ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΙΑ (1) ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΟΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ»

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 4947)

ΦEK 3238/30.12.2022 (τ.Γ΄)

ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Οργανικής Χημείας, Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Χημείας Τροφίμων, Βιοχημείας και Κλινικής Χημείας

  • Αριθ. Προκήρυξης:  108578/19-10-2022 (ΑΔΑ: Ψ3ΥΠ46ΨΖ2Ν-2ΒΠ)

-Μία (1) κενή θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Χημεία: Οίνος και Αλκοολούχα Ποτά»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  18-3-2023

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.

 

Αθήνα,17-1-2023
Ο Πρύτανης
Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος