεχόμενο εργ. ασκήσεων: Ατμοσφαιρικά σωματίδια. Προσδιορισμός μετάλλων (μολύβδου). Προσδιορισμός πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAHs). Προσδιορισμός ιόντων. Προσδιορισμός BTEX. Αυτόματοι αναλυτές. Προσδιορισμός διοξινών. Επίσκεψη στο ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.
 • Διαμόρφωση ενιαίου βαθμού: ΣΣτις εξεταστικές περιόδους περιλαμβάνονται θέματα τόσο θεωρίας όσο και εργαστηρίου. Η εργαστηριακή επίδοση συνυπολογίζεται σε ποσοστό 15%. Δίνεται επίσης προαιρετική βιβλιογραφική εργασία, ο βαθμός της οποίας θα προσαυξάνει τον βαθμό της γραπτής εξέτασης του μαθήματος εφόσον αυτός είναι μεγαλύτερος από 5.
 • Συγγράμματα: 1) Λαζαρίδης Μ.: «Ατμοσφαιρική Ρύπανση με Στοιχεία Μετεωρολογίας», εκδόσεις Τζιόλα. 2) Καραθανάσης Σ.: «Ατμοσφαιρική Ρύπανση», εκδόσεις Τζιόλα.
 •  
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

7211. ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 3 / Πιστωτικές Μονάδες: 7 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/CHEM266/
 • Προαπαιτούμενο μάθημα: (1) Αναλυτική Χημεία (213). (2) Ενόργανη Ανάλυση Ι. Λόγω του περιορισμένου αριθμού εργαστηριακών θέσεων (90), αν οι εγγραφέντες στο μάθημα φοιτητές υπερβούν τον αριθμό αυτό, για την επιλογή θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των κατοχυρωμένων πιστωτικών μονάδων.
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Παγκόσμια οικονομική γεωγραφία του οίνου. Ελληνικές ποικιλίες της αμπέλου. Σύσταση και διόρθωση του γλεύκους. Αλκοολική ζύμωση. Παραγωγή διαφόρων τύπων οίνων. Ειδικές κατεργασίες του οίνου. Νομοθεσία του οίνου. Ζυθοποιία, αποστάγματα οίνου, αλκοολούχα ποτά (ουίσκι, ρούμι, βότκα, μπράντι, ούζο, τζιν κ.λπ.). Μικροβιολογία ζυμών.
 • Περιεχόμενο εργ. ασκήσεων: Αναλύσεις συστατικών του γλεύκους και του οίνου. Αναλύσεις συστατικών ζύθου αποσταγμάτων οίνου και αλκοολούχων ποτών. Μικροσκοπική παρατήρηση ζυμομυκήτων, απομόνωση και καλλιέργεια αυτών.
 • Διαμόρφωση ενιαίου βαθμού: Γίνεται ξεχωριστή εξέταση στα εργαστηριακά μαθήματα και ο βαθμός που θα προκύψει λαμβανομένης υπόψη και της εργαστηριακής επίδοσης θα αντιστοιχεί στο 40% του ενιαίου βαθμού.
 • Συγγράμματα: 1) «Οινολογία. Επιστήμη και Τεχνογνωσία» Τόμος Ι, ΙΙ. Ε. Σουφλερός. Εκδοτικός οίκος Ε. Σουφλερός, Θεσσαλονίκη, 1997. 2) «Ποτά» A. Varnam, I. Sutherland, Μετάφραση: Στέλλα Παρίκου & ΣΙΑ ΟΕ Εκδοτικός οίκος Ίων, Αθήνα, 2006. 3) Σημειώσεις Διδασκόντων. 4) Εργαστηριακές Σημειώσεις Διδασκόντων.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

7222. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 3 / Πιστωτικές Μονάδες: 7 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM132/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Μορφολογία συμπολυμερών. Επίδραση σύστασης και αρχιτεκτονικής στη μορφολογία. Μικκυλίωση συμπολυμερών σε διάλυμα. Εισαγωγή στα ολοκληρωμένα κυκλώματα. Οπτική λιθογραφία. Λιθογραφικά υλικά. Διεργασίες λιθογραφίας. Λιθογραφία ιόντων. Κατασκευή υλικών με καθορισμένες διαστάσεις και σχήματα σε νανομετρικό επίπεδο.
 • Περιεχόμενο εργ. ασκήσεων: Λιθογραφία. Παρασκευή διαλυμάτων μικκυλίων. Εύρεση μοριακού βάρους και βαθμού συσσωμάτωσης μικκυλίων με στατική σκέδαση φωτός. Εύρεση υδροδυναμικής ακτίνας μικκυλίων με δυναμική σκέδαση φωτός. Εύρεση ιξωδομετρικής ακτίνας μικυλλίων με ιξωδομετρία αραιών διαλυμάτων.
 • Συγγράμματα: 1) «Συνθετικά Μακρομόρια. Βασική Θεώρηση», Α. Ντόντος, Εκδόσεις Κωσταράκη, Αθήνα, 2006. 2) «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών», Κ. Παναγιώτου, Εκδόσεις Πήγασος, Θεσσαλονίκη, 2006, 3) Σημειώσεις μαθήματος διδασκόντων, 4) Σημειώσεις εργαστηρίου διδασκόντων.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

7213. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 5 / Πιστωτικές Μονάδες: 8 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/CHEM235/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: 1. Αποθήκευση και ροή της γενετικής πληροφορίας. Αντιγραφή, μεταγραφή και μετάφραση DNA. 2. Γονιδιακή ρύθμιση και μεταφραστικές τροποποιήσεις. 3. Διαλογή και μεταφορά πρωτεϊνών. Διαμερισματοποίηση κυττάρου. 4. Ειδικά κυτταρικά μονοπάτια. Αποικοδόμηση πρωτεϊνών. Έκκριση πρωτεϊνών. Μονοπάτια σηματοδότησης. 5. Μοριακοί κινητήρες.
 • Περιεχόμενο εργ. ασκήσεων: Α. Ανάλυση πρωτεϊνών: Κλασμάτωση πρωτεϊνών από κυτταρικά εκχυλίσματα. Μέτρηση πρωτεΐνης με τη μέθοδο Bradford. Ανάλυση πρωτεϊνικών κλασμάτων με ηλεκτροφόρηση πολυακρυλαμιδίου. Β. Μοριακή βιολογία: Ανάπτυξη υγρής βακτηριακής καλλιέργειας E.coli. Καμπύλη ανάπτυξης βακτηρίων. Απομόνωση γενωμικού DNA από βακτήρια E.coli. Προσδιορισμός συγκέντρωσης και καθαρότητας γενωμικού DNA. Πέψη πλασμιδιακού DNA με περιοριστικές ενδονουκλεάσες. Ανάλυση DNA με ηλεκτροφόρηση αγαρόζης.
 • Διαμόρφωση ενιαίου βαθμού: Στον τελικό βαθμό συμμετέχει κατά 70 % ο βαθμός του μαθήματος και κατά 30 % ο βαθμός του εργαστηρίου, που πρέπει να είναι και οι δυο προβιβάσιμοι.
 • Συγγράμματα: 1) “Βιοχημεία”, J. Μ. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer, Μετάφραση Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS, 2018, 2) “Μοριακή Βιολογία του Κυττάρου”, B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis, D. Morgan, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, J. Wilson, T. Hunt, Μετάφραση, ΕΚΔΟΣΕΙΣ UTOPIA, 2018
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

7214. KΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 2 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/CHEM118/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Βασικές αρχές εργαστηριακής μελέτης στην Κλινική Χημεία. Δειγματοληψία βιολογικών δειγμάτων. Στατιστική στην Κλινική Χημεία, υπολογισμός εύρους τιμών αναφοράς. Διασφάλιση ποιότητας στο Κλινικό Εργατήριο. Αυτοματοποίηση στην Κλινική Χημεία. Βιοχημικοί αναλυτές. Βασικές αρχές ηλεκτροφορητικών τεχνικών στην Κλινική Χημεία. Βασικές αρχές και εφαρμογές των ανοσοπροσδιορισμών. Τα ένζυμα στην Κλινική Χημεία. Βασικές αρχές Κλινικής Ενζυμολογίας. Πρωτεΐνες του ορού. Διαταραχές ύδατος και ηλεκτρολυτών, οξεοβασική ισορροπία, αέρια αίματος. Καρδιακή λειτουργία, καρδιακοί δείκτες, λιπίδια, λιποπρωτεΐνες. Ενδοκρινολογία, ορμόνες και εκτίμηση της λειτουργίας του θυροειδούς. Σακχαρώδης διαβήτης. Εργαστηριακή εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας. Εργαστηριακή εκτίμηση της ηπατικής λειτουργίας. Δείκτες όγκων. Θεραπευτική μέτρηση φαρμάκων. Εισαγωγή στη Μοριακή Διαγνωστική. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), Real time PCR, ποσοτική PCR, RT-PCR, ARMS-PCR, multiplex PCR. Προσδιορισμός αλληλουχίας DNA και τεχνικές αλληλούχισης νέας γενιάς. Tεχνικές ανάλυσης μεταλλάξεων. Μοριακοί δείκτες καρκίνου. Συνοδά διαγνωστικά τεστ.
 • Περιεχόμενο εργ. ασκήσεων: Κανόνες ασφαλείας στα κλινικά εργαστήρια. Διαχείριση κλινικών δειγμάτων. Απομόνωση ορού και πλάσματος από ολικό αίμα. Aποπρωτείνωση ορού. Ενζυμικός προσδιορισμός γλυκόζης σε ορό και ολικό αίμα. Ενζυμικός προσδιορισμός ουρίας σε ορό. Ηλεκτροφορηση πρωτεινών ορού. Βιοχημικοί αναλυτές (Επίσκεψη σε Κλινικό Εργαστήριο Νοσοκομείου). Ανοσοενζυμικoί προσδιορισμοί (τύπου ELISA). Απομόνωση DNA από ολικό αίμα. Aλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR): Ανίχνευση της μετάλλαξης 5382insC στο αίμα. Ηλεκτροφόρηση προϊόντων PCR, Ποσοτική PCR.
 • Διαμόρφωση ενιαίου βαθμού: Μία εξέταση από τις παραδόσεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις. Ο βαθμός της επιδόσεως στο εργαστήριο συμμετέχει στον ενιαίο βαθμό κατά 25%
 • Συγγράμματα: 1) «Κλινική Χημεία» William Marschall, Κωδ ΕΥΔΟΞΟΥ: 13256565, 2) «Κλινική Βιοχημεία. Εικονογραφημένο Έγχρωμο Εγχειρίδιο», 4η έκδοση, A.Gow, R. Cowan, D. O’Reilly, M. Stewart, J.Shepherd. Μετάφραση: Α. Παπαβασιλείου, Καθηγητής Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Παν Αθηνών. Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, Κωδ Ευδόξου : 42049, 3) Οι σημειώσεις “ Εργαστηριακές Ασκήσεις Κλινικής Χημείας” Ε. Λιανίδου.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

8210. ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 3 / Πιστωτικές Μονάδες: 7 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM136/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Πρώτες ύλες για τις χημικές βιομηχανικές διεργασίες. Πράσινη χημεία και βιώσιμη χημεία. Βιομηχανική Κατάλυση: ομογενής, ετερογενής, ενζυματική, βασικές έννοιες. Βασικές Χημικές Βιομηχανικές Διεργασίες (Unit Processes): Διεργασίες διάσπασης και πυρόλυσης. Διεργασίες υδρογόνωσης: υδρογόνωση αρωματικών ενώσεων, ολεφινών, ανανεώσιμων πρώτων υλών και αζώτου. Διεργασίες αφυδρογόνωσης. Αντιδράσεις παρουσία ύδατος ως αντιδραστήριο: παραγωγή αερίου σύνθεσης και υδροδιμερισμός του βουταδιενίου. Διεργασίες με αέριο σύνθεσης: παραγωγή μεθανόλης και υδροφορμυλίωση ολεφινών. Διεργασίες με μονοξείδιο του άνθρακα: καρβονυλίωση της μεθανόλης προς οξικό οξύ και εναλλασσόμενος συμπολυμερισμός ολεφινών με μονοξείδιο του άνθρακα προς πολύκετόνες. Διεργασίες οξείδωσης: οξείδωση ολεφινών, εποξείδωση αιθυλενίου προς αιθυλενοξείδιο, οξείδωση αιθυλενίου προς ακεταλδεΰδη και οξείδωση κυκλοεξανίου προς κυκλοεξανόλη/κυκλοεξανόνη για την παραγωγή πολύαμιδίων (nylon). Οξείδωση ο-ξυλολίου προς φθαλικό ανυδρίτη και οξείδωση p-ξυλολίου προς τερεφθαλικό οξύ για την παραγωγή πολυ(τερεφθαλικού εστέρα αιθυλενογλυκόλης), PET. Αμμωνιοξείδωση προπυλενίου προς ακρυλονιτρίλιο και διεργασία της οξείδωσης του SO2 προς SΟ3 για την παραγωγή θειικού οξέος. Διεργασίες αλκυλίωσης για την παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων της σύνθεσης της βιταμίνης Ε. Διεργασίες ισομερείωσης, μετεστεροποίησης, μετάθεσης, αφυδρογόνωσης και πολυμερισμού και αφυδάτωσης.
 • Περιεχόμενο εργ. ασκήσεων: Καταλυτική αφυδρογόνωση του αιθυλοβενζολίου προς στυρένιο υπεράνω Fe2O3/Cr2O3/K2CO3. Βελτιστοποίηση των συνθηκών με τη μέθοδο Simplex. Καταλύτες Ziegler-Natta: πολυμερισμός του αιθυλενίου με TiCl4/AlR3. Υδρογόνωση ολεφινών καταλυόμενη από RhCl(PPh3)3. Καταλυτική αναμόρφωση της νάφθας – διεργασία Platforming. Υδρογόνωση ολεφινών καταλυόμενη από RhCl[P(C6H4–m-SO3Na)3]3. Οξείδωση του αιθυλενίου – διεργασία Wacker.
 • Διαμόρφωση ενιαίου βαθμού: Ο ενιαίος βαθμός διαμορφώνεται από δύο ξεχωριστές εξετάσεις στο μάθημα και το εργαστήριο. Στον τελικό βαθμό συμμετέχει κατά 30% η απόδοση στα εργαστήρια.
 • Συγγράμματα: 1) Γ. Παπαδογιαννάκης «Σημειώσεις Χημικών Βιομηχανικών Διεργασιών (Unit Processes)», 2) Γ. Παπαδογιαννάκης «Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων Χημικών Βιομηχανικών Διεργασιών». 3) «Βιομηχανική Οργανική Χημεία», Σ. Πεγιάδου – Κοεμτζοπούλου, Ε. Τσατσαρώνη, Ι. Ελευθεριάδης, Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη, 2008.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

719. ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 4 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://jupiter.chem.uoa.gr/pchem/courses/719/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Χαρακτηριστικά φωτός και φασμάτων. Είδη φασματοσκοπίας: ατομική, περιστροφική, δονητική, ηλεκτρονιακή, (πυρηνικού) μαγνητικού συντονισμού: ενεργειακές στάθμες, κανόνες επιλογής, μορφές φασμάτων. Τεχνικές και διατάξεις φασματοσκοπίας.
 • Σύγγραμμα: M. J. Hollas, Modern Spectroscopy, Wiley
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

703. ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM212/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Κρυσταλλική δομή και κρυσταλλογραφία. Δομή στερεών και μηχανικές, ηλεκτρικές, μαγνητικές και οπτικές ιδιότητες. Μη κρυσταλλικά υλικά., Κεραμικά υλικά (οξείδια, καρβίδια, νιτρίδια, βορίδια) συμπεριλαμβανομένων των οπτικών ανόργανων υλικών και των αγώγιμων ανοργάνων υλικών (μονωτές, ημιαγωγοί, αγωγοί). Νανοσωματίδια.Σύμπλοκα –καταλύτες (μονο-, δι- και πολυπυρηνικά σύμπλοκα). Οπτικά υλικά συμπεριλαμβανομένων των φωτοευαισθητοποιητών. Βιομιμητικά υλικά συμπεριλαμβανομένων των συμπλόκων με εφαρμογές στην ιατρική (π.χ. MRI agents, ραδιογνωστικά υλικά) χωρίς τα φάρμακα. Μεταλλο-Οργανικές Κατασκευές, Μεταλλο-Οργανικά Πολύεδρα και Πολύγωνα. Μαγνητικά υλικά (μεταλλικές πλειάδες, μοριακά μαγνητικά υλικά και μαγνητικά ψυγεία). Αλλοτροπικές μορφές άνθρακα (φουλερένια, νανοσωλήνες άνθρακα, γραφένιο, νανοταινίες γραφενίου, άλλες αλλοτροπικές μορφές άνθρακα): συμμετρία, αρωματικότητα, φυσικοχημικές ιδιότητες, χημική δραστικότητα, σύνθεση, μέθοδοι παραγωγοποίησης, παράγωγα, χαρακτηρισμός, εφαρμογές. Νανοκουκίδες άνθρακα: σύνθεση, ιδιότητες, εφαρμογές. Υπερμοριακή χημεία, μοριακή αναγνώριση, σύμπλοκα εγκλεισμού και αλληλεπιδράσεις ξενιστού-ξενιζομένου μορίου, οργανικά υλικά για μεταφορά φαρμακευτικών ουσιών, μοριακές μηχανές, νανοαντιδραστήρες, νανοδιακόπτες και άλλες σχετικές νανοδομές. Πολυμερικά Νανοσωματίδια α. Νανοαντιδραστήρες β. Νανοδοχεία και γ. Νανομεταφορείς που σχηματίζονται από αμιγώς πολυμερικά υλικά. Νανοσύνθετα (Υβριδικά) Υλικά: α. Πολυμερή/Ανόργανα Νανοσωματίδια (Au, Ag, SiO2, CdSe, CdTe, Fe3O4, Fe2O3) β. Πολυμερή/Επίπεδα Aνόργανα Υποστρώματα (clay, mica) γ. Πολυμερή/Αλλοτροπικές μορφές άνθρακα (φουλερένια, νανοσωλήνες άνθρακα, γραφένιο, νανοταινίες γραφενίου).
 • Συγγράμματα: 1) Atkins και Paola, Φυσικοχημεία, Κεφ. 19 2) ‘Materials Chemistry’ B. D. Fahlman, 2011, Springer 3) Σημειώσεις.Διδασκόντων.
 • Περίγραμμα Μαθήματος:Αρχείο PDF

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (έναρξη) ( Υποχρεωτική / Πιστωτικές Μονάδες: 7 )

 

8ο Εξάμηνο

838. ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 4 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM200/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Γενική θεώρηση της ανόργανης χημικής τεχνολογίας. Περιβαλλοντικές αλληλεπιδράσεις. Περιγραφή της Ανόργανης Χημικής Βιομηχανίας. Βιομηχανική παραγωγή (πρωτογενής και δευτερογενής) ανόργανων υλικών (ανόργανα οξέα, λιπάσματα, δομικά υλικά, τσιμέντα, γυαλιά, κεραμικά, κ.ά.). Ορυκτά, μέταλλα και κράματα. Ορυκτοί άνθρακες. Διαδικασίες ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων. Εκπαιδευτική επίσκεψη σε παραγωγική μονάδα.
 • Σύγγραμμα: 1) «Ανόργανη Χημική Τεχνολογία» Α.Θ. Σδούκου, Φ.Ι. Πομώνη (Εκδόσεις Τζιόλα) 2010.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

816. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 4 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM226/
 • Προαπαιτούμενα μαθήματα: (1) Ενόργανη Ανάλυση Ι (313), (2) Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ (415).
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στα συστήματα ποιότητας (ISO, EN). Διασφάλιση ποιότητας εργαστηρίων δοκιμών. Κανονισμοί και κριτήρια διαπίστευσης εργαστηρίων (Πρότυπα EN 45001, ISO 17025). Βαθμονόμηση, διακρίβωση και έλεγχος καταλληλότητας αναλυτικών οργάνων και συσκευών. Επικύρωση και επαλήθευση αναλυτικών μεθόδων. Υπολογισμός αβεβαιότητας. Δειγματοληψία και εφαρμογή δοκιμών. Διαδικασία διαπίστευσης. Μελέτη παραδειγμάτων.
 • Συγγράμματα – Βοηθήματα: Σημειώσεις διδασκόντων.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

8213. ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM127/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Βασικές αρχές της Χημικής Βιολογίας. Το κεντρικό δόγμα της μοριακής βιολογίας. Γονίδια, γονιδίωμα, μεταγράφωμα, πρωτέωμα. Η χημική καταγωγή της Βιολογίας. Μηχανισμοί αντιδράσεων, δεσμοί υδρογόνου και μη δεσμικές αλληλεπιδράσεις, Προβιοτική Χημεία. Στοιχειώδεις μονάδες στις μορφές, υπομονάδες και υπερδομές του DNA. Βιολογική, χημική σύνθεση, καθαρισμός και αλληλούχιση του DNA. Γλυκοβιολογία. Δομή, χημεία και ενζυμολογία του γλυκοζιτικού δεσμού, . Πολυσακχαρίτες, γλυκοπεπτίδια, γλυκολιπίδια,ομοιόσταση της γλυκόζης. Αμινοξέα και πεπτίδια, προστατευτικές ομάδες, πεπτιδική σύνθεση σε διάλυμα και σε στερεά φάση, θεμελιώδεις δυνάμεις που ελέγχουν τη δευτεροταγή δομή των πρωτεϊνών, χημεία των δισουλφιδικών διασυνδέσεων, πρωτεϊνικές περιοχές που έχουν δομικό και λειτουργικό ρόλο, υψηλότερα επίπεδα πρωτεϊνικής δομής, λειτουργία πρωτεϊνών.
 • Σύγγραμμα: 1) Εισαγωγή στη Βιοοργανική Χημεία και τη Χημική Βιολογία, David Van Vraken και Gregory Weis, Μετάφραση Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., Αθήνα 2018, 2) Σημειώσεις διδασκόντων.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

718. ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/CHEM225
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Ταχύτητα χημικής αντίδρασης. Τάξη αντίδρασης. Μηχανισμοί αντιδράσεων. Θεωρίες χημικών αντιδράσεων. Φαινόμενα μεταφοράς. Επίδραση της θερμοκρασίας στην ταχύτητα αντίδρασης. Χημικές αντιδράσεις σε πυκνές φάσεις. Επίδραση της πίεσης και της ιοντικής ισχύος στην ταχύτητα αντίδρασης. Προσρόφηση και αντιδράσεις σε επιφάνειες. Φωτοχημικές αντιδράσεις, Κινητική ενζυματικών αντιδράσεων.
 • Σύγγραμμα: P. W. Atkins και J. de Paola, Φυσικοχημεία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

8218. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 2 / Ώρες Εργαστηρίου: 3 / Πιστωτικές Μονάδες: 5 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM115/
 • Προαπαιτούμενα μαθήματα: (1) Αναλυτική Χημεία (213). (2) Χημεία Τροφίμων (626).
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Βιομηχανίες τροφίμων. Μέθοδοι συντήρησης τροφίμων. Συσκευασία τροφίμων. Υγιεινή τροφίμων. Στοιχεία βιοτεχνολογίας.
 • Περιεχόμενο εργ. ασκήσεων: Ασκήσεις βιοτεχνολογίας.
 • Συγγράμματα: 1) «Tεχνολογία Τροφίμων» Νασοπούλου, Κ., Νικολάου, Σ. και Ζαμπετάκης Ι., Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα, 2010.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

8121. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 4 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM229/
 • Προαπαιτούμενα μαθήματα: Προϋπόθεση εγγραφής στο μάθημα είναι η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα: Χημεία Περιβάλλοντος (632) και Αναλυτική Χημεία (213) ή Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ (415).
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Α. Τοξικολογία – Περιβαλλοντική Τοξικολογία : σύντομη ιστορική εξέλιξη και ο ρόλος τους στην εκτίμηση κινδύνου από την περιβαλλοντική ρύπανση. Διακίνηση τοξικών ουσιών και φαρμάκων στον οργανισμό (απορρόφηση, κατανομή, βιομετατροπή, απέκκριση). Aποτοξινωτικοί μηχανισμοί. Τοξικοκινητική, δοκιμασίες τοξικότητας, σχέσεις ασφάλειας – κινδύνου. Τοξικολογικά δεδομένα για επικίνδυνες χημικές ουσίες (τοξικά αέρια, αλκοόλες, φάρμακα, τοξικές ουσίες οι οποίες συναντώνται στο βιομηχανικό, γεωργικό, οικιακό και εργασιακό περιβάλλον, στα τρόφιμα, εκτίμηση κινδύνου). Πηγές έκθεσης, μηχανισμός τοξικής δράσης, θεραπευτική αντιμετώπιση. Τοξικολογική ανάλυση για ειδικές κατηγορίες ουσιών (ναρκωτικά, οινόπνευμα, dopping). Οι σημαντικότεροι παράγοντες πρόκλησης προβλημάτων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Β. Οικοτοξικολογία: Βασικές έννοιες και αρχές. Βιοσυσσώρευση – βιομεγέθυνση. Εκτίμηση οικολογικού κινδύνου. Οργανισμοί – Βιοδείκτες και ουσίες – βιομάρτυρες στην οικοτοξικολογική έρευνα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα οικοτοξικολογικής θεώρησης περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τοξικολογικά τεστ σε υδάτινα οικοσυστήματα: μικρόκοσμοι, μεσόκοσμοι και μελέτες πεδίου. Παρουσίαση ερευνητικών τεχνικών στο πεδίο της Τοξικολογίας – Οικοτοξικολογίας.
 • Διαμόρφωση βαθμού: Δίνεται προαιρετική βιβλιογραφική εργασία, ο βαθμός της οποίας θα προσαυξάνει τον βαθμό της γραπτής εξέτασης του μαθήματος εφόσον αυτός είναι μεγαλύτερος από 5.
 • Σύγγραμμα: 1) Χουρδάκης Κ.: «Τοξικολογία του Ανθρώπου», εκδόσεις University Studio Press, 2) Reichl F.X.: «Γενική Τοξικολογία – Ουσίες, δράσεις, περιβάλλον», εκδόσεις Broken Hill.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

836. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 2 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM167/
 • Προαπαιτούμενα: Προϋπόθεση εγγραφής στο μάθημα είναι η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα: Χημεία Περιβάλλοντος (632) και Αναλυτική Χημεία (213) ή Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ (415).
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Α. Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης. Ανάγκη περιβαλλοντικής διαχείρισης και σύγχρονες διαχειριστικές αντιλήψεις. Εξέλιξη της έννοιας της διαχείρισης από το 1950 και μετά. Βασικές έννοιες – ορισμοί στην περιβαλλοντική διαχείριση. Εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης (θεσμικά, οικονομικά, τεχνολογικά κ.λπ.). Επίπεδα περιβαλλοντικής διαχείρισης – Φορείς, οργανισμοί. Διεθνείς συμβάσεις, νομοθεσία. Περιβαλλοντικός έλεγχος. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Παραδείγματα καλών και κακών διαχειριστικών πρακτικών. Β. Τεχνολογία Περιβάλλοντος: Απόβλητα και περιβάλλον. Διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων-λυμάτων: Πρωτοβάθμιος, δευτεροβάθμιος, τριτοβάθμιος καθαρισμός. Διαχείριση ενεργού ιλύος. Διαχείριση απορριμμάτων – χώροι υγειονομικής ταφής. Τεχνολογίες επεξεργασίας, καύσης, ανακύκλωσης, κομποστοποίησης απορριμμάτων. Τεχνολογίες αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης. Τεχνολογίες αντιμετώπισης ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τεχνολογίες εξυγίανσης ρυπασμένων περιοχών.
 • Περιεχόμενο εργ. ασκήσεων: Κατάστρωση προγραμμάτων περιβαλλοντικού ελέγχου. Δειγματοληψίες – επιτόπιες μετρήσεις. Προσδιορισμοί: BOD/COD, αμμωνία, βαρέα μέταλλα (Cu, Pb, Zn, Cr(VI) κ.λπ.) οργανικοί ρύποι (φαινόλες, απορρυπαντικά κ.λπ.). Μικροβιακή μόλυνση υδάτων. Έλεγχος ποιότητας αποτελεσμάτων περιβαλλοντικού ελέγχου – διαπίστευση περιβαλλοντικών εργαστηρίων. Επισκέψη στο Κέντρο Ελέγχου Λυμάτων Ψυτάλειας (ΚΕΛΨ).
 • Διαμόρφωση ενιαίου βαθμού: Στις εξεταστικές περιόδους περιλαμβάνονται θέματα τόσο θεωρίας όσο και εργαστηρίου. Ο φοιτητής πρέπει να απαντήσει επιτυχώς στα θέματα και των δύο κατηγοριών. Η εργαστηριακή επίδοση συνυπολογίζεται σε ποσοστό 15%. Δίνεται επίσης προαιρετική βιβλιογραφική εργασία, ο βαθμός της οποίας θα προσαυξάνει τον βαθμό της γραπτής εξέτασης του μαθήματος εφόσον αυτός είναι μεγαλύ¬τερος από 5.
 • Συγγράμματα: 1) Λυμπεράτος Γ. – Βαγενάς Δ.: «Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων», εκδόσεις Τζιόλα. 2) Αλμπάνης Τ.: «Ρύ¬πανση και Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος», εκδόσεις Τζιόλα.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

8212. ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματοςhttps://eclass.uoa.gr/courses/CHEM193/
 • Προαπαιτούμενο μάθημα: Βιοχημεία Ι (627), Βιοχημεία ΙΙ (7213)
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης δομής πρωτεϊνών και DNA. Μηχανισμοί ενζυμικής ρύθμισης. Βιοχημεία του ανοσοποιητικού συστήματος. Μεταφορά, διαλογή και έκκριση πρωτεϊνών. Προηγμένες μεταβολικές διεργασίες. Μοριακές μηχανές. Ανάπτυξη φαρμάκων. Πορείες μεταγωγής σήματος. 
 • Συγγράμματα: 1) «Βιοχημεία», J. Μ. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer, Μετάφραση Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS, 2018, 2) «Μοριακή Βιολογία του Κυττάρου», B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis, D. Morgan, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, J. Wilson, T. Hunt, Μετάφραση, ΕΚΔΟΣΕΙΣ UTOPIA, 2018

 

8211. ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 2 / Πιστωτικές Μονάδες: 6

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM137/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Διυλιστήρια πετρελαίου. Φυσικές διεργασίες: Απόσταξη, απασφάλτωση με υγρό προπάνιο κ.λπ.. Χημικές διεργασίες: Θερμική διάσπαση και πυρόλυση της ασφάλτου. Καταλυτική διάσπαση (catalytic cracking), υδρογονοεπεξεργασία, υδρογονοδιάσπαση, αναμόρφωση (catalytic reforming), αλκυλίωση, ισομερείωση και πολυμερισμός. Επεξεργασία των αέριων ρευμάτων διυλιστηρίων. Ανάκτηση στοιχειακού θείου. Διάσπαση παρουσία υδρατμών (steam cracking) για την παραγωγή βασικών υλών της πετροχημικής βιομηχανίας όπως αιθυλένιο, προπυλένιο κ.λπ. Διεργασίες παραγωγής ενδιάμεσων προϊόντων της πετροχημικής βιομηχανίας. Παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων από μη-ανανεώσιμες πρώτες ύλες: Παραγωγή βενζίνης από τη μεθανόλη (πορεία MTG, methanol to gasoline). Παραγωγή βενζίνης από την πορεία Fischer-Tropsch. Παραγωγή υδρογόνου με καταλυτική αναμόρφωση παρουσία υδρατμών (steam reforming). Παραγωγή υγρών καυσίμων από ανανεώσιμη βιομάζα. Βιοδιυλιστήρια (biorefineries). Παραγωγή βιοκαυσίμων 1ης, 2ης και 3ης γενιάς.
 • Περιεχόμενο εργ. ασκήσεων: Ποιοτικός έλεγχος πετρελαιοειδών (σημείο ανάφλεξης, τάση ατμών, σημείο ανιλίνης, σημείο ροής κ.λπ.).
 • Διαμόρφωση ενιαίου βαθμού: Ξεχωριστή εξέταση μαθήματος και εργαστηρίων. Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά 30% από τον βαθμό του εργαστηρίου και κατά 70% από τον βαθμό του μαθήματος, υπό την προϋπόθεση ότι και οι δύο βαθμοί είναι προβιβάσιμοι.
 • Συγγράμματα: 1) Γ. Παπαδογιαννάκης «Σημειώσεις Χημείας και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Πετροχημικών», 2) Αικ. Κιουλάφα «Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων Χημείας και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Πετροχημικών», 3) «Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου», Ν. Α. Νικολάου, Βιβλιοεκδοτική Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2002.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

8221. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM210/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Υπερσυζυγιακό φαινόμενο, συντονισμός, αρωματικότητα, οξύτητα-βασικότητα-pKa, ενεργειακά διαγράμματα, αξίωμα Hammond, αρχή Curtin-Hammett, διαμορφώσεις αλκανίων, διαμορφώσεις κυκλοαλκανίων, μηχανιστική μελέτη οργανικών αντιδράσεων (παγίδευση ενδιαμέσων, εξίσωση Hammett, κινητικά ισοτοπικά φαινόμενα), δημιουργία δεσμών C-C με οργανομεταλλικά αντιδραστήρια (αντίδραση Grignard, καρβανιόντα), βασικές αρχές δραστικότητας των καταλυτών μετάλλων μετάπτωσης, αντιδράσεις σύζευξης στην οργανική σύνθεση (Buchwald-Hartwig, Mizoroki-Heck, Sonogashira, Migita-Stille, Suzuki-Miyaura, Tsuji-Trost), ολεφινική μετάθεση (αντιδράσεις μετάθεσης κλεισίματος δακτυλίου και αντιδράσεις διασταυρωμένης μετάθεσης), αντιδράσεις οξείδωσης, αντιδράσεις αναγωγής, σύγχρονες μέθοδοι σύνθεσης αλκενίων, σύγχρονες μέθοδοι σύνθεσης εποξειδίων και διάνοιξης αυτών, συζυγείς προσθήκες, σιγματροπικές και άλλες μεταθέσεις, πυρηνόφιλη προσθήκη σε καρβονυλικές ενώσεις, διαστερεοεκλεκτική πυρηνόφιλη προσβολή σε καρβονυλικές ενώσεις (μοντελά Cram, Felkin-Ahn, χηλίωση και μεταβατικές καταστάσεις ανακλίντρου), ανασκόπηση ασύμμετρης σύνθεσης με χρήση μέσων χειρομορφικού διαχωρισμού, οργανοκατάλυση (ορισμός, ιστορικές αναφορές, ενεργοποίηση εναμίνης, ιόντος ιμινίου και δεσμών υδρογόνου).
 • Σύγγραμμα: Σημειώσεις διδασκόντων
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

803. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 4* )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος:
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Αμπελοκαλλιέργεια. Αμπελουργικά προϊόντα. Μορφολογία-Ανατομία αμπέλου. Κλαδέματα. Ετήσιος κύκλος βλάστησης. Λίπανση. Τρυγητός.
 • Σύγγραμμα: Αμπελουργία, Μ.Ν. Σταυρακάκης, εκδόσεις Τροπή.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

720. ΠΟΛΥΜΕΡΗ: ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ( Επιλεγόμενο / Ώρες Μαθήματος: 3 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 4 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM217/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: Πολυμερή σε επιφάνειες (θεωρία, σύνθεση, χαρακτηρισμός, ιδιότητες, εφαρμογές). Αυτοθεραπευόμενα πολυμερή (σύνθεση, χαρακτηρισμός, ιδιότητες, εφαρμογές). Αγώγιμα πολυμερή για φωτοβολταϊκές διατάξεις. Πολυμερικοί αισθητήρες. Πολυμερικοί φωτονικοί κρύσταλλοι.
 • Σύγγραμμα: «Χημεία Πολυμερών», P. C. Hiemenz, T. P. Lodge, , Μετάφραση: Σ. Βράτολης, Η. Κακουλίδης, Θ. Πρεβεδώρος, Επιμέλεια: Σπύρος Χ. Αναστασιάδης, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Κρήτη, 2014.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

701. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ( Υποχρεωτικό / Ώρες Μαθήματος: 4 / Ώρες Εργαστηρίου: 0 / Πιστωτικές Μονάδες: 6 )

 • Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM257/
 • Περιεχόμενο μαθήματος: 1. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: Α. Συμπεριφορισμός και εποικοδομισμός, Piaget, Vygotsky, Ausubel, μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών, εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, εννοιολογική αλλαγή. Β. Οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών για τις χημικές έννοιες (ατομική και μοριακή δομή, χημικός δεσμός, χημικές αντιδράσεις, χημική ισορροπία, οξέα και βάσεις, εξουδετέρωση, οξειδοαναγωγή). Γ. Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις. 2. ΘΕΩΡΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: Η αξιοποίηση της φύσης των Φυσικών Επιστημών στη Διδακτική τους. Επιστημονική μεθοδολογία και μοντελοποίηση. 3. Η ΧΗΜΕΙΑ ΩΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Α. Η ιστορία της Χημείας ως πλαίσιο ανάλυσης και το σχήμα του Jensen. Το πλαίσιο του Johnstone με τα τρία επίπεδα της Χημείας και η εξέλιξη του. Β. Μακροσκοπικό επίπεδο και δυσκολίες. Γ. Υπομικροσκοπικό επίπεδο και δυσκολίες. Δ. Συμβολικό επίπεδο και δυσκολίες. Ε. Σύνδεση των τριών επιπέδων. 4. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: Επιστημονικός γραμματισμός και προγράμματα σπουδών Χημείας. Β. Μοντέλα διδασκαλίας στα μαθήματα Χημείας (εφαρμογές θεωριών μάθησης στη διδασκαλία της Χημείας) και διδακτικά εργαλεία (αναλογίες, χάρτες εννοιών, επίλυση προβλημάτων). Γ. Σενάρια, σχέδια μαθήματος και αξιολόγηση διδασκαλίας και μαθητών στη Χημεία (διδακτικοί στόχοι – ταξινομίες). 5. ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ: Άτυπες πηγές μάθησης. Χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 6. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗΣ: Α. Κίνητρα μάθησης. Β. Διαχείριση ομάδων και κρίσεων.
 • Συγγράμματα: 1) Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες, Κ. Χαλκιά, Εκδόσεις Σ. Πατάκης. 2) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Π. Κόκκοτας, Εκδόσεις Γρηγόρη. 3) Θέματα Διδακτικής Φυσικής και Χημείας στη Μέση Εκπαίδευση, Γ. Τσαπαρλής, Εκδόσεις Γρηγόρη.
 • Περίγραμμα Μαθήματος: Αρχείο PDF

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (συνέχεια) ( Υποχρεωτική / Πιστωτικές Μονάδες: 7 )