ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ»

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 4947)

ΦEK 79/19-1-2023(τ.Γ΄)

ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Οργανικής Χημείας, Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Χημείας Τροφίμων, Βιοχημείας και Κλινικής Χημείας

  • Αριθ. Προκήρυξης:  120210/10-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΚΘ46ΨΖ2Ν-9ΟΜ)

-Μία (1) θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Χημεία-Πολυμερικά Νανοϋλικα»

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  28-3-2023

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.

 

Αθήνα,27-1-2023

Ο Πρύτανης
Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος